Obnažená ňadra z Koreji i Madagaskaru na Tanci Praha

Foto: Vojtěch Brtnický

Foto: Vojtěch Brtnický

Dovo­li­la jsem si ten­to titu­lek, pro­to­že obě díla, o kte­rých píšu, byla sexy a oprav­du stá­la za to. Korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun Me Ahn při­nes­la na jeviš­tě Pon­ce dyna­mic­kou taneč­ní sku­pi­nu, doko­na­lý orga­nis­mus. Dosta­la nás ener­gií letu i taneč­ní­ky v pruž­ných barev­ných šatech v dyna­mic­kém super­ta­neč­ním catwal­ku. Nao­pak cho­re­o­gra­f­ka z Mada­gaska­ru Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa nás pozva­la do hlub­ší­ho poe­tič­těj­ší­ho sóla, pro­sy­ce­né­ho intim­ním setká­ním. Na krů­pě­je její­ho potu jsme si moh­li v tom kli­du a blíz­kos­ti doslo­va sáh­nout. Ač byla díla roz­kro­če­ná mezi kon­ti­nen­ty roz­díl­ná a v něčem fas­ci­nu­jí­cím způ­so­bem cha­rak­te­ri­zo­va­la mís­to odkud pochá­zí, pře­ci jen měla i spo­ji­tos­ti. Nejen obna­že­ná ňadra…

Let me chan­ge your name
Korej­ští taneč­ní­ci se pohy­bu­jí s neu­vě­ři­tel­nou leh­kos­tí — spe­ci­ál­ně útlé žen­ské inter­pret­ky, kte­ré spí­še půso­bí jako díven­ky. Umí se doko­na­le vymrš­tit do pro­sto­ru, oto­čit se ve vzdu­chu, dopad­nout, nasko­čit na své part­ne­ry, zasta­vit se v letu, najít sílu stře­du na všech čtyřech a roto­vat z pozi­ce zpev­ně­né­ho prk­na na zem ve flo­orwor­ku. Jako­by v sobě měly zakó­do­vá­ny léta dři­ny bojo­vé­ho umě­ní. Jsou spo­je­ny s ele­men­tem vzdu­chu a pro­sto­ru a hlav­ní je pro ně dynamika.

Tan­čí mimo jiné i v pruž­ných barev­ných suk­ních, kte­ré si někdy pře­ta­hu­jí přes hla­vu a drží je napnu­té mezi paže­mi. Když se pak vzá­jem­ně nesou, vypa­da­jí jako rejno­ci v moři.  Při pla­ze­ní po scé­ně zase pak vypa­da­jí jako ješ­těr­ky. Chví­li se svlé­ka­jí z kůže – ze šatů. Svlé­ká­ní je v cho­re­o­gra­fii jed­ním z opa­ko­va­ných moti­vů. Někdy dív­ky tan­čí s odha­le­ný­mi ňad­ry. Mají v sobě něž­nost, záro­veň ale také dra­vou ener­gii. Když cho­dí ráz­ně po scé­ně jako na mód­ní pře­hlíd­ce, v roz­hod­né chůzi se najed­nou zato­čí doko­la, vyha­zu­jí šaty do vzdu­chu. Ale naho­ta je také sou­čás­tí hry, hra­vos­ti, kte­rou korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-me Ahn milu­je. Muži se uka­zu­jí zase ve sli­pech a pózu­jí s cra­zy gri­ma­sa­mi v obli­če­ji. Per­for­me­ři hra­jí na stre­čo­vé šaty jako na hudeb­ní nástro­je – a lát­ka do ryt­mu nad­ska­ku­je a pru­ží. Z rych­lé jízdy prou­dí endor­fi­ny a taneč­ní­ky to oči­vid­ně baví.

Cho­re­o­gra­f­ka se v díle obje­vu­je i jako per­for­mer­ka. Je o gene­ra­ci star­ší než ostat­ní taneč­ní­ci a roz­je­tou ener­gii sta­hu­je, uzem­ňu­je. Při­ná­ší ritu­ál­nost a ele­gan­ci. Klid­ně pře­chá­zí s jem­ným úsmě­vem na tvá­ři po jeviš­ti jako krá­lov­na s oho­le­nou hla­vou na způ­sob tibet­ských mni­chů. A tak cho­re­o­gra­fie při­ná­ší to, co bychom si od asij­ské­ho taneč­ní­ho kusu před­sta­vo­va­li – barev­nost i mini­ma­lis­mus, zen i bojov­nost, tech­nic­ky obdi­vu­hod­ný tanec i humor, našlápnu­tou ener­gii a hlav­ně radost z těla a pohybu.

 

Meta­mor­pho­se
Ze tmy se zro­dí žena – má plné žen­ské křiv­ky. Taneč­ni­ce Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa při­pra­vi­la intim­ní sólo, kte­ré se, jak sama na dis­ku­si při­zna­la, v prů­bě­hu let vyví­je­lo až mu nako­nec muse­la změ­nit jmé­no na Meta­mor­pho­se – proměnu.

Je odě­ná do vari­a­bil­ních šatů, vyro­be­ných z šát­ku a stre­čo­vé lát­ky. Jejich způ­sob vyu­ži­tí v per­for­man­ci není nepo­dob­ný tomu z Let me chan­ge your name. Taneč­ni­ce vyta­hu­je šaty nad hla­vu, tak­že se její tvář scho­vá. V jed­né chví­li z nich vytvá­ří šátek přes hla­vu a když se nahr­bí na chví­li mi při­pa­dá jako vypra­věč­ka, kte­rá nám poví­dá pří­běh. A potom šaty také svlék­ne, až jí zůsta­ne jen suk­ně. Stě­žej­ní je pak její prá­ce s nahý­mi zády. Nasví­ce­né lopat­ky a paže, sva­ly zad, u ní půso­bí nao­pak chla­pec­ky až muž­sky. Má pev­ná rame­na, ruka­ma hně­te kůži na zádech. Opro­ti korej­ským taneč­ni­cím je čer­noš­ská per­for­mer­ka spo­je­ná s ele­men­tem země. Když ská­če vzhů­ru a ňad­ra jí nad­ska­ku­jí v pro­sto­ru, je to spí­še o dopa­du než o letu. Stej­ně tak její postoj je čas­to roz­kro­če­ný, vzta­hu­je se k zemi, zatím­co paže masí­ru­jí prostor.

Jako bychom nahlí­že­li do její­ho poko­je nebo duše. Hud­ba mode­lu­je atmo­sfé­ru pri­vát­ní­ho dia­lo­gu. V polo­še­ru, čas­to i ve tmě se setká­vá­me se ženou hle­da­jí­cí, ženou těhot­nou i ženou v roz­pu­ku. Svět­lo oddě­lu­je eta­py její ces­ty. Až se v závě­ru obje­ví úpl­ně nahá. Vidí­me jen její obry­sy, jak se pohy­bu­je za pru­hem svět­la na zemi oko­lo sítě s kolíč­ky na prádlo. Jak kdy­by to byla žena chy­ce­ná do pavou­čí sítě. Kolíč­ky umis­ťu­je na své tělo lesk­nou­cí se potem. Ty se nako­nec stá­va­jí sym­bo­lem její ces­ty. Když na závěr odpa­dá­va­jí z její­ho těla a do ticha a do tmy sly­ší­me jen zvuk jejich padá­ní na zem, je to jako bychom se ocit­li na kon­ci, kte­rá bude mož­ná pokra­čo­vat úpl­ně jinak. 

Let Me Chan­ge Your Name
Cho­re­o­gra­fie: Eun-Me Ahn
Tan­čí: Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hye­ky­oung Kim, Jeeye­un Kim, Seu­n­ghae Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park
Hud­ba: Young-Gyu Jang
Kos­týmy a scé­no­gra­fie: Eun-Me Ahn
Svě­tel­ný design: Andre Schulz

Méta­mor­pho­se
Cho­re­o­gra­fie: Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa
Tan­čí: Judi­th Oli­via Mag­pa­yo Manan­te­na­soa
Svě­tel­ný design: Vola­ha­si­ni­a­i­na Lin­da Ange­li­ca
Živá hud­ba: Benoît Mar­delle (elek­tro­nic­ká hud­ba a bub­ny), Bru­no Las­nier (elek­tric­ká kyta­ra)
Skla­da­tel: Benoît Mar­delle
Sklad­ba: metamorphose#2014
Pro­duk­ce: YODINE Produções

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.