Odevzdáni tichu

Brněn­ská ini­ci­a­ti­va 4am — Fórum pro archi­tek­tu­ru a média pořá­dá během let­ních měsí­ců v Brně mezi­ná­rod­ní fes­ti­val taneč­ní a pohy­bo­vé impro­vi­za­ce MOVE THE CITY. Orga­ni­zá­to­ři pro­po­ju­jí v rám­ci worksho­pů pohyb a měst­ské exte­ri­é­ry. Z letoš­ní­ho roč­ní­ku vzni­kl krát­ký autor­ský snímek. 

Divadelní bůh stojí při nás

S ředi­te­lem sku­pi­ny Art Prom s.r.o. a ART Pro­me­theus, o.s.  a záro­veň fes­ti­va­lu Za dveř­mi Jaku­bem Vedra­lem jsem si mimo jiné poví­dal o tom, proč fes­ti­val s týmem pře­stě­ho­val čás­teč­ně do praž­ských Hole­šo­vic a co se v Čechách mění k lepšímu. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tanec Praha 2015

O tom, co se letos obje­ví na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha 2015, se dozví­te v našem skrom­ném průvodci. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Prezentovat nereprezentovatelné

foto: facebook festivalu Identity.Move!

O mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu Identity.Move!, jeho per­spek­ti­vách i mož­nos­tech jsem si vyprá­věl s pro­gra­mo­vým ředi­te­lem diva­dla Alfred ve dvo­ře i toho času kurá­to­rem pro­jek­tu Ewa­nem McLarenem.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Mezní situace nemusí být temná

O novém pro­jek­tu Spit­fi­re Com­pa­ny, čase a tmě jsem si psal s Miřen­kou Čecho­vou, kte­rá při­je­la na čes­kou pre­mi­é­ru insce­na­ce Sni­per’s Lake. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Česká taneční platforma 2015

Mot­tem letoš­ní­ho, již jed­n­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá pro­běh­ne 9. – 12. dub­na je „Posou­vá­ní hra­nic“. Kro­mě otá­zek spja­tých s pro­lí­ná­ním a stí­rá­ním žánrů a fyzic­kou pří­tom­nos­tí na jeviš­ti je letoš­ní mot­to sym­bo­lic­ké i z něko­li­ka jiných důvo­dů. Ve slo­že­ní mezi­ná­rod­ní poro­ty je letos výraz­ně posí­le­ná zahra­nič­ní účast a do Pra­hy při­ces­tu­je nebý­va­le hoj­ná dele­ga­ce hos­tů z celé­ho svě­ta. Svěd­čí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2015

Publikováno
V rubrikách Aktuality

PRAHA ZTRÁCÍ INTIMITU

Skon­čil 13. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra. S ředi­tel­kou Adri­a­nou Svět­lí­ko­vou jsem se mimo jiné bavil o tom, proč jsou pod­le ní regi­on pro­gre­siv­něj­ší než Pra­ha nebo co činí Hole­šo­vi­ce pro uměl­ce tak atraktivní. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory