Globe

Prv­ní pre­mi­é­rou nové sezó­ny bude mezi­ná­rod­ní pro­jekt věno­va­ný efek­tům glo­ba­li­za­ce pro­mít­nu­tým do rovi­ny indi­vi­du­ál­ní­ho lid­ské­ho života.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní Odyssea

Posled­ních deset dní v čer­ven­ci, tedy od 20. do 30. 7., bude Pra­ha hos­tit čes­kou část nové diva­del­ní pře­hlíd­ky Diva­del­ní Ody­sea, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní­ho čtyř­le­té­ho pro­jek­tu Mee­ting the Odys­sey. Účast­ní se ho 15 part­ne­rů z 11 zemí. Jed­ná se o putov­ní pře­hlíd­ku, jejíž prv­ní část pro­běh­la loni ve Fin­sku, Dán­sku a Rus­ku, dru­há zača­la minu­lou sobo­tu v pol­ské Opo­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní Odyssea

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Hlas a obraz ProARTu

Letoš­ní XI. roč­ník multi­žánro­vé­ho workshop fes­ti­va­lu Pro­ART se pone­se v duchu téma­tuTělo jako hlas — Slo­vo jako obraz. Tra­dič­ní let­ní fes­ti­val spo­ju­jí­cí den­ní umě­lec­ké ate­li­é­ry s večer­ní­mi před­sta­ve­ní­mi letos pro­běh­ne v Brně od 19. 7. — 26. 7. v Diva­dle na Orlí a v Pra­ze od 26. 7. — 3. 8. opět ve Stát­ní ope­ře Národ­ní­ho diva­dla a v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru Roxy / NoD.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Kauza, kterou sledujeme

Zdá­lo by se, že záku­lis­ní prak­ti­ky zná­mé z čes­ké poli­ti­ky, mnoh­dy zalo­že­né na bez­o­hled­né ces­tě za svým pro­spě­chem, už nemo­hou pře­kva­pit. Mohou. V kul­tu­ře na ně pře­ce jen zvyklí nejsme.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Festival KoresponDance

Už jste vidě­li tan­čit kola? Že ne? V tom pří­pa­dě si do diá­ře zapiš­te neo­by­čej­nou udá­lost, kte­rá se usku­teč­ní v sobo­tu 5. čer­ven­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou — Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2014.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

EnviroCity

V let­ních měsí­cích Pra­hu oži­ví fes­ti­val Envi­ro­Ci­ty, kte­rý nabí­zí i taneč­ní před­sta­ve­ní. Fes­ti­val orga­ni­zu­je sdru­že­ní Colla­bo­ra­ti­ve Collecti­ve.  Pro­gram se ode­hra­je od 21. do 29. červ­na 2014 v zahra­dách are­á­lu IPR Pra­ha (Vyše­hrad­ská 57, Pra­ha 2) a dále od 3. čer­ven­ce do 9. září 2014 v industri­ál­ním pro­sto­ru Nákla­do­vé­ho nádra­ží Žižkov.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Min Tanaka zatančí na vltavském břehu

V letoš­ním roce uply­nu­lo tři­cet let od prv­ní­ho vystou­pe­ní japon­ské­ho taneč­ní­ka, reži­sé­ra a far­má­ře Mina Tana­ky v Pra­ze, kte­ré v době tota­li­ty muse­lo pro­běh­nout v uta­je­ní. Za tu dobu ze semín­ka svo­bod­né ima­gi­na­ce vyros­tl mohut­ný strom. Slav­ný taneč­ník se v rám­ci oslav 20. sezó­ny Diva­dla  Archa vra­cí do Pra­hy. Jeho prv­ní sólo­vé vystou­pe­ní pro­běh­ne ve čtvr­tek 12. červ­na na Rohan­ském ost­ro­vě.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Min Tana­ka zatan­čí na vltav­ském břehu

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Tanec Praha 2014

Nějak to uteklo – ješ­tě nedáv­no jsme máva­li na roz­lou­če­nou Akra­mu Kha­no­vi a už z růz­ných kon­ců svě­ta při­jíž­dí Marie Choui­nard, Ala­in Pla­tel, Lucy Gue­ring – to abychom hned v úvo­du jme­no­va­li ty nej­vět­ší hvězdy, kte­ré září na pro­gra­mu 26. roč­ní­ku Tanec Praha.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Konkurz

Diva­dlo Štúdio tan­ca — pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní diva­dlo vypi­su­je KONKURZ na pozi­ci TANEČNICE/TANEČNÍK

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Archa míří do Hellerau

Čas­to sklo­ňo­va­ný pojem mobi­li­ty se netý­ká jen uměl­ců. Mobil­ní je v dneš­ním svě­tě i pub­li­kum. Nased­ně­te tedy do „Archy“ a nech­te se unést za zážit­ky na celý život! Nebu­de­te dale­ko, ale bude to stát za to!

Publikováno
V rubrikách Aktuality