Machovo TOP 3 ze Spring Forward 2016

Letoš­ní Aerowa­ves Spring For­ward se ke štěs­tí čes­ké odbor­né veřej­nos­ti i díky obrov­ské­mu nasa­ze­ní týmu kolem Tan­ce Pra­ha a Čes­ké taneč­ní plat­for­my poda­ři­lo rea­li­zo­vat prá­vě u nás, kon­krét­ně v Plzni. V rám­ci popu­lár­ní­ho for­má­tu „Edi­tors‘ Cho­ice“ vybí­rám tři (spíš čty­ři) nej­lep­ší (kvů­li objek­ti­vi­tě zahra­nič­ní) insce­na­ce. Vět­ši­nu z nich pojí extrém­ní sou­stře­dě­ní a prá­ce s časem i tělem.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vést divadlo ve čtyřech je punk

Diva­dlo ote­vře­ných dve­ří, zná­mé také pod zkrat­kou DIOD fun­gu­je v Jih­la­vě pátým rokem. O jubi­leu jsem si dopi­so­val s vedou­cím pro­duk­ce Ada­mem Hruškou. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Krychlová metafyzika. Čtvercové absolutno.

Žong­lo­vá­ní sice není nic nové­ho a není ani tak taneč­ní. Jenomže co se sta­ne, když si žong­lér hra­je s Rubi­ko­vý­mi kost­ka­mi? Nasta­ne hoto­vý „Mess“!

Rok plný lidských překvapení

Přes­ně před rokem se Stu­dio ALTA roz­ší­ři­lo o Halu 23 i tzv. „sdí­le­ný obý­vák”. Sta­lo se dějiš­těm spous­ty důle­ži­tých věcí, týmu Stu­dia ALTA vyne­sl cenu Čes­ké diva­del­ní DNA a pro­stor má vlast­ní koč­ku. Jako na „vel­ká lid­ská pře­kva­pe­ní” se dívá na pro­jekt po prv­ním roce spuš­tě­ní jeho vedou­cí Lucia Kašiarová .

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Labutí jezero nahulaté hambaté. Skoro.

Tech­no­lo­gie neu­stá­le pro­ni­ka­jí do umě­ní, stá­va­jí se sou­čás­tí oká­za­lých expe­ri­men­tů, ale nut­ně to nemu­sí zna­me­nat, že výsle­dek dopa­dá vždyc­ky jako při­ro­ze­né sply­nu­tí živé­ho a umě­lé­ho materiálu.

Dužinatá. Pružná.

To, že má brit­ské duo The Che­mi­cal Bro­thers blíz­ko k tan­ci doká­za­lo již kul­tov­ním video­kli­pem k hitov­ce Hey Boy Hey Girl, kde na ni v rám­ci pár­ty v pro­slu­lém lon­dýn­ském klu­bu exta­tic­ky řádí desít­ky kost­liv­ců. Jejich nový video­klip Wide Open je opět napros­to mimo­řád­ný a tanec v něm má — jak jinak — hlav­ní roli.

3. série debat Mluvme o tanci

Hon­za Malik a Jan­ka Novo­ry­to­vá již po tře­tí pořá­da­jí sérii debat. Po loň­ské šňůře v žiž­kov­ské kavár­ně Pra­cov­na se pře­sou­va­jí do v cen­t­ra Pra­hy, do Lan­­gha­n­­su-Cen­t­­ra Člo­vě­ka v tísni.

Publikováno
V rubrikách Aktuality