PROMĚNA ke SVOBODĚ

foto: Jakub Červenka

Jak aktu­ál­ní je legen­dár­ní Kaf­ko­va Pro­mě­na uká­za­li Dek­ka­dan­cers ve vlast­ním taneč­ním zpra­co­vá­ní, kte­ré mělo praž­skou pre­mi­é­ru 6. září na Jat­kách 78. Sub­til­ní povíd­ka vyprá­ví o postup­né para­lý­ze jedin­ce v sys­té­mu, ve kte­rém se už nedá dýchat. Sou­bor Dek­ka­dan­cers si mys­lím Pro­mě­nu nevy­bral náho­dou. Vní­mám je jako tvůr­ce, pro kte­ré je svo­bo­da a život v prav­dě na prv­ním místě.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Letná v ležérním rozpoložení

Les Filles du Renard Pâle - Résiste

Svět­la oko­lo cir­ku­so­vých cha­pi­taux září. Návštěv­ní­ci upa­lu­jí od poklad­ny ke sta­nům, sto­jí ve fron­tách, uží­va­jí si nebý­va­le ležér­ní atmo­sfé­ru a navzdo­ry povin­nos­ti nosit rouš­ky v hoj­ném počtu po před­sta­ve­ních nad­še­ně aplau­du­jí. Letos byla Let­ní Let­ná něja­ká jiná. Pro­vá­ze­lo jí nad­še­ní, kte­ré při­nes­lo uvol­ně­ní covi­do­vých záka­zů. Vše­ho si váží­me tak nějak víc. Uží­vá­me si, že může­me být spo­lu.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ná v ležér­ním rozpoložení

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vyhaslé vzpomínky

Balet Národ­ní­ho diva­dla a sou­bor Later­ny Magi­ky před­sta­vil v září novou insce­na­ci Bon Appétit. Sto­jí za ní cho­re­o­graf Jan Kodet s duem Sku­tr a jejich tvůr­čím týmem, kte­rý spo­lu pra­co­val již na mno­ha úspěš­ných insce­na­cích. Pat­ří do něj scé­no­graf Jakub Kopec­ký, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simo­na Rybá­ko­vá i hudeb­ní skla­da­tel Ivan Acher. Řeče­no v ter­mi­no­lo­gii gastro­no­mie, o kte­ré měla insce­na­ce být, jsou to tvůr­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyhas­lé vzpomínky

Publikováno
V rubrikách Recenze

TANEC PRAHA (PO)PANDEMICKÝ

32. roč­ník fes­ti­va­lu Tan­ce Pra­ha pro­bě­hl v popan­de­mic­ké podo­bě. Dlou­hé pří­pra­vy naru­šil virus. Wil­li­am For­sy­the a řada dal­ších taneč­ních es zůsta­la doma. Přes­to orga­ni­zá­to­ři fes­ti­val neza­ba­li­li. Jak si se situ­a­cí pora­di­li? Co se při nou­zo­vém sta­vu nau­či­li? Co chys­ta­jí dál? Při­ná­ší­me bilanč­ní roz­ho­vor s ředi­tel­kou Tan­ce Pra­ha Yvo­nou Kreuzmannovou.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

O ZRANĚNÉ DUŠI V (NE?)LIDSKÉM TĚLE

Rač­te vstou­pit do svě­ta kuri­o­zit a zvlášt­nos­tí. Téměř si sáh­ne­te na slo­ní­ho muže, hadí ženu či siam­ská dvoj­ča­ta.  Čeka­jí vás oprav­do­vá kouz­la a čáry kou­zel­ní­ků. Uvi­dí­te, co jste ješ­tě nevi­dě­li, zpí­va­jí­cí hla­vu, oživlou pan­nu a jiné rari­ty. Pení­ze za vstu­pen­ku se vypla­tí, z Panop­ti­ka Len­ky Vág­ne­ro­vé bude­te totiž odchá­zet s husí kůží.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Sám v té džungli neobstojíš

„Naše stra­vo­va­cí návy­ky, naše kon­flik­ty a naše sexu­a­li­ta jsou výsled­kem způ­so­bu, jakým naše mysl lov­ců a sbě­ra­čů inter­a­gu­je s naším sou­čas­ným postin­dustri­ál­ním pro­stře­dím, s vel­ký­mi měs­ty, leta­dly, tele­fo­ny a počí­ta­či. Toto pro­stře­dí nám posky­tu­je více mate­ri­ál­ních zdro­jů a del­ší živo­ty než těm v jaké­ko­li před­cho­zí gene­ra­ci, ale čas­to se cítí­me odci­ze­ni, v depre­si a pod tla­kem. Abychom pocho­pi­li proč, evo­luč­ní psy­cho­lo­go­vé tvr­dí, že se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sám v té džun­g­li neobstojíš

Publikováno
V rubrikách Recenze

Dadaistický dívčí večírek

Na začát­ku říj­na se již po něko­li­ká­té na Nové scé­ně ode­hrál mezi­ná­rod­ní diva­del­ní fes­ti­val Praž­ské kři­žo­vat­ky, kte­rý se ori­en­tu­je zejmé­na na sou­čas­nou, pro­gre­siv­ní čino­hru, ale nabí­zí i žánro­vě okra­jo­věj­ší insce­na­ce. Jed­nou z nich byl pro­jekt MUYTE MAKER fran­couz­ské cho­re­o­gra­f­ky Flo­ry Détraz. Dra­ma­tur­gy­ním fes­ti­va­lu Sod­je Lot­ker a Mar­tě Ljub­ko­vé se skvě­le hodi­la do letoš­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho kon­cep­tu, jehož téma­tem byl… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dadais­tic­ký dív­čí večírek

Publikováno
V rubrikách Recenze

Když architekturu tančí žena

Když se umě­lec­ké oblas­ti tvůr­čím způ­so­bem pro­stu­pu­jí, vzni­ka­jí oje­di­ně­lé tva­ry. Mla­dé­mu reži­sé­ro­vi Henrique Pino­vi se to poda­ři­lo ve fil­mu Maté­ria em Aves­so, kte­rý před­sta­vu­je prá­ci por­tu­gal­ské­ho archi­tek­ta Aire­se Mate­u­se. Vytvo­řil neo­by­čej­nou fil­mo­vou poezii o archi­tek­tu­ře, kte­rou zosob­ňu­je tan­čí­cí žena. Hlav­ní roli tu pak hra­jí pro­stor, pohyb, člo­věk a pří­ro­da. Film z roku 2017 bude uve­den v rám­ci fes­ti­va­lu Film… Pokra­čo­vat ve čte­ní Když archi­tek­tu­ru tan­čí žena

NOSTALGIE ZÁNIKU CIRKUSÁKOVÝCH TRUP

Kon­tu­ry pojmu NOVÝ CIRKUS se rozost­ři­ly. Scho­vá se pod něj dnes tolik roz­díl­ných typů insce­na­cí, že se v něm ani někte­ří samot­ní tvůr­ci nevy­zna­jí. Není divu, že pak mají potře­bu vrá­tit se ke koře­nům. Cir­ku­so­vá sezó­na od tvůr­čí dvo­ji­ce Le cirque Aital, jako by si chtě­la vyba­vit tra­dič­ní cir­kus se vše­mi jeho klišé, humo­rem na hra­ni­ci trap­nos­ti,… Pokra­čo­vat ve čte­ní NOSTALGIE ZÁNIKU CIRKUSÁKOVÝCH TRUP

Publikováno
V rubrikách Recenze

Citlivé a živé ženské orgány na Letní Letné

Na pla­ká­tu k insce­na­ci Por­tés des fem­mes fran­couz­ské akro­ba­tic­ké sku­pi­ny Pro­ject PDF jsou vyob­ra­ze­ny kvě­ty a plo­dy při­po­mí­na­jí­cí žen­ské pohlav­ní orgá­ny. Inti­mi­ta žen­ské­ho těla i duše je také hlav­ním téma­tem insce­na­ce, kte­rá ote­ví­rá dve­ře spo­le­čen­ských tabu žen­ské­ho svě­ta. Kojit, být love­na muži, uží­vat nebo zne­u­ží­vat svo­je tělo jako objekt, být sou­čás­tí stá­da … jed­not­li­vá téma­ta sku­pi­na zpra­co­vá­vá ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cit­li­vé a živé žen­ské orgá­ny na Let­ní Letné

Publikováno
V rubrikách Recenze