Zkoumání sociálních masek a stereotypů s humorem i citem ve Studiu ALTA

foto: Antonín Matějovský

Na kon­ci břez­na se milov­ní­ci sou­čas­né­ho tan­ce můžou těšit na dva výji­meč­né veče­ry ve Stu­diu ALTA – 23. břez­na zde budou uve­de­ny svě­to­vě uzná­va­né due­ty Super­Na­tu­rals a Boys Who Like To Play With Dolls, o týden poz­dě­ji nej­no­věj­ší cho­re­o­gra­fie Lucie Kaši­a­ro­vé s názvem Ima­go. Všech­ny insce­na­ce spo­ju­je tou­ha nahléd­nout spo­le­čen­ské ste­re­o­ty­py ori­gi­nál­ním způ­so­bem a vyme­zit se tak vůči klišé a bari­é­rám, kte­ré si sta­ví­me sami pro­ti sobě.

Pro­jekt Super­Na­tu­rals Mar­ti­ny Hajdy­ly Laco­vé a Sta­na Dobá­ka čer­pá inspi­ra­ci z komik­so­vé este­ti­ky 50. let. Dva úpl­ně oby­čej­ní smr­tel­ní­ci se roz­hod­nou vzdát svých civil­ních iden­tit a stát se super­hr­di­ny. Zůsta­ne jejich sou­ži­tí nadá­le tak super? „Jedi­neč­nost cha­rak­te­rů ve víru změ­ny, záchra­ny, pře­tvář­ky a sna­hy hrát si na něco, co v žád­ném pří­pa­dě nejsem. Hero­is­mus v podo­bě nor­mál­ních smr­tel­ní­ků, kte­ří musí občas tasit taj­né zbra­ně.“, při­bli­žu­je téma pro­jek­tu Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá. Oba slo­ven­ští tvůr­ci pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším posta­vám sou­čas­né evrop­ské scé­ny. Duet Mar­ti­ny Hajdy­ly Laco­vé a Sta­na Dobá­ka se stal pro rok 2015 sou­čás­tí tzv. Pri­o­ri­ty Com­pa­nies List pres­tiž­ní sítě evrop­ských taneč­ních exper­tů Aerowaves.

Před rokem v kon­ku­ren­ci sto­vek při­hlá­še­ných děl uspěl před poro­tou Aerowa­ves pro­jekt Boys Who Like To Play With Dolls Tere­zy Ondro­vé a Pet­ra Šave­la. Násled­ně mu uni­kl zisk ceny pro Taneč­ní insce­na­ci roku na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě o jedi­ný bod a oba taneč­ní­ci zís­ka­li nomi­na­ci na cenu pro Tanečníka/Tanečnici roku 2014. Tanec se pro ně stá­vá pro­střed­kem pro vyjá­d­ře­ní kon­tras­tu mezi pro­je­vem těla a duše, mezi gene­tic­ký­mi danost­mi a gen­de­ro­vý­mi ste­re­o­ty­py. Duet, v němž se růžo­vý a mod­rý svět stá­vá mno­hem bar­vi­těj­ší, s úspě­chem repre­zen­to­val sou­čas­ný čes­ký tanec na fes­ti­va­lech v New Yor­ku, Němec­ku, Rus­ku, Švéd­sku či Slovensku.

Psy­cho­lo­gic­ké aspek­ty soci­ál­ních masek zkou­má ve své cho­re­o­gra­fii Ima­go Lucia Kaši­a­ro­vá. Vznik insce­na­ce inspi­ro­val text C. G. Jun­ga Ani­ma a ani­mus. Taneč­ní­ci Soňa Feri­en­čí­ko­vá a Jan Čtvrt­ník zde pro­mlou­va­jí k nejas­né posta­vě ve svém nit­ru a pro­ve­dou divá­ky svě­tem ana­ly­tic­ké psy­cho­lo­gie a sebepoznávání.

Přijď­te se spo­lu s taneč­ní­ky zamys­let nad lid­skou iden­ti­tou a zasmát se ste­re­o­ty­pům! Neza­po­meň­te také navští­vit ori­gi­nál­ně zútul­ně­né nově ote­vře­né haly ve Stu­diu ALTA, kte­ré se před měsí­cem pro­mě­ni­ly na netra­dič­ní kul­tur­ní obý­vák pro prá­ci i oddech.

23.3.2015 19:30

Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Sta­no Dobák: Super­Na­tu­rals
Kon­cept a inter­pre­ta­ce: Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá a Sta­no Dobák
Videou­káz­ka Super­Na­tu­rals: https://www.youtube.com/watch?v=JEgMoQUqMv8

Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel: Boys Who Like To Play With Dolls
Kon­cept a inter­pre­ta­ce: Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel
Videou­káz­ka Boys Who Like To Play With Dolls: https://vimeo.com/69251543
Vstu­pen­ky k zakou­pe­ní zde: https://goout.cz/cs/listky/supernaturals+boys-who-like-to-play-with-dolls/cae/

30.3.2015 19:30

Lucia Kaši­a­ro­vá: Ima­go
Cho­re­o­gra­fie: Lucia Kaši­a­ro­vá
Inter­pre­ta­ce: Soňa Feri­en­čí­ko­vá, Jan Čtvrt­ník
Hud­ba: Miko­láš Růžič­ka Výpra­va: Marie Gour­da­in
Svě­tel­ný design: Pavel Kot­lík Videou­káz­ka Ima­go: https://www.youtube.com/watch?v=4jy_XpucEgI
Vstu­pen­ky k zakou­pe­ní zde: https://goout.cz/cs/listky/imago/dae/