12 let v jeskyni

Far­ma v jes­ky­ni na pod­zim v Pra­ze uve­de Infor­má­to­ry a zásad­ní retrospek­ti­vu dva­nác­ti­le­té tvorby.

Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní stu­dio Far­ma v jes­ky­ni, nejen na tuzem­ské kul­tur­ní scé­ně napros­tý uni­kát, 21. 9. a 22. 9. v diva­dle Ponec v Pra­ze uve­de svou nej­no­věj­ší insce­na­ci Infor­má­to­ři.  Inspi­ra­cí se sta­la kauza spo­je­ná s fir­mou Nest­lé, jež měla skan­dál­ní soud­ní dohru minu­lý rok. Výcho­zím bodem byly roz­ho­vo­ry s obět­mi kau­zy a s vliv­ný­mi kor­po­rát­ní­mi lob­bis­ty v Bru­se­lu. Infor­má­to­ři jsou son­dou, zkou­ma­jí­cí, co je za sys­té­mem, ve kte­rém žijeme.

Far­ma v jes­ky­ni svou tvor­bou pře­kra­ču­je hra­ni­ce žánrů fyzic­ké­ho, taneč­ní­ho i hudeb­ní­ho diva­dla. Kaž­dá z insce­na­cí je fas­ci­nu­jí­cím zážit­kem, zalo­že­ným na komu­ni­ka­ci pohy­bem a hla­sem. Stu­dio se pod vede­ním Vili­a­ma Dočo­lo­man­ské­ho zača­lo for­mo­vat v roce 2001 a v sou­čas­né době s úspě­chem repre­zen­tu­je čes­ké nezá­vis­lé diva­dlo po celém svě­tě. Jedi­neč­nou pří­le­ži­tost vidět 12 let tvor­by pro­slu­lé­ho sou­bo­ru kon­cen­t­ro­va­ných do mimo­řád­ně inten­ziv­ní­ho zážit­ku trva­jí­cí­ho od 28. 10. do 1. 11. nabíd­ne retrospek­ti­va 12 let Far­my v jes­ky­ni. Oče­ká­va­nou udá­lost kul­tur­ní sezo­ny v Pra­ze, kona­nou pod zášti­tou Medy Mlád­ko­vé, bude hos­tit Nová scé­na Národ­ní­ho diva­dla, LaFab­ri­ka, Ponec – Diva­dlo pro tanec, Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD a DOX – cen­t­rum pro sou­čas­né umění.

Retrospek­ti­vu Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho stu­dia Far­ma v jes­ky­ni před­zna­me­ná taneč­ní inter­ven­ce s mezi­ná­rod­ní účas­tí taneč­ní­ků ze Švéd­ska, Izra­e­le, Slo­ven­ska, z Kore­je, Viet­na­mu a ČR. 21. 10. na piaz­ze­tě ND – ori­gi­nál­ní pozván­ka na celý fes­ti­val. Od 28. 10. do 1. 11. pak budou k vidě­ní zásad­ní insce­na­ce a pro­jek­ty Far­my v jes­ky­ni. V úvod­ním veče­ru před­sta­ve­ní Diva­dlo, násled­ně Infor­má­to­ři, Čekár­na se švéd­skou taneč­ni­cí Char­lot­tou Öfver­holm a legen­dár­ní Scla­vi – Emi­gran­to­va píseň. V rám­ci retrospek­ti­vy pobě­ží doku­men­ty o Far­mě v jes­ky­ni ve skle­ní­cích umís­tě­ných v La Fab­ri­ce, diva­dle Ponec, NoD a v Doxu. Jed­ním z vrcho­lů pro­gra­mu bude prv­ní vystou­pe­ní zná­mé­ho špa­něl­ské­ho per­for­me­ra Danie­la Abre­ua v Čes­ké repub­li­ce. Sou­čás­tí pře­hlíd­ky bude semi­nář pro mla­dé diva­del­ní­ky Far­ma v jes­ky­ni ve střed­ní Evro­pě. Při­pra­ve­ny, ovšem zatím zaha­le­ny rouš­kou tajem­ství, jsou i nej­růz­něj­ší fes­ti­va­lo­vé legrác­ky a nevšed­ní even­ty jako např. Únos divá­ků. Na retrospek­ti­vu od 3. do 7. 11. navá­že díl­na Tvor­ba diva­del­ní­ho jazy­ka ve zku­šeb­ně Far­my v jes­ky­ni.
Vstu­pen­ky na všech­na avi­zo­va­ná před­sta­ve­ní jsou v pro­de­ji v jed­not­li­vých divadlech.

12 let Far­my v jes­ky­ni – Pro­gram pře­hlíd­ky insce­na­cí a pro­jek­tů Mezi­ná­rod­ní­ho diva­del­ní­ho stu­dia Far­ma v jes­ky­ni, 28.10. — 1. 11. 2014, Praha:

21. 10. 2014
17.00: „12 let“ / taneč­ní inter­ven­ce, Piaz­ze­ta Národ­ní­ho divadla

28. 10. 2014
17.30 – 18.30: Od torea­do­rů k lob­bis­tům (para­lel­ní pro­mí­ta­ní ve skle­ní­cích) 
19.00: před­sta­ve­ní Diva­dlo / Nová scé­na Národ­ní­ho diva­dla
20.30: kon­cert Miri­am Bay­le Trio / Foyer Nová scé­na Národ­ní­ho divadla

29. 10. 2014
10.00 – 16.00: mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Far­ma v jes­ky­ni ve střed­ní Evro­pě / DOX – Cen­t­rum pro sou­čas­né umě­ní
18.30 – 19.30: Sone­ty tem­né lás­ky (para­lel­ní pro­mí­ta­ní ve skle­ní­cích) 
20.00: před­sta­ve­ní Infor­má­to­ři / Ponec – Diva­dlo pro tanec

30. 10. 2014
18.30 – 19.30: Far­mář­ský tré­nink (para­lel­ní pro­mí­ta­ní ve skle­ní­cích) 
20.00: před­sta­ve­ní Čekár­na / Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD

31. 10. 2014
16.30 – 17.30: Search For Message  (para­lel­ní pro­mí­ta­ní ve skle­ní­cích) 
18.00: před­sta­ve­ní Scla­vi – Emi­gran­to­va Píseň / LaFab­ri­ka
20.00: Únos divá­ků / taj­né místo

1. 11. 2014
20.00: taneč­ní před­sta­ve­ní Daniel Abreu: Perro (Špa­něl­sko) / Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD

3. – 7. 11. 2014
Díl­na Tvor­ba diva­del­ní­ho jazy­ka / Zku­šeb­na Far­my v jes­ky­ni
(Změ­na pro­gra­mu vyhrazena.)

Kon­tak­ty:
Far­ma v jes­ky­ni, ofi­ci­ál­ní web: http://infarma.info a www.facebook/farmavjeskyni
Medi­ál­ní ser­vis: 2media.cz, s.r.o., Paříž­ská 13, Pra­ha 1
marketa@2media.cz
www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz