Festival tanečních filmů 2015

Fes­ti­val taneč­ních fil­mů začne již ten­to čtvr­tek v Lucer­ně pre­mi­é­rou čes­ké­ho fil­mu Nau­če­ná bez­moc­nost. IV. roč­ník Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů, jedi­neč­ná udá­lost pro všech­ny milov­ní­ky tan­ce a fil­mu, se ode­hra­je od 23. do 25. dub­na v praž­ském kině Lucerna. 

Zahá­je­ní fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve čtvr­tek 23. 4. fil­mem Nau­če­ná bez­moc­nost v režii Micha­la Caba­na a Voj­tě­cha Kopec­ké­ho. K pro­gra­mo­vým vrcho­lům pat­ří dále napří­klad pře­hlíd­ka fil­mů Cla­ry van Gool, ve kte­ré nebu­de chy­bět kul­tov­ní Enter Achilles ani dal­ší slav­né reži­sé­r­či­ny sním­ky – v pátek 24. 4. od 20.00. Retrospek­ti­vě Cla­ry van Gool bude od 18.00 před­chá­zet před­sta­ve­ní výsled­ků uni­kát­ní­ho worksho­pu Čeští taneč­ní­ci a stu­den­ti FAMU pre­zen­tu­jí zce­la nové taneč­ní fil­my. Na sobot­ní večer 25. 4. od 20.00 je při­pra­ve­na pro­jek­ce doku­men­tu The Man Behind The Thro­ne o Vin­cen­tu Pater­so­no­vi, cho­re­o­gra­fo­vi Micha­e­la Jackso­na, Madon­ny, Cirque du Soleil a dal­ších hvězd svě­to­vé­ho šoubyz­ny­su. IV. roč­ník Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů během tří dnů nabíd­ne desít­ky krát­kých fil­mů dan­ce for came­ra z celé­ho svě­ta i pří­le­ži­tost k setká­ní s výraz­ný­mi osob­nost­mi žán­ru, jehož obli­ba stá­le roste.

Ohled­ně akre­di­ta­cí na zaha­jo­va­cí večer a roz­ho­vo­rů s reži­sé­rem Micha­lem Caba­nem či reži­sér­kou Cla­rou van Gool, kte­rá bude na fes­ti­va­lu pří­tom­na, nevá­hej­te kon­tak­to­vat agen­tu­ru 2media. Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě najde­te na www.2media.cz.

Více na www.tanecnifilmy.cz a Face­boo­ku.