Obnažená ňadra z Koreji i Madagaskaru na Tanci Praha

Dovo­li­la jsem si ten­to titu­lek, pro­to­že obě díla, o kte­rých píšu, byla sexy a oprav­du stá­la za to. Korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun Me Ahn při­nes­la na jeviš­tě Pon­ce dyna­mic­kou taneč­ní sku­pi­nu, doko­na­lý orga­nis­mus. Dosta­la nás ener­gií letu i taneč­ní­ky v pruž­ných barev­ných šatech v dyna­mic­kém super­ta­neč­ním catwal­ku. Nao­pak cho­re­o­gra­f­ka z Mada­gaska­ru Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa nás pozva­la do hlub­ší­ho poe­tič­těj­ší­ho sóla, pro­sy­ce­né­ho intim­ním setká­ním.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Obna­že­ná ňad­ra z Kore­ji i Mada­gaska­ru na Tan­ci Praha

Publikováno
V rubrikách Recenze

KOREJSKÁ FUSION V OLOMOUCI

Taneč­ní sek­ce 23. Diva­del­ní Flo­ry Olo­mouc se letos zamě­ři­la na sou­čas­ný tanec a per­for­ma­tiv­ní umě­ní v Již­ní Kore­ji. Není to náho­dou. Dra­ma­turg per­for­ming arts Jan Žůrek navští­vil korej­skou taneč­ní plat­for­mu a sna­žil se vybrat ty nej­vhod­něj­ší insce­na­ce pro for­mát olo­mouc­ké­ho fes­ti­va­lu a míst­ní pub­li­kum. Za ten­to odváž­ný krok roz­hod­ně klo­bouk dolů. Nahléd­nout šíře­ji korej­ský tanec, se v Čechách taneč­ní­mu kri­ti­ko­vi… Pokra­čo­vat ve čte­ní KOREJSKÁ FUSION V OLOMOUCI

Publikováno
V rubrikách Recenze

Jaký je PROGRES DORY HOŠTOVÉ

Taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá zau­ja­la před pěti lety dílem Pro­ces, kte­ré bavi­lo nejen milov­ní­ky tan­ce. Spo­lu s Janem Čtvrt­ní­kem se jí poda­ři­lo při­jít s humor­nou taneč­ní insce­na­cí, kte­rá si bra­la na paškál prá­vě tvůr­čí pro­ces taneč­ních kusů. Nyní je tady Pro­ces 2. Dora obo­ha­ti­la tvůr­čí tým o dva muže a roz­je­la Pro­gres reflek­tu­jí­cí s leh­kos­tí stav sou­čas­né­ho tan­ce. S Dorou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jaký je PROGRES DORY HOŠTOVÉ

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

ZA HRA DA

Oče­ká­va­ná pre­mi­é­ra Later­ny magi­ky — Zahra­da pro­běh­la něko­lik dní před Štěd­rým dnem. Její magic­ká atmo­sfé­ra zare­zo­no­va­la v nos­tal­gic­kém vánoč­ním čase. Výcho­zí inspi­ra­cí pro insce­na­ci je Zahra­da Jiří­ho Trn­ky, ale tvůr­ci s ní pra­cu­jí vel­mi vol­ně. Nesna­ží se pře­nést na jeviš­tě Trn­kův absurd­ně poe­tic­ký humor ani pří­ho­dy pěti klu­ků, kte­ří se kama­rá­dí se slo­ny nebo se vyda­jí za nej­chytřej­ší velry­bou. Ote­ví­ra­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní ZA HRA DA

Publikováno
V rubrikách Recenze

Leť, Markéto!

Mar­kétu Strán­skou jsem popr­vé zare­gis­tro­va­la v cho­re­o­gra­fii Chy­bě­ní Jara Viňar­ské­ho v Diva­dle Archa. Na prv­ní pohled mě fas­ci­no­va­la. Záři­la. Vůbec nevy­pa­da­la, že by jí na svě­tě něco chy­bě­lo. Kro­mě jed­né dol­ní kon­če­ti­ny. Ten­to­krát se Mar­ké­ta před­sta­vu­je ve Stu­diu Alta i jako tvůr­ky­ně. Sólo­vá cho­re­o­gra­fie Leť je jakým­si roz­pra­co­vá­ním téma­tu „chy­bě­ní“. Cho­re­o­gra­f­ka při­ná­ší zásad­ní zprá­vu, že kaž­dé je záro­veň… Pokra­čo­vat ve čte­ní Leť, Mar­ké­to!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Ohlédnutí za Letní Letnou

V prů­bě­hu babí­ho léta reka­pi­tu­lu­ji let­ní diva­del­ní zážit­ky a nemo­hu nevzpo­me­nout na Let­ní Let­nou. Atmo­sfé­ru letoš­ní­ho fes­ti­va­lu novo­cir­ku­so­vé­ho umě­ní jsem nasá­la hned tři­krát. Popr­vé to bylo v oprav­do­vém let­ním par­nu na Extensi­on od sku­pi­ny Inte­rex­tre­mis­te. Kolem sedí­cí dámy se mar­ně oví­va­ly vějí­ři, když se v show nad jejich hla­va­mi pro­lét­la paní z pub­li­ka na obřím bag­ru. Insce­na­ce ač opent­le­na tou­to extrém­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ohléd­nu­tí za Let­ní Letnou

Publikováno
V rubrikách Recenze

Extravagantně komické noční můry o mateřství — Hellerau

Výle­ty do dráž­ďan­ské­ho diva­del­ní­ho domu Helle­rau se sta­li u čes­kých divá­ků sou­čas­né­ho tan­ce a diva­dla oblí­be­ný­mi. A pro­to­že nás čeká v Helle­rau dal­ší zají­ma­vý večer – ten­to čtvr­tek a pátek insce­na­ce Xenos od Akram Khan Dan­ce Com­pa­ny, při­po­mí­ná­me naši posled­ní návště­vu. To jsme v Dráž­ďa­nech vidě­li Moeder od bel­gic­ké sku­pi­ny Pee­ping Tom, kte­rou pro změ­nu ve stej­ný datum 6. 4. může­te… Pokra­čo­vat ve čte­ní Extra­va­gant­ně komic­ké noč­ní můry o mateř­ství — Hellerau

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mortal Combat Lenky Vagnerové

Ama­zon­ky, váleč­ni­ce, kte­ré pod­le vyprá­vě­ní žily v oblas­ti Malé Asie pod Kav­ka­zem a na úze­mí dneš­ní­ho Kry­mu, byly dra­vé a neú­pros­né pan­ny. Zabí­je­ly, bra­ly opi­á­ty a vládly. V insce­na­ci Len­ky Vág­ne­ro­vé jejich legen­da oží­vá a sílí tak jako mož­ná v naší spo­leč­nos­ti arche­typ ženy bojovnice. 

Publikováno
V rubrikách Recenze