Trocadéro tančí

Nedáv­no v skon­čil Fes­ti­val fran­couz­ské­ho fil­mu a v naší dis­tri­buci po něm zbyl odde­cho­vý Sex v Paří­ži reži­sér­ky Aud­rey Dany.

Recen­ze jsou na ten­to sní­mek roz­po­ru­pl­né, nicmé­ně upou­táv­ko­vý fla­shmob, kte­rý se ode­hrál v dub­nu t.r. na pla­ce de Tro­ca­dé­ro vůbec není špat­ný. Nevím, jak je to u vás, ale můj pohled z okna by se mohl jme­no­vat „pade­sát odstí­nů šedi”. Snad vám dneš­ní video týd­ne při­po­me­ne, že exis­tu­jí barvy.