The Black Spring

Ten­to­krát jsme sáh­li ke kon­tem­pla­tiv­ní­mu videu reži­sé­ra a foto­gra­fa Este­ba­na, kte­rý se jinak věnu­je pře­váž­ně prá­ci pro kos­me­tic­ké či mód­ní nebo spor­tov­ní značky.

Ve sta­ré továr­ní hale v Düs­sel­dor­fu nato­čil por­trét Jackso­na Carro­la — dva­a­dva­ce­ti­le­té­ho taneč­ní­ka Deut­s­ches oper am Rhe­in. Sní­má­ní na jed­nu kame­ru zachy­cu­je fluid­ní pohy­bo­vou ele­gan­ci na jeden záběr. Čer­no­bí­lá fak­tu­ra sním­ku a pul­su­jí­cí rema­ke Vival­di­ho „Léta” poří­ze­ný sou­čas­ným  němec­kým skla­da­te­lem Maxem Rich­te­rem jsou pro advent­ní exis­ten­ci­ál­ní zamyš­le­ní jako dělané.