Česká taneční platforma 2015

foto: Pavel Hejný

Mot­tem letoš­ní­ho, již jed­n­a­dva­cá­té­ho roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá pro­běh­ne 9. – 12. dub­na je „Posou­vá­ní hra­nic“. Kro­mě otá­zek spja­tých s pro­lí­ná­ním a stí­rá­ním žánrů a fyzic­kou pří­tom­nos­tí na jeviš­ti je letoš­ní mot­to sym­bo­lic­ké i z něko­li­ka jiných důvo­dů. Ve slo­že­ní mezi­ná­rod­ní poro­ty je letos výraz­ně posí­le­ná zahra­nič­ní účast a do Pra­hy při­ces­tu­je nebý­va­le hoj­ná dele­ga­ce hos­tů z celé­ho svě­ta. Svěd­čí to o vzrůs­ta­jí­cím zájmu o tuzem­ské uměl­ce i tvor­bu a potře­bu vta­ho­vat jejich kre­a­ti­vi­tu do šir­ší­ho kontextu.

Potvr­di­la to také člen­ka poro­ty Nina Van­ge­li, kte­rá uved­la výběr insce­na­cí pro letoš­ní roč­ník Čes­ké taneč­ní plat­for­my tvr­ze­ním, že „čes­ký tanec nemá důvod k min­d­rá­kům“, což svěd­čí o jeho schop­nos­ti obstát v sil­né zahra­nič­ní kon­ku­ren­ci. Roz­hod­ne o tom sku­pi­na slo­že­ná nejen z řad čes­kých odbor­ní­ků (cho­re­o­gra­f­ka Pet­ra Haue­ro­vá; před­sed­ky­ně Tan­ce Pra­ha Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a spo­lu­ře­di­tel­ka fes­ti­va­lu TANEC PRAHA Mar­ké­ta Perroud; pub­li­cist­ka Nina Van­ge­li; pro­gra­mo­vý ředi­tel diva­dla Alfred ve dvo­ře Ewan McLa­ren), ale také širo­ce roz­vi­nu­tá mezi­ná­rod­ní Jury (umě­lec­ká ředi­tel­ka pro oblast tan­ce švéd­ské­ho Norr­land­sO­pe­ran Umeå Bir­git Bern­dt; umě­lec­ká ředi­tel­ka holand­ské­ho pro­dukč­ní­ho domu Dansma­kers Suzy Blok; ředi­tel taneč­ních pro­jek­tů Cen­t­ra per la Sce­na Con­tem­po­ra­nea di Bassa­no del Grap­pa a ital­ské­ho Fes­ti­va­lu Ope­raesta­te Vene­to Rober­to Casa­rot­to; dán­ský kurá­tor, men­tor a dra­ma­turg Bush Hart­shorn; ředi­tel­ka špa­něl­ské­ho Cer­ta­men Core­o­grá­fi­co de Mad­rid Lau­ra Kumin a člen­ka umě­lec­ké rady slo­vin­ské­ho Ples­ni Tea­tr Ljublja­na Katja Somrak).

Poro­ta navíc mimo běž­né kate­go­rie z minu­lých let mož­ná vůbec popr­vé udě­lí cenu managerovi. 

Fes­ti­val se ode­hra­je v diva­dlech Alfréd ve dvo­ře, Archa, Ponec, Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD a stu­diu ALTA, kte­ré se záro­veň sta­lo neu­rál­ním bodem pro dis­ku­ze v rám­ci dopro­vod­né­ho programu.

Pro­gram Čes­ké taneč­ní plat­for­my 2015

Čtvr­tek 9. 4.
19:00 NANOHACH, Vero­ni­ka Švá­bo­vá: Move on | Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD
20:00 Spit­fi­re Com­pa­ny: Ani­mal Exi­tus | PONEC – diva­dlo pro tanec

Pátek 10. 4.
17:00 Lucia Kaši­a­ro­vá: Ima­go | Stu­dio ALTA
20:00 Jiří Bar­to­va­nec: GLOBE | PONEC – diva­dlo pro tanec

Sobo­ta 11. 4.
15:00 ME-SA: Super­Na­tu­rals | Stu­dio ALTA
17:00 Wari­ot Ide­al: Gun­dR | Alfred ve dvo­ře
20:00 420PEOPLE / Ann Van den Bro­ek: Phra­sing the Pain | Diva­dlo Archa
21:00 DOT504 / Jozef Fru­ček a Lin­da Kape­ta­nea (Root­Les­sRo­ot): Collecti­ve Loss of Memo­ry | PONEC – diva­dlo pro tanec

Nedě­le 12. 4.
15:00 NANOHACH / Michal Záho­ra: Diptych | PONEC – diva­dlo pro tanec
17:00 Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá, Jan Čtvrt­ník & NoD: Pro­ces | Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD
20:00 Ver­Te­Dan­ce / Jiří Havel­ka / Cla­ri­net Fac­to­ry: Korek­ce + Gala­ve­čer a vyhlá­še­ní cen| PONEC – diva­dlo pro tanec

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."