Vyjádření Yvony Kreuzmannové k současnému dění kolem PONCE a Tance Praha

Yvona Kreuzmannová © Taneční zóna
Yvona Kreuzmannová © Taneční zóna

Uve­řej­ňu­je­me redakč­ně neu­pra­ve­né vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k otáz­kám Tan­ce Pra­ha, jeho nové umě­lec­ké rady, a budouc­nos­ti Čes­ké taneč­ní plat­for­my. „Vytvo­řit exter­ní Umě­lec­kou radu, namís­to jedi­né oso­by roz­ho­du­jí­cí o veš­ke­rém pro­gra­mu, pova­žu­ji za krok k vět­ší transpa­rent­nos­ti a čitel­nos­ti dra­ma­tur­gie diva­dla,” píše ve svém vyjádření. 

PONEC – diva­dlo pro tanec dostal ode mě do vín­ku jas­né poslá­ní jako prv­ní stá­lá scé­na pro sou­čas­ný tanec v ČR. Neznám žád­ný důvod, proč by se jeho pro­fil měl měnit. Čes­kou taneč­ní plat­for­mu jsem rov­něž zalo­ži­la s jas­nou vizí, kte­rá se dále napl­ňu­je i přes­to, že se mění způ­sob fun­go­vá­ní Dra­ma­tur­gic­ké rady. Nesmír­ně si vážím prá­ce Mar­ti­na Macháč­ka, kte­rý s novým, mezi­ná­rod­ním, týmem této rady letos odve­dl skvě­lou prá­ci. Fes­ti­val TANEC PRAHA má nový manage­ment, jeho letoš­ní pro­gram je výsled­kem mé spo­lu­prá­ce s Mar­ké­tou Perroud. Příští roč­ník již při­pra­ví nová mezi­ná­rod­ní Umě­lec­ká rada. 

K žád­ným zásad­ním změ­nám tu nedo­chá­zí, všech­ny tři hlav­ní čin­nos­ti, kte­ré jsme postup­ně vytvá­ře­li, se nadá­le roz­ví­je­jí správ­ným smě­rem. Jsem pře­svěd­če­na, že cel­ko­vá slo­ži­tá situ­a­ce hlu­bo­ce pod­fi­nan­co­va­né taneč­ní obce vyvře­la z poci­tů nejis­tot a ohro­že­ní vlast­ní exis­ten­ce, kte­ré máme všichni.

Stra­te­gie diva­dla PONEC se nijak nemě­ní. V létě jsem pro­jed­na­la se Správ­ní radou změ­nu způ­so­bu umě­lec­ké­ho říze­ní. Vytvo­řit exter­ní Umě­lec­kou radu, namís­to jedi­né oso­by roz­ho­du­jí­cí o veš­ke­rém pro­gra­mu, pova­žu­ji za krok k vět­ší transpa­rent­nos­ti a čitel­nos­ti dra­ma­tur­gie diva­dla. Nic víc, nic míň. V inter­ním týmu PONCE jsou tři zásad­ní osob­nos­ti, kte­ré budou se čle­ny Umě­lec­ké rady komu­ni­ko­vat a při­pra­vo­vat pro ni pod­kla­dy: koor­di­ná­tor­ka pro­gra­mu, člen­ka týmu komu­ni­ka­ce PONCE, obě se vzdě­lá­ním v obo­ru, a výkon­ná mana­žer­ka. Exter­ní Umě­lec­ká rada by měla mít opti­mál­ně tři, maxi­mál­ně čty­ři čle­ny, kte­ří s těmi­to osob­nost­mi pove­dou dis­ku­si nad smě­řo­vá­ním diva­dla v dneš­ním kon­tex­tu, kon­krét­ní­mi nabíd­ka­mi uměl­ců či sou­bo­rů chys­ta­jí­cích své pre­mi­é­ry, sta­tu­sem „asso­ci­a­te artist“, mož­nost­mi reprí­zo­vá­ní atd. Pro­gram diva­dla tak bude vytvá­řen v kon­cen­su exter­ních odbor­ní­ků s jeho inter­ním týmem.

V posled­ních něko­li­ka měsí­cích jsem se muse­la sou­stře­dit na závaz­ky, za něž plně zod­po­ví­dám – repor­ty desí­tek gran­tů a výbě­ro­vá říze­ní na dopl­ně­ní týmu. Mám radost, že se poda­ři­lo, s vel­kou pomo­cí těch, kte­ří zůsta­li, i nových posil, vytvo­řit během tří měsí­ců základ nové ener­gie pro týmo­vou prá­ci Tan­ce Pra­ha, kte­rá bude bez­po­chy­by funkční. 

Chci pro­to ujis­tit všech­ny, kte­rých se to týká, že PONEC – diva­dlo pro tanec bude i nadá­le bez­peč­ným pří­sta­vem pro sou­čas­ný tanec, jako tomu bylo dopo­sud a jak jsem jej zaklá­da­la. Ráda zod­po­vím pří­pad­né dotazy.

Yvo­na Kreuzmannová, 

ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Pra­ha a diva­dla PONEC

5. břez­na 2024

https://divadloponec.cz/cs/vyberove-rizeni-na-pozici-clenaky-umelecke-rady-divadla-ponec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *