Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2015

Auto­rem letoš­ní­ho posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce je špa­něl­ský mis­tr fla­men­ca Isra­el Gal­ván de los Reyes oce­ně­ný v roce 2012 New York Bes­sie Award. Pře­čtě­te si jej v pře­kla­du Ale­ny Jurionové.

Car­men Ama­ya, Valeska Gert, Suzushi Hana­yagi, Micha­el Jackson… mar­ně si lámu hla­vu, kam bych jejich styl zařa­dil. Všich­ni se mi jeví spíš jako gene­rá­to­ry ener­gie. Pře­mí­tám, jak důle­ži­tá je na jejich tan­ci cho­re­o­gra­fie a dochá­zím ke zjiš­tě­ní, že mno­hem důle­ži­těj­ší než cho­re­o­gra­fie je bez­po­chy­by ener­gie sama, vír, jejž roztáčí.

V duchu si před­sta­vu­ji Teslo­vu cív­ku, kte­rá k sobě všech­ny při­ta­hu­je, vysí­lá léči­vé paprsky a meta­mor­fo­zu­je těla taneč­ní­ků — z Piny Bausch je náh­le kud­lan­ka nábož­ná, Raimund Hoghe se pro­mě­ňu­je ve ska­ra­bea, Vicen­te Escu­de­ro ve stra­šil­ku a Bru­ce Lee dokon­ce ve sto­nož­ku.
Svůj prv­ní duet jsem tan­čil se svou mat­kou, když byla v sed­mém měsí­ci těho­ten­ství. Tře­ba vás napad­ne, že pře­há­ním. Ačko­li téměř vždy tan­čím sám, před­sta­vu­ji si, že mě při­tom pro­vá­ze­jí pří­zra­ky, díky nimž vypa­dá­vám ze své role osa­mě­lé­ho taneč­ní­ka, jehož Didi-Huber­man nazval „bai­la­or de sole­da­des“ (aniž by tím ovšem mínil soleares).

V dět­ství jsem tan­čil nerad, bylo to však něco, co ze mě tryska­lo při­ro­ze­ně a snad­no, takřka instink­tiv­ně. Postu­pem času jsem si uvě­do­mil, že tanec léčí, že na mě má téměř hoji­vý úči­nek, pomá­hal mi pře­ko­ná­vat mou vro­ze­nou uza­vře­nost a ote­ví­ral mě ostat­ním lidem. Nedáv­no jsem viděl foto­gra­fii, na níž je dítě posti­že­né ebo­lou léče­no tan­cem. Vím, že je to jen pově­ra, ale co když na ní něco bude?

Tanec se u mě nako­nec vyvi­nul v posed­lost, jež spo­tře­bo­vá­vá veš­ke­rý můj čas a nutí mě tan­čit i v kli­du, když se vůbec nehý­bu. Dostá­vám se tím tak tro­chu mimo běž­nou rea­li­tu. Nevím, zda je to dob­ré, špat­né nebo potřeb­né, ale takhle to pros­tě mám. Když sedím na pohov­ce a jen tak si v kli­du pře­mýš­lím, má dce­ra Mile­na si mě dobí­rá: Tati, nech toho tancování.

Já totiž instink­tiv­ně vní­mám, jakým sty­lem se lidé pohy­bu­jí, když kupří­kla­du krá­če­jí po uli­ci nebo zasta­vu­jí taxík, kaž­dý jinak, svým uni­kát­ním způ­so­bem či s oso­bi­tou nefo­rem­nos­tí. Všich­ni při tom tan­čí! Netu­ší to, ale všich­ni tan­čí! Rád bych na ně zavo­lal: někte­ří z vás to ješ­tě nevě­dí! Všich­ni tu tan­čí­me! Ten, kdo netan­čí, má smůlu, je mrt­vý, nic necí­tí ani netrpí!

Mám rád slo­vo fúze. Ne jako mar­ke­tingo­vý ter­mín ozna­ču­jí­cí jakési neú­stroj­né spo­je­ní poj­mů, aby se znač­ka či styl lépe pro­dá­va­ly. Spíš ve smys­lu ště­pe­ní, jader­né smě­si: šej­kr, v němž Juan Bel­mon­te tan­čí s noha­ma vrost­lý­ma do země, Isa­do­ra Dun­can lad­ně rozpí­ná paže a tlouš­tík Jeff Cohen ze seri­á­lu The Goo­nies krou­tí boky osto­šest. Ze všech těch­to pří­sad bych namí­chal dob­rý, výživ­ný nápoj, kte­rý by dle potře­by půso­bil lahod­ně, hoř­ce, nebo opoj­ně. Vždyť z podob­né smě­si povsta­la i naše tra­di­ce, vze­šli jsme z koktej­lu, jehož slo­že­ní chtě­jí pra­vo­věr­ní udr­žet v taj­nos­ti. Ale kde­pak! Rasy, nábo­žen­ství i poli­tic­ká pře­svěd­če­ní, to všech­no pře­ce do této smě­si pat­ří! Všich­ni může­me tan­čit spo­lu! Mož­ná ne v páru, ale bok po boku určitě.

Jed­no čín­ské pří­slo­ví pra­ví: máv­ne-li kří­d­ly motýl, je to cítit i na dru­hém kon­ci svě­ta. Když v Japon­sku vzlét­ne mou­cha, vody Kari­bi­ku vzed­me taj­fun. Pedro G.Romero po jed­né obzvlášť razant­ní inter­pre­ta­ci sevilla­nas pozna­me­nal: Toho dne, kdy dopadla bom­ba na Hiro­ši­mu, někde na les­ní mýti­ně v Rakous­ku zkou­šel Nižin­skij svůj feno­me­nál­ní skok. Nechá­vám se strh­nout před­sta­vi­vos­tí: Savi­on Glo­ver dup­ne, a Michail Baryš­ni­kov se roz­to­čí. Kazuo Ono nao­pak zne­hyb­ní, ovšem vznik­lé elek­tro­mag­ne­tic­ké pole dostih­ne Anu Muňoz. Její pou­há vzpo­mín­ka na Vonra­da Vei­d­ta způ­so­bí zemětře­se­ní v lóži Akra­ma Kha­na – jeho rol­nič­ky zachřes­tí a pod­la­hu zkro­pí una­ve­né kap­ky jeho potu.

Rád bych ten­to Mezi­ná­rod­ní den tan­ce i tato slo­va věno­val komu­ko­li, kdo prá­vě v tuto chví­li někde na svě­tě tan­čí. Dovol­te mi nicmé­ně vyslo­vit toto zábav­né přá­ní: taneč­ní­ci, hudeb­ní­ci, pro­dukč­ní, kri­ti­ci i pro­gra­mo­ví reži­sé­ři – nechť osla­vy pro­puk­nou, dej­me se všich­ni do tan­ce, jako to dělá­val Béjart, tan­če­me ve vel­kém sty­lu, zatan­če­me Rave­lo­vo Bole­ro, zatan­če­me si je spolu!

Isra­el GALVÁN de los Reyes