Mikrotenový tanečník

Ten­to­krát věnu­je­me něko­lik fil­mo­vých minut Ame­ric­ké krá­se. Vzpo­mín­ku na slav­ný Men­de­sův film vzbu­dil kon­cept „obje­ve­ných choreografií”.

Kontrakt vítězů

Podí­vej­te se, jak může vypa­dat pod­pis smlou­vy mezi dvě­ma glo­bál­ní­mi líd­ry. Když je jed­nou smluv­ní  stra­nou  Cirque du Soleil, pocho­pí­me, že nepů­jde o žád­nou for­mál­ní záležitost.

Piana na ulici

Ten­to­krát máme to potě­še­ní sdí­let v rub­ri­ce video týd­ne radost z vyda­ře­né akce Tan­go na hla­vá­ku. Podrob­nos­ti a foto­gra­fie, kte­ré zachy­ti­ly milon­go­vou atmo­sfé­ru, kte­rá pro­stou­pi­la uspě­cha­ný nevlíd­ný pro­stor haly Wil­so­no­va nádra­ží, najde­te na face­boo­ku jako samo­stat­nou událost .

Mr. Gaga

Sedm let už vzni­ká meto­dou sběr­né­ho doku­men­tu film o Oha­du Naha­ri­no­vi. Auto­ři sním­ku — brat­ři Hey­man­no­vé — nato­či­li 650 hodin mate­ri­á­lu, v němž je sou­stře­dě­no 30 let Naha­ri­no­vy práce.

TANEČNÍ SNĚNÍ O SNĚHU

Taky vám chy­bí sníh? V minu­to­vém fil­mu slo­vin­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Zaly Pez­dir je ho spous­ta. Zaboř­te se ale­spoň oči­ma do závě­je a chví­li – jenom minut­ku – sně­te o bílé chla­di­vé peřině.