Platforma

V před­ve­čer 21. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my se ve videu týd­ne ohléd­ne­me za tím uply­nu­lým. Doku­men­tár­ní črta zachy­cu­jí­cí atmo­sfé­ru jubi­lej­ní­ho XX. roč­ní­ku fes­ti­va­lu ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA. Exklu­ziv­ní výběr čes­ké nezá­vis­lé taneč­ní tvor­by, kte­rý se v dub­nu 2014 ode­hrál na čtyřech praž­ských scé­nách, při­bli­žu­jí jak frag­men­ty cho­re­o­gra­fií, natá­če­né během akce, tak roz­ho­vo­ry s uměl­ci a čle­ny odbor­né poro­ty. „V čes­kém tan­ci je vášeň, což sou­vi­sí s lid­mi … jde ze srd­ce,” říká ve fil­mu Suzy Blok, člen­ka mezi­ná­rod­ní poro­ty ČTP.

Krát­ký film Jany Návra­to­vé a Jaku­ba Jah­na je nasák­lý vibru­jí­cí inten­zi­tou setká­ní čes­kých taneč­ních uměl­ců s pub­li­kem a význam­ný­mi zahra­nič­ní­mi hos­ty. Sní­mek doklá­dá význam této udá­los­ti kon­tex­tu sou­čas­né­ho čes­ké­ho umění.

 

 

Zvu­ko­vý mix a původ­ní hud­ba:
Jan Šikl

Ve videu zazně­la hud­ba z insce­na­cí:
Fla­shback / Rai­ner Wiens
Infor­má­to­ři / Mar­cel Bár­ta
La Loba / Ivan Acher
KOREKCE / Cla­ri­net Factory

Star Track / Cla­ri­net Fac­to­ry / © Supra­phon 2014
Vlta­va / Cla­ri­net Fac­to­ry / © Supra­phon 2014

Titul­ky:
Bar­bo­ra Tite

Scé­nář a roz­ho­vo­ry:
Jana Návra­to­vá

Kame­ra:
Michal Krum­pár
Radim Krum­polc
Tomáš Vlček

Střih a režie:
Jakub Jahn

Pořa­da­tel fes­ti­va­lu ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA:
Tanec Pra­ha

Za pod­po­ry:
Hlav­ní měs­to Pra­ha
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR
Měst­ská část Pra­ha 3
Čes­ká cen­t­ra
Insti­tut umě­ní — Diva­del­ní ústav

KES, s.r.o.

© 2014
www.ceskatanecniplatforma.cz

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.