Mezinárodní den tance 2015 s Českou televizí

foto: Eva Orcígrová

Vize tan­ce a Národ­ní diva­dlo pořá­da­jí osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce s Čes­kou tele­vi­zí. 29. dub­na 2015 se bude sla­vit po celém svě­tě a Čes­ká repub­li­ka nebu­de výjim­kou. Pro­gram pro veřej­nost je při­pra­ven ve 20 měs­tech a zahr­nu­je taneč­ní před­sta­ve­ní, ukáz­ky, díl­ny, tan­čír­ny, fla­shmob - spo­leč­nou cho­re­o­gra­fii, dis­ku­ze s taneč­ní­ky, taneč­ní fil­my i taneč­ní par­ty. Hlav­ní medi­ál­ní part­ner oslav, Čes­ká tele­vi­ze, bude navíc stre­a­mo­vat část pro­gra­mu v Pra­ze a Brně. 

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví 29. dub­na od roku 1982, kdy ho vyhlá­si­la Inter­nati­o­nal Dan­ce Com­mit­tee of the Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te, part­ner­ská orga­ni­za­ce UNESCO. Ten­to den je význam­ný naro­ze­ním vel­ké­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­na-Geor­gese Noverrea (*1727), kte­rý byl svý­mi  sou­čas­ní­ky nazý­ván Shake­spea­rem tan­ce. Cílem oslav je při­po­me­nout si uni­ver­zál­ní pova­hu tan­ce, kte­rý ve svých nesčet­ných vari­an­tách pře­ko­ná­vá etnic­ké, kul­tur­ní, poli­tic­ké i nábo­žen­ské bari­é­ry mezi lidmi.

Kaž­dý rok oslo­vu­je Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te — Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) někte­rou z mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných taneč­ních osob­nos­tí, aby k osla­vám Dne tan­ce sepsa­la posel­ství, kte­ré se potom šíří po celém svě­tě. Auto­rem toho letoš­ní­ho je špa­něl­ský cho­re­o­graf a taneč­ník fla­men­ca Isra­el Gal­ván. Zve­řej­ně­no je na: www.international-dance-day.org/en/author_2015.html. Čes­ký pře­klad najde­te na www.vizetance.cz.

Infor­ma­ce k osla­vám Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce v Čes­ké repub­li­ce jsou k dis­po­zi­ci na: www.facebook.com/dentance, www.danceday.cz, www.vizetance.cz, www.narodni-divadlo.cz  

 

Pro­gram PRAHA

14:00 — 15:00 Náměs­tí Míru
ukáz­ka sou­čas­né­ho tan­ce — stu­den­ti HAMU, taneč­ní batt­le v hip hopu — sku­pi­na BDS Academy

15:30 — 18:30 piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla
14:30 regis­tra­ce taneč­ní­ků na ote­vře­nou balet­ní hodi­nu — OPEN CLASS
15:30 OPEN CLASS
16:30 fla­shmob pro děti — spo­leč­ná cho­re­o­gra­fie, orga­ni­zu­je Národ­ní diva­dlo
16:50 posel­ství k Mezi­nárd­ní­mu dni tan­ce od I. Gal­vá­na
17:00 fla­shmob pro dospě­lé — spo­leč­ná cho­re­o­gra­fie, orga­ni­zu­je Vize tan­ce
17:15 vystou­pe­ní praž­ských kon­zer­va­to­ří
18:00 lek­ce swin­gu a tan­čír­na
18:30 ukon­če­ní pro­gra­mu na piaz­ze­tě a pře­sun na náplav­ku u Raší­no­va nábřeží

19:00 Stát­ní ope­ra, Wil­so­no­va 4, balet­ní před­sta­ve­ní Šíp­ko­vá Růženka

18:30 — 22:00 Baj­ka­zyl, náplav­ka u Raší­no­va nábře­ží
18:30 před­sta­ve­ní nové­ho cir­ku­su — při­pra­vil Cirque­on, orga­ni­za­ce pro pod­po­ru a roz­voj nové­ho cir­ku­su v ČR
19:30 DJ Ultra­fi­no — spo­lu­tvůr­ce praž­ské jazz/funkové DJské scé­ny a DJ Rádia1

17:30 — 24:00 A(VOID) Flo­a­ting Galle­ry, náplav­ka u Raší­no­va nábře­ží
Tan­čír­na Art 4 Peo­ple napříč žán­ry — tan­go, sal­sa, swing a dal­ší styly

29. 4. a 30. 4. La Fab­ri­ka, Komu­nar­dů 30, pro­jek­ce taneč­ních doku­men­tů
29. 4., 18:30 Pina reži­sé­ra Wima Wen­der­se
30. 4., 18:30 Dote­ky tan­ce v režii Vero­ni­ky Liš­ko­vé
30. 4., 20:00 Svě­ce­ní jara reži­sér­ky Jany Ševčíkové