Obyčejní lidé — Společný projekt Divadla Archa a Living Dance Studia z Pekingu

Diva­dlo Archa uve­de jako prv­ní pre­mi­é­ru letoš­ní­ho roku insce­na­ci Oby­čej­ní lidé. Ta vzni­ká jako spo­leč­ný pro­jekt Diva­dla Archa a nezá­vis­lé­ho diva­dla Living Dan­ce Stu­dio v Pekin­gu, kte­rý zís­kal svě­to­vý věhlas svý­mi odváž­ný­mi insce­na­ce­mi. Living Dan­ce Stu­dio fun­gu­je bez jaké­ko­li pod­po­ry stá­tu a pro­sa­zu­je prin­ci­py svo­bod­né­ho diva­dla v neleh­ké poli­tic­ké situ­a­ci. Před­sta­ve­ní v režii Jany Svo­bo­do­vé a čín­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Wen Hui… Pokra­čo­vat ve čte­ní Oby­čej­ní lidé — Spo­leč­ný pro­jekt Diva­dla Archa a Living Dan­ce Stu­dia z Pekingu

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Roztančete Ameriku, vzkazuje taneční kanál

Plat­for­ma Dot Move půso­bí­cí na You Tube v jed­nom z prv­ních videí vysí­lá — v sou­čas­ném kon­tex­tu obzvlášť — jas­nou zprá­vu: „Nech­me Ame­ri­ku zno­vu tancovat…“.

Divotvorné kruhy.

Pol­ský kolek­tiv Mul­ti­Vi­su­al pra­cu­jí­cí na pome­zí nové­ho cir­ku­su, kou­zel­nic­tví i dal­ších vizu­ál­ních kej­klů si umí řád­ně hrát se svou sebeprezentací. 

Zatahej za ten ohnivý bizár, plameňáku!

Fes­ti­val Za dveř­mi začal doslo­va pla­men­ně a orga­ni­zá­to­ři snad nemoh­li v lep­ší start ani dou­fat. Švéd­ská cir­ku­so­vá tru­pa Burnt Out Punks totiž svou nesmír­ně vtip­nou a pro­vo­ka­tiv­ní cir­ku­so­vou lum­pár­nou The Stoc­kholm Syn­dro­me roz­pá­li­la pub­li­kum na Výsta­viš­ti Hole­šo­vi­ce doběla. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

K erekci antického sloupoví paže své vztahujte

28. roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA odstar­to­val, v kon­tex­tu sou­čas­né pře­huš­tě­né dis­ku­ze o tom, na čem sto­jí a pada­jí evrop­ské hod­no­ty, vskut­ku pří­hod­nou insce­na­cí Euro­pi­um. Dvo­ji­ce cho­re­o­gra­fů Lin­da Kape­ta­nea a Jozef Fru­ček spo­lu­pra­cu­jí­cí také s tuzem­ský­mi sou­bo­ry, nicmé­ně na TANEC PRAHA při­je­li se svou domov­skou základ­nou, ansám­blem Root­le­s­Ro­ot a ve svém až (jak for­mou, tak obsa­hem) antic­kém opu­su pole­mi­zu­jí s pomy­sl­ný­mi chrá­my evrop­ské… Pokra­čo­vat ve čte­ní K erek­ci antic­ké­ho slou­poví paže své vztahujte

Publikováno
V rubrikách Recenze

Božská božskost osmého bitu

Usku­pe­ní Han­da Gote se v pro­jek­tu Ele­u­sis význam­ně odklo­ni­lo od svých posled­ních, pře­váž­ně alchy­mis­tic­kých hří­ček. Namís­to ruko­děl­né­ho pábi­tel­ství vyvo­lá­va­jí na jeviš­ti duchy mezi kře­mí­ko­vým nebem a digi­tál­ním tar­ta­rem. Své­ráz­né pře­vy­prá­vě­ní antic­ké­ho mýtu dopro­vá­zí rezi­du­em nechval­ně pro­slu­lé­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu Win­dows 95 i este­ti­kou video­kli­pů „Ita­lo disco“.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Machovo TOP 3 ze Spring Forward 2016

Letoš­ní Aerowa­ves Spring For­ward se ke štěs­tí čes­ké odbor­né veřej­nos­ti i díky obrov­ské­mu nasa­ze­ní týmu kolem Tan­ce Pra­ha a Čes­ké taneč­ní plat­for­my poda­ři­lo rea­li­zo­vat prá­vě u nás, kon­krét­ně v Plzni. V rám­ci popu­lár­ní­ho for­má­tu „Edi­tors‘ Cho­ice“ vybí­rám tři (spíš čty­ři) nej­lep­ší (kvů­li objek­ti­vi­tě zahra­nič­ní) insce­na­ce. Vět­ši­nu z nich pojí extrém­ní sou­stře­dě­ní a prá­ce s časem i tělem.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vést divadlo ve čtyřech je punk

Diva­dlo ote­vře­ných dve­ří, zná­mé také pod zkrat­kou DIOD fun­gu­je v Jih­la­vě pátým rokem. O jubi­leu jsem si dopi­so­val s vedou­cím pro­duk­ce Ada­mem Hruškou. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Krychlová metafyzika. Čtvercové absolutno.

Žong­lo­vá­ní sice není nic nové­ho a není ani tak taneč­ní. Jenomže co se sta­ne, když si žong­lér hra­je s Rubi­ko­vý­mi kost­ka­mi? Nasta­ne hoto­vý „Mess“!