Tančící semafory

Video toho­to týd­ne mi při­po­mně­lo akci Roma­na Týce, výtvar­ní­ka a čle­na sku­pi­ny Ztoho­ven, kte­rý v roce 2007 na praž­ských sema­fo­rech vymě­nil skla sig­na­li­zač­ních panáč­ků. A pak za to byl odsouzen.

Při­tom je doce­la dob­ře mož­né, že svým nápa­dem mohl zvý­šit bez­peč­nost chod­ců. Prav­da, ne všem by asi vyho­vo­va­lo řídit své kro­ky pod­le panáč­ka alko­ho­li­ka, bez­no­hé­ho váleč­né­ho vete­rá­na, obě­šen­ce či sebe­vra­ha. (Ale byly i pozi­tiv­něj­ší figur­ky). Kaž­do­pád­ně kaž­dý tako­vý sema­for mohl chod­ce zaujmout a zpo­ma­lit.
Tvůr­ci pro­jek­tu FOR more street safe­ty totiž tvr­dí, že pře­cho­dy pro chod­ce jsou jed­ny z nej­ne­bez­peč­něj­ších míst v cen­t­ru měs­ta. Nikdo neče­ká rád! Uspě­cha­ní chod­ci nema­jí trpě­li­vost čekat na zele­nou, před­čas­ně vybí­ha­jí a hro­zí jim, že skon­čí ve vozov­ce. Uni­form­ní sig­na­li­zač­ní svět­la už mož­ná lec­kdo  ani nevní­má. Co jim ale vdech­nout duši, tak jako to udě­lal Roman Týc, ane­bo je rov­nou roz­po­hy­bo­vat, neřku­li roztančit!

S tím­to nápa­dem při­šli tvůr­ci kam­pa­ně FOR more street safe­ty. V uli­cích Lisa­bo­nu na vybra­né sema­fo­ry nain­sta­lo­va­li sní­mač, kte­rý pře­ná­šel v malém roz­li­še­ní pohyb taneč­ní­ka v reál­ném čase. Taneč­ní­kem, ali­as sema­fo­ro­vým panáč­kem se mohl stát kaž­dý. Důle­ži­tou sou­čás­tí expe­ri­men­tu byla samo­zřej­mě hud­ba. Jaký měla tako­vá akce na chod­ce efekt, se může­te pře­svěd­čit v našem videu. O 81% více chod­ců prý na čer­ve­nou zasta­vi­lo. A  ješ­tě se u toho bavili.

PS. Snad vám nezka­zí­me radost, když pro­zra­dí­me, že tvůr­cem kam­pa­ně je auto­mo­bi­lo­vá znač­ka SMART. Nic naplat, jejich kré­do „smart ide­as” může­me jenom pochválit.

Od Olga Fraitová

V redakci Taneční zóny působí od roku 2007 na pozici marketing manager. Absolventka Filozofické fakulty v Praze, obor francouzština, čeština a překladatelství, tlumočnictví - angličtina. Kromě překladatelské činnosti spolupracuje či spolupracovala s mezinárodními festivaly (Prague Writers´s Festival a Tanec Praha) jako koordinátorka a produkční. Lektorka flamenka, která ale ráda zkouší všechny taneční styly.