Baltass

K videu toho­to týd­ne nás inspi­ro­val prá­vě pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Let­ní Let­ná, kte­rý kro­mě vel­ko­le­pých show ve vel­kých sta­nech nabí­zí i nej­růz­něj­ší men­ší for­má­ty a atrak­ce. Mož­ná by se tam dob­ře vyjí­mal fran­couz­ský kou­zel­ník Yann Frisch s jeho nej­slav­něj­ším čís­lem « Bal­tass », kte­ré se sta­lo své­ho času úspěš­ným virálem.

Yann se naro­dil v roce 1990 a od dět­ství jej fas­ci­no­va­ly kou­zel­nic­ké tech­ni­ky. Učil se nej­pr­ve sám a potom na cir­ku­so­vé ško­le Lido v Tou­lou­se, kde obje­vil žong­lo­vá­ní a klauné­rii. Bal­tass mimo­cho­dem vytvo­řil jako svo­ji škol­ní prá­ci. Klí­čo­vé pak pro něj bylo setká­ní s Rapha­ëlem Navarro, v jehož sou­bo­ru 14:20 dostal pro­stor k roz­vo­ji svých před­stav o novém pří­stu­pu k magii a kouzelnictví.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.