Labutí jezero nahulaté hambaté. Skoro.

Tech­no­lo­gie neu­stá­le pro­ni­ka­jí do umě­ní, stá­va­jí se sou­čás­tí oká­za­lých expe­ri­men­tů, ale nut­ně to nemu­sí zna­me­nat, že výsle­dek dopa­dá vždyc­ky jako při­ro­ze­né sply­nu­tí živé­ho a umě­lé­ho materiálu.

Dužinatá. Pružná.

To, že má brit­ské duo The Che­mi­cal Bro­thers blíz­ko k tan­ci doká­za­lo již kul­tov­ním video­kli­pem k hitov­ce Hey Boy Hey Girl, kde na ni v rám­ci pár­ty v pro­slu­lém lon­dýn­ském klu­bu exta­tic­ky řádí desít­ky kost­liv­ců. Jejich nový video­klip Wide Open je opět napros­to mimo­řád­ný a tanec v něm má — jak jinak — hlav­ní roli.

3. série debat Mluvme o tanci

Hon­za Malik a Jan­ka Novo­ry­to­vá již po tře­tí pořá­da­jí sérii debat. Po loň­ské šňůře v žiž­kov­ské kavár­ně Pra­cov­na se pře­sou­va­jí do v cen­t­ra Pra­hy, do Lan­­gha­n­­su-Cen­t­­ra Člo­vě­ka v tísni.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Jan Horák: Ostrava má potenciál

foto: Michala Kášová

Do Ost­ra­vy míří Nor­ma! Nejen o tom­to novém fes­ti­va­lu jsem si poví­dal s jeho orga­ni­zá­to­rem a umě­lec­kým ředi­te­lem hole­šo­vic­ké­ho Stu­dia Hrdi­nů Janem Horákem. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Jihnoucí muži na jevišti patnáctiletého Ponce

Vzhle­dem ke „slo­ži­té­mu věku dospí­vá­ní“ diva­dla Ponec – se vcel­ku sešlo, že tema­tic­kou lin­ku pat­nác­ti­den­ní­ho ope­ning even­tu tvo­ři­la křeh­kost muž­ské­ho ega, dospí­vá­ní, kult těla. Samot­ný tema­tic­ký výběr není asi ničím objev­ným nebo pře­kva­pi­vým, ale vzá­jem­nou kon­fron­ta­cí jed­not­li­vých vybra­ných pří­spěv­ků ze sou­bo­rů půso­bí­cích v Pon­ci i své­byt­ných autor­ských pří­stu­pů vytvá­ří tro­ji­ce insce­na­cí sil­nou mozai­ku. Navíc ji odstar­to­val a de… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jih­nou­cí muži na jeviš­ti pat­nác­ti­le­té­ho Ponce

Publikováno
V rubrikách Recenze

Do plzeňské Moving Station přijel první vlak

foto: Jaroslav Prokop a Martin Vlček

Plzeň­ské­mu spol­ku Johan se poda­ři­lo díky neú­nav­ným sna­hám opra­vit uni­kát­ní pro­stor nádra­ží Plzeň — Již­ní před­měs­tí. Ze sta­ni­ce v deso­lát­ním sta­vu se najed­nou sta­la kul­tur­ním cen­t­rem se skvě­lým tech­nic­kým záze­mím. V rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Diva­dlo pro­běh­lo slav­nos­tí odpe­če­tě­ní nové­ho pro­sto­ru spo­je­né s mul­ti­me­di­ál­ní pro­duk­cí Železná cesta.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Pro fotku si musíte dojít

archiv Vojtěcha Brtnického

Foto­gra­fie Voj­tě­cha Brt­nic­ké­ho pat­ří k nej­dů­le­ži­těj­ším zdro­jům pamě­ti nejen čes­ké­ho tan­ce. O jeho prá­ci i dal­ších akti­vi­tách jsem vedl pří­jem­nou konverzaci. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory