Roztančete Ameriku, vzkazuje taneční kanál

Plat­for­ma Dot Move půso­bí­cí na You Tube v jed­nom z prv­ních videí vysí­lá — v sou­čas­ném kon­tex­tu obzvlášť — jas­nou zprá­vu: „Nech­me Ame­ri­ku zno­vu tancovat…“.

Pro­vo­ka­tiv­ní sta­te­ment se opí­rá o pilíř voleb­ní kam­pa­ně Donal­da Trum­pa. V době, kdy voleb­ní šílen­ství eska­lo­va­lo, se tro­chu poza­po­mně­lo na pří­jem­něj­ší věci. Celé se to toči­lo navíc v New Yor­ku, kte­rý se stal ohnis­kem protistrany.

Nic naplat. Tan­čí všichni.

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."