Fresh Eye: Kult těla

Cyk­lus veče­rů Fre­sh Eye před­sta­ví v břez­nu téma kult těla. Těles­nos­ti ve fil­mo­vém médiu se bude věno­vat fil­mo­vá his­to­rič­ka Mag­da Špa­ni­he­lo­vá. Mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­ný taneč­ník Jaro Viňar­ský pro­mlu­ví o obra­zu těla v tan­ci a před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci. Na Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla zaví­tej­te v úte­rý 18. břez­na 2014 od 18:00 do Tra­fo Studia.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Konkurz na šéfredaktora/ku

Revue pro sou­čas­ný tanec a jeho alter­na­ti­vy TANEČNÍ ZÓNA s tra­di­cí vydá­vá­ní od roku 1997 nabí­zí post šéfredaktora/ky s nástu­pem 1. 1. 2015.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Krevety á la Indigo v Paláci Akropolis

V břez­nu opět začnou tan­čit kre­ve­ty. V nedě­li 16.03 v 20:00 se v Palá­ci Akro­po­lis obje­ví taneč­ní multi­žánro­vé před­sta­ve­ní Kre­ve­ty á la Indi­go. Se zpě­vem Céci­le da Cos­ta a krás­nou tan­go hud­bou dopl­ně­nou bea­ty Dj Matou­še Hekely.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nové divadlo hodně tančí

Dru­hý roč­ník Cen Čes­ké diva­del­ní DNA, kte­ré jako bie­ná­le pořá­dá sdru­že­ní Nová síť se svý­mi regi­o­nál­ní­mi part­ne­ry, zna­me­ná jis­tou ofi­ci­a­li­za­ci scé­ny nové­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Klapka: Cinedans po jedenácté!

Do amster­dam­ské­ho fil­mo­vé­ho insti­tu­tu, impo­zant­ní budo­vy EYE, se po roce vra­cí fes­ti­val taneč­ních fil­mů Cine­dans, ten­to­krát už jako 11. edi­ce.  Mezi 12. až 16. březnem mohou divá­ci zhléd­nout přes 90 taneč­ních fil­mů, doku­men­tů a insta­la­cí z celé­ho světa.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

NEJHORŠÍ UMĚNÍ JE DIVADLO!

Ve čtvr­tek 20. úno­ra začí­ná 12. roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla MALÁ INVENTURA, kte­rý zahá­jí, tak jak se na význam­nou udá­lost slu­ší, slav­nost­ní ceremoniál.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

NÁRODNÍ UVEDE LETOS NAHARINA. KONEČNĚ!

Po letech jed­ná­ní se poda­ři­lo šéfo­vi bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Pet­ru Zus­ko­vi dojed­nat spo­lu­prá­ci se šéfem — letos pade­sá­ti­le­té Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny – Oha­dem Naharinem.

Publikováno
V rubrikách Aktuality