Vyjádření Yvony Kreuzmannové k současnému dění kolem PONCE a Tance Praha

Yvona Kreuzmannová © Taneční zóna

Uve­řej­ňu­je­me redakč­ně neu­pra­ve­né vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k otáz­kám Tan­ce Pra­ha, jeho nové umě­lec­ké rady, a budouc­nos­ti Čes­ké taneč­ní plat­for­my. „Vytvo­řit exter­ní Umě­lec­kou radu, namís­to jedi­né oso­by roz­ho­du­jí­cí o veš­ke­rém pro­gra­mu, pova­žu­ji za krok k vět­ší transpa­rent­nos­ti a čitel­nos­ti dra­ma­tur­gie diva­dla,” píše ve svém vyjá­d­ře­ní.  PONEC – diva­dlo pro tanec dostal ode mě do vín­ku jas­né poslá­ní jako prv­ní stá­lá scé­na pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k sou­čas­né­mu dění kolem PONCE a Tan­ce Praha