Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění III.: BioGEOchoreography a o času nestability v době klimatické krize:

Tereza Ondrová © Vojtěch Brtnický

Od roku 1999 je tvor­ba taneč­ni­ce Tere­zy Ondro­vé spja­ta s pro­sto­ry diva­dla Ponec. Na jeviš­ti pro­ži­la své taneč­ní začát­ky, úspěš­né expe­ri­men­tál­ní insta­la­ce, ale i neú­spě­chy způ­so­be­né zdra­vot­ní­mi kom­pli­ka­ce­mi. S diva­dlem si vytvo­ři­la nato­lik osob­ní vztah, že zača­la pát­rat po jeho minu­los­ti a po jeho čás­tech skry­tých pod povr­chem vidi­tel­né­ho. Co se skrý­vá v pod­lo­ží diva­dla, ale i naše­ho těla se pokou­ší… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní III.: Bio­GE­O­cho­re­o­gra­phy a o času nesta­bi­li­ty v době kli­ma­tic­ké krize:

Odvážné praxe a tělesné zkušenosti žen v performativním umění II.: Feministická politizace v praxi

Dance Floor©Dana Maxim

Mezi prv­ní­mi tře­mi zaha­jo­va­cí­mi per­for­man­ce­mi 10. roč­ní­ku Baza­ar Fes­ti­val může­me vysle­do­vat spo­leč­ný znak pozná­vá­ní, vychá­ze­jí­cí­ho z umě­lec­ké­ho výzku­mu. Jed­not­li­vé uměl­ky­ně se ve svých per­for­man­cích dotý­ka­jí témat mocen­ských vzta­hů, vede­ných vál­kách, kli­ma­tic­ké kri­zi nebo posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Per­for­mer­ky spo­ju­je těles­ná zku­še­nost, z níž čer­pa­jí a pře­dá­va­jí zís­ka­né poznatky pro­střed­nic­tvím scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré spl­ňu­je leit­mo­tiv letoš­ní­ho fes­ti­va­lu – odváž­né pra­xe.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Odváž­né pra­xe a těles­né zku­še­nos­ti žen v per­for­ma­tiv­ním umě­ní II.: Femi­nis­tic­ká poli­ti­za­ce v praxi

Vyjádření Yvony Kreuzmannové k současnému dění kolem PONCE a Tance Praha

Yvona Kreuzmannová © Taneční zóna

Uve­řej­ňu­je­me redakč­ně neu­pra­ve­né vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k otáz­kám Tan­ce Pra­ha, jeho nové umě­lec­ké rady, a budouc­nos­ti Čes­ké taneč­ní plat­for­my. „Vytvo­řit exter­ní Umě­lec­kou radu, namís­to jedi­né oso­by roz­ho­du­jí­cí o veš­ke­rém pro­gra­mu, pova­žu­ji za krok k vět­ší transpa­rent­nos­ti a čitel­nos­ti dra­ma­tur­gie diva­dla,” píše ve svém vyjá­d­ře­ní.  PONEC – diva­dlo pro tanec dostal ode mě do vín­ku jas­né poslá­ní jako prv­ní stá­lá scé­na pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyjá­d­ře­ní Yvo­ny Kre­u­zman­no­vé k sou­čas­né­mu dění kolem PONCE a Tan­ce Praha