Zatahej za ten ohnivý bizár, plameňáku!

foto: Karel Fořt

Fes­ti­val Za dveř­mi začal doslo­va pla­men­ně a orga­ni­zá­to­ři snad nemoh­li v lep­ší start ani dou­fat. Švéd­ská cir­ku­so­vá tru­pa Burnt Out Punks totiž svou nesmír­ně vtip­nou a pro­vo­ka­tiv­ní cir­ku­so­vou lum­pár­nou The Stoc­kholm Syn­dro­me roz­pá­li­la pub­li­kum na Výsta­viš­ti Hole­šo­vi­ce doběla. 

The Stoc­kholm Syn­dro­me měl sice para­ma­tet­ry pou­lič­ní, cir­ku­so­vé show, přes­to v sobě nesl řadu dal­ších kva­lit. To, že všich­ni čle­no­vé ansám­blu byli zdat­ní artis­té, snad nemá ani smy­sl při­po­mí­nat. Co ovšem vyni­ka­lo, byl jejich smy­sl pro humor, herec­ké nadá­ní a pro­o­myš­le­ná, celou insce­na­cí důsled­ně vede­ná sty­li­za­ce. Byl na ní vidět sil­ný vliv este­ti­ky osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let, záro­veň jaká­si záli­ba v bra­ko­vých žánrech od posta­po­ka­lyp­tic­kých béček po horo­ry i por­no. Komik­so­vá a fil­mo­vá sty­li­za­ce na pome­zí Mille­ro­va Mad Maxe, ultra­pří­šer­né­ho pro­pa­dá­ku s Pame­lou Ander­son Barb Wire a atmo­sfé­ra raných kon­cer­tů němec­kých Ramm­stein se snou­bí (ale­spoň pod­le foto­gra­fií) i v jejich dal­ších, úchyl­ných kaba­ret­ních pásmech.

V The Stoc­kholm Syn­dro­me na jeviš­ti vystou­pí impre­sário Infer­no (Nalle Laa­ne­la) napre­so­va­ný do rudých kože­ných kalhot s čer­ve­ným SM hrud­ním postro­jem a čer­ve­ný­mi lodič­ka­mi. Oblu­zu­je pub­li­kum, s někte­rý­mi divá­ky si nechá udě­lat sel­fie. Cha­risma­tic­ký mode­rá­tor postup­ně před­sta­vu­je celou fan­task­ní par­tu tvo­ří­cí dvo­ji­ce artis­tek Smo­o­th Ope­ra­torPara­si­te, ani­mál­ní běs The Ani­mal, pyro­man a chro­nic­ký sapér El Gene­ra­le, obo­jet­ný (rakous­ký) pří­zrak Pom Fri­t­zl oli­zu­jí­cí moto­ro­vé pily, nemrt­vý samu­raj Bean­zii Hump a pro­s­to­du­chý ghúl The Gimp. Vyši­nu­tou sku­pi­nu koru­nu­je DJ Leather Baron v oble­ku se zeb­ro­vým vzo­rem a záli­bě v pla­me­no­me­tech. Show je roz­vr­že­ná tak, aby kaž­dá z postav měla svůj vrcho­lo­vý, sólo­vý výstup, kte­rý záro­veň posou­vá dopře­du jem­nou pří­bě­ho­vou linii. Ta ovšem nepů­so­bí jako nut­ná vycpáv­ka tme­lí­cí jed­not­li­vá čís­la dohro­ma­dy. Vše vede k poen­tě, že se divá­ci stá­va­jí rukojmí akté­rů – nut­no dodat, že rádi a bez odpo­ru. Na jeviš­tě se totiž vyškrá­be poli­cis­ta s odhod­lá­ním zru­šit veš­ke­ré „hoř­la­vé akce”. Infer­no mu zpr­vu lže a poté, co poli­cajt lež pro­kouk­ne — Infer­no při­jde s jinou fin­tou — nechá roz­do­vá­dě­né pub­li­kum, aby se samo ozna­či­lo za jejich vězně. 

Fil­mo­vé alu­ze nezů­stá­va­jí ve vizu­á­lu, ale dostá­va­jí se do hudeb­ní dra­ma­tur­gie. „Soun­d­track“ k insce­na­ci obsa­hu­je exlu­ziv­ní polož­ky (Mas­si­ve Attack, Juno Rea­co­tr, Ramm­stein i dal­ší) a vyba­vu­jí se při něm odka­zy na zásad­ní fil­mo­vá díla deva­de­sá­tých let – Darre­na Aro­nofské­ho, Lost Highway Davi­da Lynche nebo Mat­rix (teh­dy) brat­ří Wachowských. Libost z hudeb­ní­ho dopro­vo­du se pře­klá­pí také do insce­nač­ní rovi­ny, pro­to­že kaž­dá ze skla­deb pla­tí za pod­klad pro výstřed­ní akce. Pou­ži­tí hoří­cí­ho biče není asi v show plné pla­me­nů, výbuchů, rachej­tlí a petard žád­ným pře­kva­pe­ním, ale když začne bytost nejas­né­ho pohla­ví s dvě­ma pev­ně sple­te­ný­mi drdo­ly oli­zo­vat zapá­le­né moto­ro­vé pily a pak s nimi žong­lo­vat, lať bizar­nos­ti jen zvy­šu­je. Nepře­kva­pí ani to, že ve The Stoc­kholm Syn­dro­me si posta­va The Ani­mal nasa­dí pás na stra­pon, ale mís­to umě­lé­ho geni­tá­lu pobí­há po jeviš­ti s při­pev­ně­ným paro­žím. Na něm má napí­cha­né zápal­né fáče. Podob­ně obskur­ní­ho kous­ku se dopouš­tí posta­va El Gene­ra­le, kte­rý se podob­ně jako Henri Hou­o­di­ni necha­la zavřít v řetě­zech do bare­lu plné­ho vody s hoří­cí hladinou.

Jar­ma­reč­ní a str­hu­jí­cí dová­di­vost při­tom není prvo­plá­no­vě pod­bí­zi­vá a z ostřej­ší­ho i pří­stup­něj­ší­ho humo­ru je evi­dent­ní, že se sou­bor Burnt Out Punks nebe­re váž­ně a do akce jde natvrdo.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."