The Area

VIDEO TÝDNE                     Jako video toho­to týd­ne při­ná­ší­me trai­ler vítěz­né­ho sním­ku letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Cine­dans. 25 minu­to­vý irský film The Area nato­či­li Río­na­ch Ní Néill a Joe Lee jako poctu legen­dár­ní­mu dub­lin­ské­mu Macush­la Dan­ce Club urče­né­mu pro taneč­ní­ky 50+. Taneč­ní klub zastu­pu­je celé měs­to, kte­ré je ve fil­mu… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Area

Krevety á la indigo

Od pre­mi­é­ry fan­ta­zií srší­cí insce­na­ce ubě­hl sko­ro rok. Nyní se uvá­dí v pozmě­ně­ném obsa­ze­ní, ale se stej­ným espri­tem a energií.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Ultima Vez opět v Praze

Svě­to­vě pro­slu­lý taneč­ní sou­bor Ulti­ma Vez uve­de v dnech 4., 5., 6. dub­na, v Diva­dle Archa před­pre­mi­é­ru své­ho nové­ho před­sta­ve­ní Talk to the Demon.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

Fresh Eye: Kult těla

Cyk­lus veče­rů Fre­sh Eye před­sta­ví v břez­nu téma kult těla. Těles­nos­ti ve fil­mo­vém médiu se bude věno­vat fil­mo­vá his­to­rič­ka Mag­da Špa­ni­he­lo­vá. Mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­ný taneč­ník Jaro Viňar­ský pro­mlu­ví o obra­zu těla v tan­ci a před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci. Na Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla zaví­tej­te v úte­rý 18. břez­na 2014 od 18:00 do Tra­fo Studia.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Víra kaligrafická

Ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru měla insce­na­ce Fai­th (Víra) 17. a 18. úno­ra  2014 v Diva­dle Ponec. V před­sti­hu se však obje­vi­la už na novém fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re 29. led­na ve Stu­diu Hrdi­nů ve Veletrž­ním paláci.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

PONDĚLÍ 30. 4. Hero, Car­tes Blan­ches, Kari­ne Pon­ties, HaDi­va­dlo, Tanec Pra­ha 2016, Brno, 20.00 Coli­ne & Val /Šárka & Voj­ta /Championnat & 3CM, Jat­ka 78, Jat­ka 78, Pra­ha, 19.30 Stu­dy, Andrea Vyky­sa­lá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Eva Sta­rá, Stu­dio Alt@, Hala 30, Pra­ha, 19.30 Euro­pi­um, Lin­da Kape­ta­nea a Jozef Fru­ček, Mahe­no­vo diva­dlo, Brno, Tanec Pra­ha 2016, 20.00 Ani­mal Exi­tus, Spit­fi­re Com­pa­ny, Kino… Pokra­čo­vat ve čte­ní Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

Jiří Havelka: Já prostě vyžaduju divadelní zážitek!

Jiří Havel­ka je nesku­teč­ně vytí­že­ný člo­věk – reží­ru­je nespo­čet insce­na­cí v nej­růz­něj­ších diva­dlech, šéfu­je Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU, účin­ku­je ve sku­pi­ně VOSTO 5, mode­ru­je a občas jen tak mimo­cho­dem vydá knihu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory