KOREJSKÁ FUSION V OLOMOUCI

Foto: Ondřej Hruška

Foto: Ondřej Hruška

Taneč­ní sek­ce 23. Diva­del­ní Flo­ry Olo­mouc se letos zamě­ři­la na sou­čas­ný tanec a per­for­ma­tiv­ní umě­ní v Již­ní Kore­ji. Není to náho­dou. Dra­ma­turg per­for­ming arts Jan Žůrek navští­vil korej­skou taneč­ní plat­for­mu a sna­žil se vybrat ty nej­vhod­něj­ší insce­na­ce pro for­mát olo­mouc­ké­ho fes­ti­va­lu a míst­ní pub­li­kum. Za ten­to odváž­ný krok roz­hod­ně klo­bouk dolů. Nahléd­nout šíře­ji korej­ský tanec, se v Čechách taneč­ní­mu kri­ti­ko­vi zas tak nepoštěs­tí ačko­li se nyní korej­ský tanec obje­vil něko­li­krát i na Tan­ci Pra­ha. Nako­nec se na pro­gra­mu olo­mouc­ké­ho fes­ti­va­lu obje­vi­la 4 díla růz­né­ho typu, stej­ně tak jako taneč­ní worksho­py i setká­ní s korej­ský­mi tvůr­ci. A jaká tedy ta korej­ská fusi­on byla?

Nezče­ře­ná hla­di­na diva­del­ní­ho zážit­ku
Cho­re­o­gra­f­ka Lee Kyung-win pat­ří ke star­ší gene­ra­ci korej­ských tvůr­ců sou­čas­né­ho tan­ce. Svou sku­pi­nu zalo­ži­la již v roce 2002. V insce­na­ci Two se zamě­ři­la na dvo­ji­ci. Nejde však do hlub­ších význa­mo­vých rovin ani pří­bě­hů a při­tom se ale nesna­ží pro­zkou­má­vat mož­nos­ti pohy­bu v páru. Zůstá­vá v ele­men­tár­ní rovi­ně cho­re­o­gra­fic­ké­ho mate­ri­á­lu… Pět taneč­ní­ků se pro­po­jí paže­mi, točí se doko­la, vytvá­ří kruh, cir­ku­lu­jí až dosta­nou jejich těla svou vlast­ní dyna­mi­ku. Když se pak roz­pad­nou na jed­not­liv­ce, zase se z nich sejde a pro­po­jí dvo­ji­ce. Scé­no­gra­fie i kos­týmy jsou tak jed­no­du­ché, až máte pocit, že jste taneč­ní­ky obje­vi­li ješ­tě na zku­šeb­ně – kalho­ty, koši­le, tri­ka. A ten pocit, že se dívá­te spí­še na workshop taneč­ní sku­pi­ny, pře­tr­vá­vá i v náhle­du na cho­re­o­gra­fii. Zeno­vá klid­ná hud­ba je napří­klad pro­po­jo­vá­na s dechem per­for­me­rů, kte­ří jako by prá­ci s ním dechem prá­vě pro­zkou­má­va­li. Až závěr díla dosta­ne spád. Poma­lý tok totiž pře­kva­pi­vě vygra­du­je v dyna­mic­kou par­ty. Tam se tepr­ve uká­že i výbuš­nost korej­ské­ho natu­re­lu a při­ne­se potřeb­nou tro­chu ener­gie do jinak nezče­ře­né hla­di­ny diva­del­ní­ho zážitku.

Na vlast­ní kůži
Vel­kou devi­zou Olo­mouc­ké Diva­del­ní Flo­ry jsou taneč­ní worksho­py a deba­ty s tvůr­ci, kdy je mož­no nahléd­nout do taneč­ní kuchy­ně z jiné strán­ky. Prá­vě cho­re­o­gra­f­ku Lee Kyung-win jsem sle­do­va­la i na její taneč­ní semi­nář, kde před­sta­vi­la svou cho­re­o­gra­fic­kou tech­ni­ku ATO. V korej­šti­ně zna­me­ná ATO dárek. Dár­kem Lee rozu­mí samot­né diva­del­ní dílo a jeho pře­nos mezi divá­kem a tvůr­cem, nad čímž diva­del­ní kri­tik pokr­čí rame­ny, pro­to­že pře­ci tak­to diva­dlo fun­gu­je. Tech­ni­ka má něko­lik základ­ních pilí­řů tvor­by pohy­bo­vé­ho mate­ri­á­lu. Mezi nimi je napří­klad 1. hla­va jako kla­di­vo — pou­ži­tí hla­vy k roz­sek­nu­tí něja­ké­ho pro­sto­ru 2. FLOW — kdy cho­re­o­gra­f­ka napo­ju­je jeden pohyb na dru­hý či 3. PROSTOR — napří­klad uvě­do­mě­ní si pro­sto­ru mezi část­mi naše­ho těla a jejich dal­ší vyu­ži­tí. Pře­kva­pi­lo mě, že na tako­vém zákla­du, kte­rý oprav­du není nic nové­ho — je mož­no posta­vit celou tech­ni­ku, a tak jsem zno­vu byla napja­tá, co mě čeká. Semi­nář v balet­ním sále Morav­ské­ho diva­dla Olo­mouc byl jen úvo­dem do této tech­ni­ky. Nej­pr­ve jsme se roze­hřá­li v základ­ním stret­chin­gu na pod­la­ze i ve sto­je. Násled­ně se nau­či­li krát­kou vazbu a v závě­ru si moh­li vyzkou­šet dopl­nit cho­re­o­gra­fii svou vlast­ní inven­cí posta­ve­nou na zákla­dech ATO techniky.

Za sebe musím říci, že jsou pro mě taneč­ní worksho­py na Diva­del­ní Flo­ře vždy zpes­t­ře­ním. Někdy mohou dokon­ce pomo­ci i v pocho­pe­ní zhléd­nu­té­ho díla. Pozna­la jsem cho­re­o­gra­f­ku jako nesmír­ně milou bytost, kte­rá však ve mně zase­la myš­len­ku, zda není korej­ský sou­čas­ný tanec ve fázi hle­dá­ní stej­ně jako ten český.

Šoku­jí­cí? Gre­en Eye
V Kore­ji uzná­va­ný taneč­ník Kim Sung-hoon, kte­rý je od roku 2009 čle­nem Akram Khan com­pa­ny, pat­ří mezi vyhle­dá­va­né cho­re­o­gra­fy mla­dé gene­ra­ce. Zatím nemá svou vlast­ní com­pa­ny, pro­to si i pro pro­jekt Gre­en Eye najal sku­pi­nu taneč­ní­ků, se kte­rý­mi spo­lu­pra­cu­je. Gre­en Eye se poda­ři­lo uvést na vel­ko­le­pěj­ší scé­ně Morav­ské­ho diva­dla a moh­lo tak oprav­du tak vynik­nout. Mělo totiž jas­ný ruko­pis. Insce­na­ce jako by čer­pa­la z podob­ných tra­dic sou­čas­né­ho tan­ce, kte­ré zná­me i my. Když vidí­me osm čer­ných sto­lů, u kte­rých se mecha­nic­ky pohy­bu­jí čer­ně odě­ní taneč­ní­ci, mož­ná si vzpo­me­ne­me na Annu Tere­su de Kee­re­sma­ye­kerRosas danst Rosas a uni­so­no cho­re­o­gra­fii za škol­ní­mi lavi­ce­mi (nedáv­no jsme moh­li vidět v Helle­rau) nebo mož­ná na Ekma­no­vo PLAY pro Paříž­skou Ope­ru (z letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Taneč­ních fil­mů), kde se tan­čí na obrov­ských krych­lích. Nad jeviš­tě sje­dou designo­vě půso­bí­cí lam­py ve tva­ru trych­tý­řů. Podob­nost, kopí­ro­vá­ní stej­né­ho prv­ku, vizu­ál­ní jed­no­li­tost stej­ně tak jako mecha­nič­nost je také téma­tem celé­ho díla. Tvá­ře taneč­ní­ků půso­bí jako mas­ky. Jed­na z per­for­me­rek se v jed­né z posled­ních scén obje­vu­je nahá, něčí ruce její obli­čej i tělo poma­zá­va­jí zele­nou hlínou/bahnem – lout­ko­vo­dič v čer­ném z ní tvo­ří lout­ku. Táh­ne jí za vla­sy, její tělo se vze­pne na špič­ky, ohý­bá se do oblou­ků za zvu­ků jem­né kla­vír­ní melo­die. Obraz ovlád­nu­tí a nási­lí je posta­ven do kon­tras­tu s něž­nou hud­bou. Křeh­kost dív­čí­ho těla pak s expre­siv­ní mimi­kou tvá­ře – její ústa chtě­jí kři­čet, ale nemo­hou. Gre­en Eye koneč­ně pří­nes­lo sil­nou výpo­věď — o mecha­nič­nos­ti svě­ta, kte­rý potla­ču­je hlas individua.

Sta­ré tech­no­lo­gie a humor — to je Com­ple­ment
Insce­na­ce Com­ple­ment repre­zen­to­va­la na Olo­mouc­ké Diva­del­ní Flo­ře per­for­ma­tiv­ní linii korej­ské­ho sou­čas­né­ho tan­ce. Dva per­for­me­ři – muž a žena, kte­ré se navzá­jem dopl­ňu­jí pohy­bem a dív­ka s kame­rou – tvo­ří vel­mi jed­no­du­chou struk­tu­ru. Když se její paže a boky hýbou vpra­vo vle­vo jako na dis­ko tan­ci, on se svý­mi paže­mi stre­fu­je do pro­sto­ru mezi jejím tělem. Dív­ka se pohy­bu­je po jeviš­ti a sní­má tu detail, tu celek. Obraz kame­ry vidí­me na dvou obra­zov­kách. K mate­ri­á­lu, kte­rý se ode­hrá­vá v pří­tom­ném čase se ale na při­po­ju­jí před­to­če­né pro­jek­ce. . Komu­ni­ka­ce mezi aktu­ál­ním děním a nahráv­kou je zdro­jem komi­ky. Taneč­ní­ci se na scé­ně kle­pou – na obra­zov­ce se kle­pe obraz. Humor je pro insce­na­ci stě­žej­ní. Je absurd­ní a poťouch­lý. Když se per­for­me­ři s váž­nou tvá­ří navzá­jem pícha­jí tuž­kou nebo si hra­jí jako děti s barev­ný­mi brč­ka­mi, při­pa­dá mi dost blíz­ký naše­mu humo­ru. Tak jak per­for­me­ři poslé­ze v deba­tě při­zná­va­jí: – „Tohle dílo není o nových tech­no­lo­gi­ích, jak by se moh­lo na prv­ní pohled něko­mu zdát. Tech­no­lo­gie, kte­ré jsou pou­ži­té, jsou dnes spí­še retro” . Jde o hru, kte­rou mají asi v Korei také hod­ně rádi. Vzpo­meň­te si na Korej­ské babič­ky, kte­ré jsme moh­li vidět loni na fes­ti­va­lu Tanec Praha.

Najít spe­ci­fi­ka korej­ské­ho tan­ce je stej­né jako najít spe­ci­fi­ka tan­ce čes­ké­ho. V množ­ství taneč­ních sku­pin se obje­vu­jí roz­díl­né ces­ty od té ryze tan­čí­cí jako u Gre­en Eye po tu per­for­ma­tiv­ní jako u Com­ple­ment. Pod­le pro­dukč­ní Soo­hye Jang je pro korej­ský sou­čas­ný tanec typic­ké, že se hod­ně inspi­ru­je i korej­ský­mi lido­vý­mi tan­ci, ritu­á­ly a tra­di­cí. Ane­bo s nimi dis­ku­tu­je a jde pro­ti nim. Tře­ba jako v pří­pa­dě insce­na­ce Sil­ver Kni­fe sym­pa­tic­ké­ho mla­dé­ho sou­bo­ru Gob­lin Par­ty.

Gob­lin par­ty
Stří­br­ný nůž je v Kore­ji hlu­bo­ko zako­ře­ně­ným sym­bo­lem, kte­rý je zako­ře­něn hlu­bo­ko v korej­ské tra­di­ci: korej­ské vdo­vy muse­ly u sebe nosit stří­br­nou dýku, tzv. eun­jan­g­do, aby se v pří­pa­dě napa­de­ní moh­ly brá­nit, nebo si dob­ro­vol­ně vzít život, když hro­zi­lo, že bude naru­še­na jejich počest­nost. Jak se s tak­to tíži­vým odka­zem vyrov­ná­vá sou­čas­ná korej­ská žena? Není obec­ně na ženu spo­le­čen­sky vyví­jen nesne­si­tel­ný tlak?

Mla­dé per­for­mer­ky se k sobě čas­to k sobě tisk­nou, pro­plé­ta­jí své kon­če­ti­ny i vla­sy, jako by chtě­ly najít sílu v pospo­li­tos­ti a stvo­řit tak novou, sil­nou ženu. Dotyk, inti­mi­ta, širo­ká šká­la emo­cí, tanec… a rap! Mla­dé taneč­ni­ce rapu­jí jako o život. Nalé­ha­vě do svě­ta vysí­la­jí zprá­vu – jak ovlád­nout své tou­hy a neze­ší­let. Zají­ma­vé je, že na insce­na­ci spo­lu­pra­co­va­li i dva muži, Lim Jin-hoJi Kyung-min, kte­ří odmí­ta­jí ozna­če­ní cho­re­o­graf – sku­pi­na Gob­lin Par­ty je zalo­že­na na vzá­jem­né inspi­ra­ci a inter­ak­ci žen taneč­nic a „cho­re­o­gra­fů”, mužů. Důle­ži­tou slož­kou před­sta­ve­ní Sil­ver Kni­fe je i mlu­ve­né slo­vo — divá­ci dosta­li do rukou papí­ry s čes­kým pře­kla­dem ang­lic­kých pasá­ží, ale jako u vět­ši­ny korej­ských před­sta­ve­ní na letoš­ní Diva­del­ní Flo­ře, část sdě­le­ní zůsta­la skry­tá – v původ­ní ver­zi se vel­kou část před­sta­ve­ní mlu­ví gob­lin­šti­nou, mýtic­kým jazy­kem gob­li­nů, bytos­tí na způ­sob trol­lů a původ­ní vyzně­ní je prý tem­něj­ší. Přes­to mi dílo při­pa­da­lo sevře­né a úderné.

(o insce­na­ci Sil­ver Kni­fe píše Olga Frai­to­vá)

Two
Režie a cho­re­o­gra­fie: Lee Kyung-eun
Skla­da­tel: Jimmy Sert
Dra­ma­turg: Ahn Kyung-mo
Svě­tel­ný design: Kang Young-ku
kopro­duk­ce s Seoul Secti­on of CID-UNESCO Inter­nati­o­nal Dan­ce Council

Gre­en Eye
Cho­re­o­gra­fie: Kim Sung-hoon
Svět­la
: Kim Jung-wha
Jevišt­ní vede­ní
:Lee Joo-hyun
Tan­čí: Lim Jong-kyung, Jung Log-yee, Sohn Dae-min, Lee Joo-hee, Ryu Jin-wook, Lee Ji-yoon, Goh Dong-hoon, Lee Hong

Choi X Kang Pro­ject: Com­ple­ment
Účin­ku­jí: Choi Min-sun, Kang Jin-an

Sil­ver Kni­fe
Námět a režie: Lim Jin-ho, Ji Kyung-min
Spo­lu­vy­tvo­ři­li: Lim Sung-eun, Ahn Hyun-min, Lee Kyung-gu, Lee Yeon-ju
Dra­ma­tur­gie Lee Harim
Pro­duk­ce: Kim Jin-woo
Svět­la: Lee Seu­ng-ho
Hud­ba: Rémi Kle­mensiewicz
Mezi­ná­rod­ní zastou­pe­ní: Jang Soohye

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.