VIZE TANCE hledá Výkonného ředitele spolku.

foto: Pavel Hejný

VIZE TANCE, pro­fes­ní orga­ni­za­ce zapsa­ná jako spo­lek, vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pozi­ci Výkon­né­ho ředi­te­le spolku.

 Hle­dá­me člo­vě­ka, kte­rý by:

             — koor­di­no­val čin­nost orga­ni­za­ce a její agen­du
             — byl pro­ak­tiv­ní, zod­po­věd­ný, schop­ný samo­stat­né i týmo­vé prá­ce, časo­vě fle­xi­bil­ní
             — měl kul­ti­vo­va­ný písem­ný i mlu­ve­ný pro­jev
             — ori­en­to­val se v kul­tur­ní sfé­ře a doká­zal dob­ře komu­ni­ko­vat
             — zna­lost ang­lic­ké­ho jazy­ka slo­vem i pís­mem
             — pra­xe v kul­tur­ním manage­men­tu výhodou

Nabí­zí­me:
             — inspi­ra­tiv­ní smys­lu­pl­nou prá­ci v kul­tur­ní pro­fes­ní orga­ni­za­ci
             — prá­ci v roz­sa­hu cca půl úvaz­ku na 10 měsí­ců v roce
             — prá­ci v kre­a­tiv­ním kolektivu

CV a moti­vač­ní dopis zasí­lej­te do 7. dub­na 2015 na adre­su erika.francakova@vizetance.cz.

Před­po­klá­da­ný ter­mín koná­ní úst­ních poho­vo­rů je v týd­nu od 27. dub­na 2015.

Nástup je mož­ný od 15. květ­na 2015.

Hlav­ní čin­nost Vize tan­ce je sou­stře­dě­na na:
             — začle­ně­ní tan­ce a pohy­bo­vých žánrů do legisla­tiv­ních doku­men­tů
             — roz­voj sou­čas­né­ho tan­ce v regi­o­nech Čes­ké repub­li­ky
             — celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní pro­fe­si­o­ná­lů a jejich dru­hou kari­é­ru
             — vzdě­lá­vá­ní dětí a mlá­de­že
             — budo­vá­ní infrastruk­tu­ry obo­ru a vytvá­ře­ní insti­tu­ci­o­nál­ní­ho záze­mí
             — odbo­ro­vá komu­ni­ka­ce a její mezi­ná­rod­ní výměna