Ozdravná síla tance Dance Well proudí právě jeden rok

Dance Well © Adéla Vosičková

Umož­nit pra­vi­del­ná setká­ní s tan­cem lidem, kte­rým do živo­ta vstou­pi­la Par­kin­so­no­va cho­ro­ba nebo jiné pohy­bo­vé ome­ze­ní, a vlast­ně všem, kte­rým leží na srd­ci vzá­jem­ná péče a chtě­jí si dopřát ozdrav­nou sílu tan­ce. Prá­vě s tím­to cílem zahá­jil v břez­nu 2023 Tanec Pra­ha z.ú. taneč­ní lek­ce v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Dan­ce Well.  Úvod­ní setká­ní se kona­lo 14. břez­na 2023 v KC Vozov­na na praž­ském… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ozdrav­ná síla tan­ce Dan­ce Well prou­dí prá­vě jeden rok