Osamělí střelci ve Sniper’s Lake

foto: Spitfire Company

Sou­bor Spit­fi­re Com­pa­ny před­sta­ví zkra­je dub­na praž­ské veřej­nos­ti nový pro­jekt Sni­per’s Lake. Nava­zu­je na před­cho­zí pro­jek­ty jako One Step Befo­re the FallAni­mal Exi­tus a per­so­nál­ně i téma­tic­ky tvo­ří vol­nou tri­lo­gii Člo­věk v mez­ní situ­a­ci. Po téma­tech před­cho­zích insce­na­cí, jimiž bylo vyčer­pá­ní, Par­kin­so­no­va cho­ro­ba, vyrov­ná­vá­ní se s trau­ma­tem a poro­dem, se Spit­fi­re Com­pa­ny se sou­bor zají­má o uprch­lic­tví, migra­ci i role osa­mě­lých střel­ců naší doby. Před­sta­ve­ní vzni­ká v kopro­duk­ci s pres­tiž­ním nor­ským diva­del­ním domem Bae­rum Kul­tur­hus a díky finanč­ní pod­po­ře EEA gran­tu. Po pre­mi­é­ře 26. břez­na v Oslo pro­běh­ne násled­ně 7. a 8. dub­na v praž­ském Diva­dle Ponec.

Od dru­hé svě­to­vé vál­ky neby­lo tolik migran­tů na cestách jako v dneš­ní době. Utí­ka­jí nejen před něčím, ale i za něčím. Nevi­di­tel­ná hroz­ba je nedíl­nou sou­čás­tí naši rea­li­ty. Para­ly­zu­je nás, ale je i spouš­tě­čem reak­ce, kdy člo­věk pře­ko­ná­vá sám sebe. Osa­mě­lý stře­lec a uprchlí­ci jsou moti­vy, s nimiž se setká­vá­me v kaž­do­den­ním živo­tě. Kon­cept Sniper’s Lake zís­ká­val jas­něj­ší hra­ny kolem kri­ze na Majda­nu, ale vzta­hu­je se mimo jiné i k nedáv­ným udá­los­tem v Uher­ském Bro­dě. Kro­kem k auten­tič­nos­ti ve zpra­co­vá­ní tak slo­ži­té­ho téma­tu byl fakt, že se celý tvůr­čí tým něko­li­krát sešel s uprch­lí­ky. Napří­klad s Fati­mou, kte­rá s rodi­či a sou­ro­zen­ci utek­la z Afga­nistá­nu. Pro­to­že ona a její bra­tr chtě­li cho­dit do ško­ly a bylo jim to pod tres­tem smr­ti zakázáno.

Hud­ba byla spe­ci­ál­ně pro pro­jekt slo­že­na ame­ric­kou skla­da­tel­kou Sivan Eldar v sou­čas­né době mla­dou nadě­jí ame­ric­ké váž­né hud­by, kte­rá počí­na­je letoš­ním rokem mimo jiné začí­ná sklá­dat pro Bos­ton Chil­dre­n’s Cho­rus nebo izra­el­skou Ensem­ble Musi­ca Nova. Hud­ba pro šest hla­sů byla nahrá­na dob­ře zná­mou for­ma­cí Cla­ri­net Factory.

Spit­fi­re Com­pa­ny — Sni­per’s Lake

svě­to­vá pre­mi­é­ra – 26. břez­na, Bae­rum Kul­tur­hus, Oslo
čes­ká pre­mi­é­ra – 7. a 8. dub­na, Diva­dlo Ponec
Vstu­pen­ky v ceně 120 a 190 Kč v pro­de­ji na poklad­ně Diva­dla Ponec.

Trai­ler k inscenaci

Režie a cho­re­o­gra­fie: Miřen­ka Čecho­vá
Kon­cept a dra­ma­tur­gie: Petr Boháč
Scé­no­gra­fie: Petr Boháč
Kostym­ní design: Pet­ra Vla­chyn­ská
Inter­pre­ta­ce: Céci­le Da Cos­ta, Mar­ké­ta Vacov­ská, Jiří Bar­to­va­nec, Amy Mar­ga­ret Pen­der, Katja Schia Henrik­sen
Hud­ba: Sivan Eldar
Hudeb­ní inter­pre­ta­ce: Cla­ri­net Factory