Leť, Markéto!

Foto: Linda Průšová

Foto: Linda Průšová

Mar­kétu Strán­skou jsem popr­vé zare­gis­tro­va­la v cho­re­o­gra­fii Chy­bě­ní Jara Viňar­ské­ho v Diva­dle Archa. Na prv­ní pohled mě fas­ci­no­va­la. Záři­la. Vůbec nevy­pa­da­la, že by jí na svě­tě něco chy­bě­lo. Kro­mě jed­né dol­ní kon­če­ti­ny. Ten­to­krát se Mar­ké­ta před­sta­vu­je ve Stu­diu Alta i jako tvůr­ky­ně. Sólo­vá cho­re­o­gra­fie Leť je jakým­si roz­pra­co­vá­ním téma­tu „chy­bě­ní“. Cho­re­o­gra­f­ka při­ná­ší zásad­ní zprá­vu, že kaž­dé je záro­veň obohacením.

Per­for­mer­ka sto­jí zády k divá­kům. Nad její hla­vou se pohu­pu­je nestej­no­měr­ný zvrás­ně­ný ovál snad z ple­chu jako luna, kte­rá v setká­ní svět­la a tmy pro­bles­ku­je. Je to luna nepra­vi­del­ná, vachr­la­tá, jak­si nedo­ko­na­lá, přes­to magic­ká. Již v tom­to objek­tu se obje­vu­je téma cho­re­o­gra­fie – „nedo­ko­na­lost, jina­kost, kte­rá může být výhodou.

A tak Mar­ké­ta zkou­má mož­nos­ti své­ho pohy­bu. Svět­lo zabar­ví scé­nu do žlu­té. Taneč­ni­ce začí­ná divo­ce tan­čit. Jako by se ocit­la na dis­ko­té­ce, paří na dyna­mic­kou hud­bou, ská­če na jed­né noze a mohut­ně pou­ží­vá paže, kte­rý­mi se vyva­žu­je v pro­sto­ru. Bere do rukou ber­le, kte­ré vyu­ží­vá spí­še jako bradla, odpi­chu­je se od nich, pře­ska­ku­je. Když jí to uklouz­ne a spad­ne na zem, hbi­tě se zase vymrští do vzdu­chu. Z její­ho pohy­bu čiší ener­gie. Pak se pono­ří do mini­ma­lis­tič­těj­ší­ho medi­ta­tiv­ní­ho flo­or wor­ku. Plu­je po pod­la­ze jako moř­ská pan­na. Spi­rá­lo­vi­tý pohyb, kdy jed­na spi­rá­la pře­chá­zí v dru­hou, sli­dy po bale­ti­zo­lu a kotou­ly při­po­mí­na­jí pla­vá­ní, kte­ré zná­me napří­klad z prá­ce sku­pi­ny Ver­Te­Dan­ce. Jejich pohy­bo­vé kur­zy také Mar­ké­ta Strán­ská absolvovala.

Za celé insce­na­ce nás ani na chví­li nepře­pad­ne pocit lítos­ti. Mar­ké­ta jí totiž nevzbu­zu­je. Je zdra­vě sebe­vě­do­má, půso­bí jako čis­tá sil­ná duše. V cho­re­o­gra­fii se neza­bý­vá tím, co nejde, volí pra­vý opak. Uží­vá si pohyb, kte­rý je pro ni mož­ný. Je živým důka­zem toho, že han­di­cap je han­di­ca­pem, pou­ze pokud tomu věří­me. V jeden moment se v pří­še­ří obje­vu­je sedí­cí posta­va dív­ky, kte­rá má obě nohy. Tiše si je pro­hlí­ží. Nevi­dí­me jí do tvá­ře. Je to jaký­si sen. Mož­ná vzpo­mín­ka per­for­mer­ky. Nebo její zprá­va o tom, že jí oprav­du nic nechybí.

Cho­re­o­gra­fie má švih, je dra­ma­tur­gic­ky vyvá­že­ná – zkou­má­ní mož­nos­tí pohy­bů je roz­dě­le­no do něko­li­ka mini­fá­zí pod­le způ­so­bu pohy­bu a tvůr­ky­ně je zby­teč­ně nepro­dlu­žu­je. Než se v hle­diš­ti roz­ví­ří potlesk, ješ­tě moje oči zasta­ví na ber­lích a umě­lé pro­té­ze, kte­rou si hned na začát­ku dív­ka na jeviš­ti sun­dá. Při dlou­hé děko­vač­ce sto­jí Mar­ké­ta bez těch­to pomů­cek. Při­jí­má kyti­ce a obje­tí, sto­jí na jed­né noze a zase září.

Jak­ko­li je cho­re­o­gra­fie své­byt­ným umě­lec­kým tva­rem, stej­ně jako někte­ré star­ší per­for­man­ce Ver­Te­Dan­ce napří­klad Simu­lan­te Ban­de má i sil­ný soci­ál­ní dosah. Moti­vu­je. Při­ná­ší lidem sílu. A to je krás­ná funk­ce umě­ní. Cho­re­o­gra­fie Leť je pro mě o setká­ní s člo­vě­kem, kte­rý nás pře­svěd­čí, že pokud vidí­te svět pozi­tiv­ně a vnitř­ně hoří­te, pře­káž­ky neexistují.

Leť
Inter­pre­ta­ce, cho­re­o­gra­fie: Mar­ké­ta Strán­ská
Hud­ba: Jan Kra­to­chvíl
Svě­tel­ný design: Zuza­na Rež­ná
Kos­týmy, scé­na: Moni­ka Urbáš­ko­vá
Pro­duk­ce: Andrea Švan­do­vá
Kopro­du­cent pro­jek­tu: Stu­dio ALTA

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.