Ozdravná síla tance Dance Well proudí právě jeden rok

Dance Well © Adéla Vosičková
Dance Well © Adéla Vosičková

Umož­nit pra­vi­del­ná setká­ní s tan­cem lidem, kte­rým do živo­ta vstou­pi­la Par­kin­so­no­va cho­ro­ba nebo jiné pohy­bo­vé ome­ze­ní, a vlast­ně všem, kte­rým leží na srd­ci vzá­jem­ná péče a chtě­jí si dopřát ozdrav­nou sílu tan­ce. Prá­vě s tím­to cílem zahá­jil v břez­nu 2023 Tanec Pra­ha z.ú. taneč­ní lek­ce v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well. 

Úvod­ní setká­ní se kona­lo 14. břez­na 2023 v KC Vozov­na na praž­ském Žiž­ko­vě. Od té doby jsou lek­ce na pro­gra­mu kaž­dé úte­rý pri­már­ně v KC Vozov­na, ale také na inspi­ra­tiv­ních mís­tech, kam jsou lidé zvyklí mířit za jiný­mi dru­hy umě­ní než za tan­cem či diva­dlem. Díky spo­lu­prá­ci s Gale­rií hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy a Národ­ní gale­rií Pra­ha tak Dan­ce Well pra­vi­del­ně zaví­tá i do uni­kát­ních pro­sto­rů – Kláš­te­ra sv. Anež­ky Čes­ké, Veletrž­ní­ho palá­ce či v Měst­ské knihov­ny na Mari­án­ském náměs­tí. Lek­ce jsou po před­cho­zí rezer­va­ci pří­stup­né zdar­ma. Aktu­ál­ní ter­mí­ny, mís­ta koná­ní a rezer­va­ce zde:https://divadloponec.cz/cs/dance-well‑1

Kro­mě prv­ní­ho výro­čí pro­jek­tu Dan­ce Well v Čes­ké repub­li­ce bude nad­chá­ze­jí­cí týd­ny a měsí­ce pro­vá­zet i něko­lik dal­ších mimo­řád­ných akti­vit. Při pří­le­ži­tos­ti Svě­to­vé­ho dne Par­kin­so­no­vy nemo­ci 11. 4. se usku­teč­ní pre­zen­ta­ce v Den­ním sta­ci­o­ná­ři Par­kin­son Domo­va pro seni­o­ry Háje. Dal­ší spe­ci­ál­ní setká­ní čeká zájem­ce o pro­jekt 4. 6. v rám­ci fes­ti­va­lu TANEC PRAHA 2024, na kdy se chys­tá ote­vře­ná lek­ce v krás­ném are­á­lu Troj­ské­ho zám­ku GHMP. Na fes­ti­va­lo­vý pro­gram navá­že o nece­lé dva týd­ny i uve­de­ní cho­re­o­gra­fic­ké­ho díla, k jehož tvor­bě byl při­zván taneč­ník a cho­re­o­graf Jaro Viňar­ský, kte­rý na něm bude pra­co­vat se samot­ný­mi účast­ní­ky lek­cí. Pre­mi­é­ra pro­běh­ne 15. a 16. 6. v Kor­zu Veletrž­ní­ho palá­ce NGP. Ved­le veřej­ných akti­vit také pro­bí­há mezi­ná­rod­ní výzkum zamě­ře­ný na účin­ky lek­cí na lidi s Par­kin­so­no­vou nemocí. 

Pro­jekt Dan­ce Well je nejen o tan­ci a pohy­bu, ale také o vzá­jem­né péči a spo­le­čen­ské soudrž­nos­ti. Díky tomu se kolem něj tvo­ří výji­meč­ná komu­ni­ta, kte­rá je stá­le ote­vře­na novým čle­nům. „Já z lek­cí odchá­zím s poci­tem uvol­ně­ní a rados­ti, lek­to­ři i spo­lu­účast­ní­ci jsou bez­vad­ní,“ říká jed­na z účast­nic a dal­ší dodá­vá: „Dan­ce Well, to je pro mě vol­nost, pří­jem­né vypad­nu­tí z všed­no­den­ní­ho ryt­mu, není to jenom o pohy­bu, jsou tady vel­mi sym­pa­tič­tí lidé, na kte­ré se vždy těším.“ Shod­ně oce­ňu­jí také to, že lek­ce jsou pokaž­dé jiné, nic se neo­pa­ku­je a roz­hod­ně není vyža­do­ván žád­ný dril, vše je uvol­ně­né, intu­i­tiv­ní, s pod­po­rou jedi­neč­nos­ti kaž­dé­ho jedin­ce. Pří­z­ni­vé reak­ce účast­ní­ků jsou výbor­nou vizit­kou týmu lek­to­rů. Tvo­ří jej pro­fe­si­o­nál­ní uměl­ci a uměl­ky­ně vyško­le­ní v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well: Céci­le Da Cos­ta, Bar­bo­ra Láta­lo­vá, Hana Polan­ská, Mar­ké­ta Vacov­ská, Mar­ké­ta Perroud a Roman Zotov Mikshin.

Dan­ce Well © Adéla Vosičková

Pří­běh pro­jek­tu Dan­ce Well se začal psát v roce 2013 v Bassa­no del Grap­pa v Itá­lii. Jeho prv­ním pilí­řem je tanec pro lidi s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou. K tomu se při­dá­va­jí dal­ší hod­no­ty, jako jsou kre­a­ti­vi­ta, krá­sa, pospo­li­tost, setká­vá­ní a spo­leč­né sdí­le­ní doved­nos­tí. Díky pod­po­ře pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa se postup­ně zapo­ji­ly čty­ři země. Ved­le Itá­lie také Němec­ko, Litva, Fran­cie a Čes­ká repub­li­ka. Sou­čás­tí pro­jek­tu je vytvo­ře­ní pod­cas­tu a vlast­ní­ho před­sta­ve­ní v kaž­dé zemi, a nako­nec vznik digi­tál­ní pub­li­ka­ce, sbor­ní­ku nashro­máž­dě­ných poznat­ků a zku­še­nos­tí. Dan­ce Well je důka­zem toho, že zna­los­ti a doved­nos­ti zís­ka­né tan­cem mohou být pro­spěš­né ke zkva­lit­ně­ní živo­ta jedin­ce i společnosti.

Dan­ce Well je spo­leč­ným dílem orga­ni­za­cí Comu­ne di Bassa­no del Grap­pa, K3 ‑Tanzplan Ham­burg, Le Gym­nase CDCN Rou­baix, La Brique­te­rie CDCN Vit­ry sur Sei­ne, Tanec Pra­ha, Lithu­a­ni­an Dan­ce Infor­mati­on Cen­t­re, Fon­da­zi­o­ne Fitz­carral­do a Fon­da­zi­o­ne Uni­ver­si­tà Ca’ Fos­ca­ri of Veni­ce a je rea­li­zo­ván díky pod­po­ře pro­gra­mu Evrop­ské unie Kre­a­tiv­ní Evropa.

Pořa­da­te­lem lek­cí v Čes­ké repub­li­ce je Tanec Pra­ha z. ú.. 

Finanč­ní­mi pod­po­ro­va­te­li pro­jek­tu v ČR jsou Minis­ter­stvo kul­tu­ry, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Pra­ha 3, Stát­ní fond kultury. 

Part­ne­ry pro­jek­tu v ČR jsou také KC Vozov­na, Gale­rie hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Národ­ní gale­rie Pra­ha, Par­kin­son Help z.s..

Kon­tak­ty

Dan­ce Well v ČRhttps://divadloponec.cz/cs/dance-well‑1

Dan­ce Well v Evro­pě: https://dancewell.eu/en/

Medi­ál­ní ser­vis: 2media.cz, s.r.o.

Mar­ké­ta Faus­to­vá, marketa@2media.cz, tel: 722 119 091

Simo­na Andě­lo­vá, simona@2media.cz, tel: 775 112 857www.2media.czwww.facebook.com/2media.czwww.instagram.com/2mediacz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *