Jihnoucí muži na jevišti patnáctiletého Ponce

Vzhle­dem ke „slo­ži­té­mu věku dospí­vá­ní“ diva­dla Ponec – se vcel­ku sešlo, že tema­tic­kou lin­ku pat­nác­ti­den­ní­ho ope­ning even­tu tvo­ři­la křeh­kost muž­ské­ho ega, dospí­vá­ní, kult těla. Samot­ný tema­tic­ký výběr není asi ničím objev­ným nebo pře­kva­pi­vým, ale vzá­jem­nou kon­fron­ta­cí jed­not­li­vých vybra­ných pří­spěv­ků ze sou­bo­rů půso­bí­cích v Pon­ci i své­byt­ných autor­ských pří­stu­pů vytvá­ří tro­ji­ce insce­na­cí sil­nou mozai­ku. Navíc ji odstar­to­val a de… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jih­nou­cí muži na jeviš­ti pat­nác­ti­le­té­ho Ponce

Publikováno
V rubrikách Recenze

Do plzeňské Moving Station přijel první vlak

foto: Jaroslav Prokop a Martin Vlček

Plzeň­ské­mu spol­ku Johan se poda­ři­lo díky neú­nav­ným sna­hám opra­vit uni­kát­ní pro­stor nádra­ží Plzeň — Již­ní před­měs­tí. Ze sta­ni­ce v deso­lát­ním sta­vu se najed­nou sta­la kul­tur­ním cen­t­rem se skvě­lým tech­nic­kým záze­mím. V rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Diva­dlo pro­běh­lo slav­nos­tí odpe­če­tě­ní nové­ho pro­sto­ru spo­je­né s mul­ti­me­di­ál­ní pro­duk­cí Železná cesta.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Pro fotku si musíte dojít

archiv Vojtěcha Brtnického

Foto­gra­fie Voj­tě­cha Brt­nic­ké­ho pat­ří k nej­dů­le­ži­těj­ším zdro­jům pamě­ti nejen čes­ké­ho tan­ce. O jeho prá­ci i dal­ších akti­vi­tách jsem vedl pří­jem­nou konverzaci. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Odevzdáni tichu

Brněn­ská ini­ci­a­ti­va 4am — Fórum pro archi­tek­tu­ru a média pořá­dá během let­ních měsí­ců v Brně mezi­ná­rod­ní fes­ti­val taneč­ní a pohy­bo­vé impro­vi­za­ce MOVE THE CITY. Orga­ni­zá­to­ři pro­po­ju­jí v rám­ci worksho­pů pohyb a měst­ské exte­ri­é­ry. Z letoš­ní­ho roč­ní­ku vzni­kl krát­ký autor­ský snímek. 

Divadelní bůh stojí při nás

S ředi­te­lem sku­pi­ny Art Prom s.r.o. a ART Pro­me­theus, o.s.  a záro­veň fes­ti­va­lu Za dveř­mi Jaku­bem Vedra­lem jsem si mimo jiné poví­dal o tom, proč fes­ti­val s týmem pře­stě­ho­val čás­teč­ně do praž­ských Hole­šo­vic a co se v Čechách mění k lepšímu. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tanec Praha 2015

O tom, co se letos obje­ví na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha 2015, se dozví­te v našem skrom­ném průvodci. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Prezentovat nereprezentovatelné

foto: facebook festivalu Identity.Move!

O mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu Identity.Move!, jeho per­spek­ti­vách i mož­nos­tech jsem si vyprá­věl s pro­gra­mo­vým ředi­te­lem diva­dla Alfred ve dvo­ře i toho času kurá­to­rem pro­jek­tu Ewa­nem McLarenem.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Mezní situace nemusí být temná

O novém pro­jek­tu Spit­fi­re Com­pa­ny, čase a tmě jsem si psal s Miřen­kou Čecho­vou, kte­rá při­je­la na čes­kou pre­mi­é­ru insce­na­ce Sni­per’s Lake. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Česká taneční platforma 2015

Mot­tem letoš­ní­ho, již jed­n­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá pro­běh­ne 9. – 12. dub­na je „Posou­vá­ní hra­nic“. Kro­mě otá­zek spja­tých s pro­lí­ná­ním a stí­rá­ním žánrů a fyzic­kou pří­tom­nos­tí na jeviš­ti je letoš­ní mot­to sym­bo­lic­ké i z něko­li­ka jiných důvo­dů. Ve slo­že­ní mezi­ná­rod­ní poro­ty je letos výraz­ně posí­le­ná zahra­nič­ní účast a do Pra­hy při­ces­tu­je nebý­va­le hoj­ná dele­ga­ce hos­tů z celé­ho svě­ta. Svěd­čí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2015

Publikováno
V rubrikách Aktuality

PRAHA ZTRÁCÍ INTIMITU

Skon­čil 13. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra. S ředi­tel­kou Adri­a­nou Svět­lí­ko­vou jsem se mimo jiné bavil o tom, proč jsou pod­le ní regi­on pro­gre­siv­něj­ší než Pra­ha nebo co činí Hole­šo­vi­ce pro uměl­ce tak atraktivní. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory