Číslo 3,5: Tongue isn’t Language. So lick me hard

Poča­sí dává, ale také bere. Poča­sí má zkrát­ka dar. Když jste v úzkých s téma­tem — hovo­ru ane­bo klid­ně úvod­ní­ku, zachrá­ní vás. Je totiž neko­neč­ně mož­nos­tí, jak ho ucho­pit. Od jed­no­du­chých úvah: „jak bylo“, „jak bude“ se skr­ze něj dá vylhat do kos­mo­lo­gic­kých nebo meta­fy­zic­kých rovin a tím vypl­nit trap­né prázd­no zdán­li­vě rele­vant­ním obsahem.

Číslo 2: Procházet tvou zdí

Naše redak­ce je tichá. Zje­vu­je se na před­sta­ve­ních jako duch v pod­kro­ví. Zazna­me­ná­vá uni­kát­ní, fes­ti­va­lo­vou sou­čas­nost aby zůsta­la ucho­va­ná v budouc­nu. Fun­gu­je jako rych­lý výsa­dek na něko­li­ka mís­tech zaráz — ope­ra­tiv­ci nabe­rou data a zase zmi­zí. Žád­ná bari­é­ra — soci­ál­ní, jazy­ko­vá pro ně není pře­káž­kou. Pro­jdou zdí Dru­hé čís­lo už poně­kud plněj­ší než to předešlé. 

Číslo 1: Plavat v astrálu

Váže­ní čte­ná­ři, to, co prá­vě máte ote­vře­né ve svém pro­hlí­že­či, není halu­ci­na­ce, ale prv­ní čís­lo naše­ho expe­ri­men­tál­ní­ho zpra­vo­da­je pro Tanec Pra­ha 2017. Spo­lu s orga­ni­zá­to­ry fes­ti­va­lu jsme se jako Taneč­ní zóna roz­hod­li pro ten­to ne úpl­ně tra­dič­ní for­mát. Co to při­ne­se do budouc­na, nikdo z nás pří­liš netu­ší — je to popr­vé. Po čty­ři týd­ny se bude­me potká­vat na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čís­lo 1: Pla­vat v astrálu

Dvě distopické věže Sidi Larbiho a Damiana Jaleta

Insce­na­ce Babel (Words), kte­rou při­pra­vil bel­gic­ký cho­re­o­graf s taneč­ní­ky z celé­ho svě­ta, má být synekdo­cha roz­pa­du sou­čas­nos­ti i vyjas­ně­ní pozic lid­stva tak­zva­ně „před Bohem“. Zástup­ci něko­li­ka etnik, mož­ná sexu­ál­ních i jiných men­šin se potká­va­jí, aby spo­lu vzty­či­li nej­vět­ší paměti­hod­nost lid­stva — Baby­lon­skou věž. Jejich sna­ha nará­ží na obtí­že, kyberre­vo­lu­ci i nesnášenlivost.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Guy Cools: Jako dramaturg nejsem žádný opravář problémů

Věhlas­ný taneč­ní dra­ma­turg Guy Cools byl v Pra­ze a vedl zde Workshop taneč­ní dra­ma­tur­gie pořá­da­ný Tan­cem Pra­ha. Mar­tin Machá­ček jej zasti­hl v hote­lo­vé lob­by. Hovo­ři­li spo­lu nejen o spe­ci­fi­kách taneč­ní dra­ma­tur­gie, pro­fes­ní eti­ce, jeho semi­ná­řích ale také špič­ko­vých cho­re­o­gra­fech, se kte­rý­mi Cools spolupracoval.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Obyčejní lidé — Společný projekt Divadla Archa a Living Dance Studia z Pekingu

Diva­dlo Archa uve­de jako prv­ní pre­mi­é­ru letoš­ní­ho roku insce­na­ci Oby­čej­ní lidé. Ta vzni­ká jako spo­leč­ný pro­jekt Diva­dla Archa a nezá­vis­lé­ho diva­dla Living Dan­ce Stu­dio v Pekin­gu, kte­rý zís­kal svě­to­vý věhlas svý­mi odváž­ný­mi insce­na­ce­mi. Living Dan­ce Stu­dio fun­gu­je bez jaké­ko­li pod­po­ry stá­tu a pro­sa­zu­je prin­ci­py svo­bod­né­ho diva­dla v neleh­ké poli­tic­ké situ­a­ci. Před­sta­ve­ní v režii Jany Svo­bo­do­vé a čín­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Wen Hui… Pokra­čo­vat ve čte­ní Oby­čej­ní lidé — Spo­leč­ný pro­jekt Diva­dla Archa a Living Dan­ce Stu­dia z Pekingu

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Roztančete Ameriku, vzkazuje taneční kanál

Plat­for­ma Dot Move půso­bí­cí na You Tube v jed­nom z prv­ních videí vysí­lá — v sou­čas­ném kon­tex­tu obzvlášť — jas­nou zprá­vu: „Nech­me Ame­ri­ku zno­vu tancovat…“.

Divotvorné kruhy.

Pol­ský kolek­tiv Mul­ti­Vi­su­al pra­cu­jí­cí na pome­zí nové­ho cir­ku­su, kou­zel­nic­tví i dal­ších vizu­ál­ních kej­klů si umí řád­ně hrát se svou sebeprezentací. 

Zatahej za ten ohnivý bizár, plameňáku!

Fes­ti­val Za dveř­mi začal doslo­va pla­men­ně a orga­ni­zá­to­ři snad nemoh­li v lep­ší start ani dou­fat. Švéd­ská cir­ku­so­vá tru­pa Burnt Out Punks totiž svou nesmír­ně vtip­nou a pro­vo­ka­tiv­ní cir­ku­so­vou lum­pár­nou The Stoc­kholm Syn­dro­me roz­pá­li­la pub­li­kum na Výsta­viš­ti Hole­šo­vi­ce doběla. 

Publikováno
V rubrikách Recenze