Tančící města — Paříž

Vol­né jar­ní dny láka­jí k výle­tům i del­ším cestám. Ide­ál­ní desti­na­cí pro ten­to měsíc a jeho vol­né dny je nepo­chyb­ně Paříž. My vás do ní pozve­me krát­kým videem z cyk­lu Moving Cities, za nímž sto­jí reži­sér Jevan Chowd­hu­ry a lon­dýn­ské designo­vé stu­dio Wind & Fos­ter, kte­ré se věnu­je rekla­mě, tvor­bě bran­din­gu, roz­hla­so­vým kam­pa­ním, ilu­stra­ci, ani­ma­ci a pří­buz­ným záležitostem.

A je to!

Toto video je odpo­vě­dí na výzvu jaz­zo­vé for­ma­ce Pre­servati­on Hall Jazz Band k nato­če­ní kli­pu na pro jejich nové album „That’s It!” Ten­to jazz band si to může dovo­lit – má pade­sá­ti­le­tou his­to­rii a vel­ké renomé.

Tanec deštníků

Nevím, jak  vám, ale nám v redak­ci Taneč­ní zóny letoš­ní rok při­pa­dá jako spla­še­ný kůň — nevy­po­či­ta­tel­ný, pře­kot­ný, hektický.

Flashmob — Den tance

Do vel­ko­le­pých oslav Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce orga­ni­zo­va­ných Vizí tan­ce zbý­vá něko­lik týd­nů, spí­še dnů. Máte-li zájem užít si spo­leč­ně v úte­rý 29. dub­na parád­ní zába­vu nauč­te se krát­kou cho­re­o­gra­fii na hit Wil­la Smi­the Men in Black.

Korekce

Videem toho­to týd­ne nemů­že být nic jiné­ho než pozván­ka na vítěz­nou cho­re­o­gra­fii roku! Je tu tedy KOREKCE v režii Jiří­ho Havel­ky, rea­li­zo­va­ná Ver­te­Dan­ce a jejich přá­te­li. Jsme doja­ti. A gratulujeme. 

The Area

VIDEO TÝDNE                     Jako video toho­to týd­ne při­ná­ší­me trai­ler vítěz­né­ho sním­ku letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Cine­dans. 25 minu­to­vý irský film The Area nato­či­li Río­na­ch Ní Néill a Joe Lee jako poctu legen­dár­ní­mu dub­lin­ské­mu Macush­la Dan­ce Club urče­né­mu pro taneč­ní­ky 50+. Taneč­ní klub zastu­pu­je celé měs­to, kte­ré je ve fil­mu… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Area

Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

Mikrotenový tanečník

Ten­to­krát věnu­je­me něko­lik fil­mo­vých minut Ame­ric­ké krá­se. Vzpo­mín­ku na slav­ný Men­de­sův film vzbu­dil kon­cept „obje­ve­ných choreografií”.