Tanečnice na molo!

Potka­ly jsme se nedáv­no s taneč­ni­cí a cho­re­o­gra­f­kou Nata­šou Novot­nou na Sci-Fi Safa­ri, což je pře­hlíd­ka naděj­ných čes­kých mód­ních návr­há­řů. Ten­to for­mát pre­zen­ta­ce vymys­le­la a zor­ga­ni­zo­va­la Olo Kří­žo­vá, aby pod­po­ři­la začí­na­jí­cí čes­ké návr­há­ře, za což ji pat­ří vel­ká poklona.

Před­vá­dě­né kolek­ce byly efekt­ní, neotře­lé, kre­a­tiv­ní a někdy dokon­ce krás­né. Měly jedi­nou chy­bu – model­ky. Někte­rá děv­ča­ta svou neo­hra­ba­nos­tí, chůzí Fran­ken­stei­na a hyp­no­tic­kým výra­zem odvá­dě­la pozor­nost od samot­ných mode­lů, čímž jejich pre­zen­ta­ce občas dost trpě­la.
 
Pro­fe­si­o­nál­ní oči Nata­ši Novot­né dšti­ly bles­ky: „Co je tohle za prá­ci!,“ roz­či­lo­va­la se „Být model­kou zna­me­ná živit se tělem, pak by to tělo mělo nějak vypa­dat a kul­ti­vo­va­ně se cho­vat!“ Nata­ša má zkrát­ka dojem, že mode­ling je byz­nys pro byz­nys, kte­rý popí­rá všech­ny prin­ci­py pro­fe­si­o­na­li­ty, kte­rou mají jiná povo­lá­ní. Na tom něco bude. Navr­hu­je pro­to, aby se této pří­jem­né, výnos­né a snad­né prá­ce uja­li taneč­ní­ci, kte­ří vět­ši­nou mají odpo­ví­da­jí­cí pro­por­ce, dob­ře se na ně dívá a navíc svo­je tělo ovládají.

A jako na zavo­la­nou při­šlo od kole­gy­ně Olgy Frai­to­vé toto video, v němž Špa­něl­ský národ­ní balet před­vá­dí jar­ní kolek­ci tam­ní znač­ky Duy­os. Mož­ná v něm tanec tro­chu odvá­dí pozor­nost od mode­lů, ale posuď­te, zda to tolik vadí.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.