IMPUSTANZ 2014 SE BLÍŽÍ

„Spo­le­čen­ské otře­sy a celo­svě­to­vá kri­ze je blíž a blíž. Co s tím udě­lá­me? Přes­ně to, co tanec dělal dopo­sud: bude­me se svo­bod­ně pohy­bo­vat v ome­ze­ném prostoru.“

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Kylián, Zuska, Konvalinka

Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II v Národ­ním diva­dle – cho­re­o­gra­fie Kyli­á­na, Zus­ky a Kon­va­lin­ky na hud­bu Mar­ti­nů, Dvo­řá­ka, Jiráska.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Cena Instinct For Growth Award

Pora­den­ská spo­leč­nost Grant Thorn­ton, spo­leč­ně s Meet­Fac­to­ry a advo­kát­ní kan­ce­lá­ří Pier­s­to­ne, vyhlá­si­ly tře­tí roč­ník sou­tě­že pro mla­dé uměl­ce „Instinct For Growth Award“. Medi­ál­ním part­ne­rem sou­tě­že je již tra­dič­ně Rádio 1.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

ProART Festival v Praze a Brně

Již mezi tra­dič­ní kul­tur­ní udá­los­ti může­me řadit let­ní Mezi­ná­rod­ní workshop fes­ti­val Pro­ART, kte­rý letos svým jede­nác­tým vydá­ním ote­ví­rá svou dru­hou deká­du. Pokud hle­dá­te na léto umě­lec­ké vyži­tí, pak jste srdeč­ně zvá­ni k tomu­to ori­gi­nál­ní­mu pro­po­je­ní den­ních umě­lec­kých worksho­pů a večer­ních diva­del­ních pro­duk­cí, kte­ré budou opět hos­tit brněn­ské Diva­dlo na Orlí a JAMU, resp. Stát­ní ope­ra Národ­ní­ho diva­dla a Expe­ri­men­tál­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pro­ART Fes­ti­val v Pra­ze a Brně

Publikováno
V rubrikách Aktuality

TŘI PŘEDSTAVENÍ, JEŽ ZRYCHLÍ TEP

Rumun­ská nezá­vis­lá scé­na žije, tepe, pul­zu­je. Na vlast­ní oči se o tom může­te při­jít pře­svěd­čit do diva­dla Alfred ve dvo­ře. 8. — 10. dub­na – tři veče­ry, tři různá autor­ská před­sta­ve­ní.  Malý exkurz do sou­čas­né rumun­ské ino­va­tiv­ní taneč­ní a diva­del­ní tvor­by pořá­dá občan­ské sdru­že­ní Motus ve spo­lu­prá­ci s Rumun­ským kul­tur­ním insti­tu­tem a Národ­ním cen­t­rem pro tanec v Buku­reš­ti (CNDB).

Publikováno
V rubrikách Aktuality

And the winner is.…

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma má své vítě­ze. Čty­ři dny tan­ce, dis­ku­sí, pre­zen­ta­cí vyvr­cho­li­ly v nedě­li slav­nost­ním udí­le­ním cen. Odbor­ná poro­ta v mezi­ná­rod­ním slo­že­ní roz­hod­la, že Insce­na­cí roku se stá­vá KOREKCE sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce v režii Jiří­ho Havelky.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Materia — o tanci, hudbě, architektuře a člověku

Na pro­jek­tu spo­lu­pra­cu­jí cho­re­o­gra­f­ka Dana Pala, hudeb­ní skla­da­tel Jiří Lukeš, scé­no­gra­f­ka Ha Tha­nh Ngu­yen a light — desig­nér Jan Komá­rek. Spo­lu s taneč­ní­ky a hudeb­ní­ky zkou­ma­jí ve dvou děj­stvích fyzic­ký i dušev­ní mate­ri­ál, vlast­nos­ti pro­sto­ru, pro­ces tvor­by archi­tek­ta a jeho vyu­ži­tí pro stav­bu choreografie.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Výzva k podání žádostí o grant

Dne 27. 3. 2014 Minis­ter­stvo finan­cí ve spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvem kul­tu­ry vyhlá­si­lo Výzvu k podá­ní žádos­tí o grant v pro­gra­mo­vé oblas­ti č. 17 „Pod­po­ra roz­ma­ni­tos­ti v kul­tu­ře a umě­ní v rám­ci evrop­ské­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví“ v rám­ci Pro­gra­mu CZ06 – Kul­tur­ní dědic­tví a sou­čas­né umě­ní, kte­rý je finan­co­ván z EHP fon­dů 2009 – 2014. Uzá­věr­ka pro před­klá­dá­ní žádos­tí o grant je 26. 6. 2014 v 19,00 hodin. Text… Pokra­čo­vat ve čte­ní Výzva k podá­ní žádos­tí o grant

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Informátoři

Nová insce­na­ce zkou­má, co se skrý­vá za mar­ke­tingo­vým obra­zem nad­ná­rod­ních korporací.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Ateliér čtení tance

V rám­ci Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2014 pro­běh­ne už po čtvr­té mezi­ná­rod­ní debat­ní Ate­li­ér čte­ní tan­ce, kte­rý je ote­vřen všem divá­kům Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Máte-li chuť se kri­tic­ky vyjá­d­řit k sou­čas­né taneč­ní scé­ny, nenech­te si tuto pří­le­ži­tost ujít.

Publikováno
V rubrikách Aktuality