Volání z hlubin v La Fabrice

Diva­dlo La Fab­ri­ka uvá­dí pre­mi­é­ru Volá­ní z hlu­bin, kte­rá je veče­rem původ­ní cho­re­o­gra­fie sou­čas­né­ho tan­ce Jána Gon­ščá­ka, a jeho sólo­vé účin­ko­vá­ní ve třech taneč­ních fil­mech a taneč­ním před­sta­ve­ní. I. Pre­mi­é­ra se kona­la ve Slo­ven­ském národ­ním diva­dle v Bra­ti­sla­vě, kte­rou uve­dl v pro­sin­ci Balet SND a setka­la se s divác­kým i kri­tic­kým ohla­sem. Tři taneč­ní umě­lec­ké fil­my Poto­pe­ný chrám, Brá­na a De pro­fun­dis vznik­li vzá­jem­nou inspi­ra­cí a spo­lu­tvor­bou mezi Andre­ou Šestá­ko­vou a Jánem Gon­ščá­kem. Cho­re­o­gra­fie a tanec byly vytvo­ře­ny pro tři růz­né pro­sto­ry a stá­va­jí se tak „site-spe­ci­fic” uměním.

Volá­ní z hlu­bin, po latin­sky De pro­fun­dis, je úvo­dem 130. žal­mu, no i sym­bo­lic­kým nazna­če­ním, že před­sta­ve­ní bude volá­ním z hlu­bin duše auto­rů — pro divá­ka never­bál­ním zážit­kem plným poezie, ele­gant­ní smy­sl­nos­ti a sym­bo­lic­kých odka­zů na růz­né význa­my, téma a kon­cep­ty, za hud­by napří­klad Jea­na-Bap­tis­ta Lully­ho, Miche­la Lam­ber­ta, Johan­na Sebas­ti­a­na Bacha a svě­tozná­mé­ho umě­lec­ky-filo­zo­fic­ké­ho sesku­pe­ní Lai­bach / NSK — Neue Slowenische Kunst.

V 19. sto­le­tí bylo zvy­kem pro hos­ty sou­kro­mých večír­ků uspo­řá­dat malé před­sta­ve­ní, kte­ré se skrý­va­lo za opo­nou. Divá­ci se usa­di­li na svých židlích a v pří­hod­ný oka­mžik se roze­vře­la opo­na, za kte­rou akté­ři zin­sce­no­va­li do všech detai­lů někte­rý ze slav­ných obra­zů. V póze obra­zu setr­va­li hod­nou chví­lí, pak se opo­na za potles­ku obe­cen­stva zase zavře­la. V tom­to spú­so­bu zába­vy bylo něco tajem­né, snad tou­ha dotknout se krá­sy nebo být na moment ztra­cen v hloub­ce zob­ra­zo­va­né sce­né­rie, nebo medi­ta­ce při pohle­du na daný obraz a jeho obsah, být uvnitř obra­zu. Pocit úzkos­ti, vyko­ře­ně­nos­ti a osa­mě­los­ti avšak nebyl cha­rak­te­ris­tic­ký pou­ze pro uměl­ce Deka­den­ce 19. Sto­le­tí a počát­ku 20. sto­le­tí — dnes se dá hovo­řit o dru­hé vlně Deka­den­ce, kte­ré téma jsou extá­ze, ero­ti­ka a smrt. A to jsou téma i před­sta­ve­ní Volá­ní z hlu­bin, ve kte­rém cho­re­o­graf a taneč­ník Ján Gon­ščák vytvo­ří odka­zy na dva slav­né obra­zy 19. Sto­le­tí. I když mohou být podá­ny s humo­rem, váž­nost a varov­nost jejich odka­zů zůstá­vá neměn­ná. Spi­so­va­tel Gustav Mey­rink napsal, že před tím, než se může člo­věk usmí­vat na svět, musí si nej­pr­ve vypla­kat oči. Témy pou­ka­zu­jí taky na těž­ké posta­ve­ní uměl­ce v mate­ri­ál­ní bur­žo­az­ní spo­leč­nos­ti, kte­rá čas­to nevi­dí nad­ča­so­vou dimen­zi jeho prá­ce a její nesmír­nou hod­no­tu, a na pro­ces umě­lec­ké tvor­by vyža­du­jí­cí si abso­lut­ní odda­nost, sebe­obě­to­vá­ní a veli­kou míru váš­ně. Nako­nec je to i téma soci­ál­ní­ho chla­du, kte­rá je domi­nant­níi ve tvor­bě význam­né­ho uměl­ce 20. sto­le­tí Jose­pha Beu­y­se, kte­ré­ho nej­zná­měj­ší per­for­man­ce bude v před­sta­ve­ní zno­vu zin­sce­no­vá­na, nako­lik je to oblí­be­né před­sta­ve­ní auto­rů. Volá­ní z hlu­bin, je dílo, kte­ré ruší hra­ni­ce času, pří­bě­hů a osu­dů postav, nebo umě­lec­kých medií a ilu­zi­o­nis­tic­ky chce pro­vo­ko­vat divá­ka k myš­le­ní, no záro­veň varo­vat před mrt­vým myš­le­ním, šílen­stvím a soci­ál­ním chladem.