Divadlo Štúdio tanca vypisuje konkurz na pozici tanečnice/tanečník

Slo­ven­ské pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní diva­dlo Štúdio tan­ca v Bán­ské Bys­tri­ci vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pozi­ci v umě­lec­kém sou­bo­ru. Uzá­věr­ky jsou do 1. červ­na 2015, samot­ný kon­kurz pro­běh­ne 6. červ­na 2015.

Úspěš­ný účast­ník / účast­ni­ce výbě­ro­vé­ho říze­ní bude mít mož­nost spo­lu­pra­co­vat s pro­fe­si­o­nál­ní scé­nou, kte­rá zve kro­mě slo­ven­ských také zahra­nič­ní uměl­ce; napří­klad Julye­na Hamil­to­na, Sta­ni­sla­vu Vlko­vou a Joze­fa Vlka (debris com­pa­ny), Joze­fa Fruč­ka (root­less root), Mila­na Tomáši­ka (člen les slo­vaks), Pete­ra Miku (cobos­mi­ka com­pa­ny) a další.

Pod­mín­kou účas­ti na kon­kur­zu je pro­fe­si­o­nál­ní a inter­pre­tač­ní vzdě­lá­ní nebo tří­le­tou pra­xi v oboru.

Před­po­kla­dy na pozi­ci tanečník/tanečnice 
- pra­cov­ní kon­trakt se uza­ví­rá na obdo­bí dvou diva­del­ních sezón
- prá­ce na plný úva­zek
- nastu­do­vá­ní reper­toá­ro­vých taneč­ních před­sta­ve­ní diva­dla
- vede­ní taneč­ních kur­zů pro veřejnost

Pro­fes­ní živo­to­pis pošle­te na adre­su:
Diva­dlo Štúdio tan­ca, Komen­ské­ho 12, 974 01 Ban­ská Bys­tri­ca,
nebo e‑mailem na: organizacne@studiotanca.sk

Víc infor­ma­cí také na tel. č.: +421 48/414 65 40 , +421 902 672799