Lidé studia Stage

Loni v září ote­vře­lo své brá­ny taneč­ní cen­t­rum STAGE na praž­ských Vino­hra­dech. Pro­jekt oje­di­ně­lý, co se týče šíř­ky a kva­li­ty nabíd­ky taneč­ních kur­zů. Zájem­ci z řad veřej­nos­ti, ať už začá­teč­ní­ci nebo pokro­či­lí, tu najdou takřka vše od afro dan­ce přes kla­sic­ký balet, hip hop, con­tem­po­ra­ry dan­ce, twerk, lati­nu, modern jazz  a step.

Výu­ku tan­ce ve STAGE vedou lek­to­ři, pat­ří­cí mezi špič­ku čes­ké a svě­to­vé taneč­ní scé­ny, kte­ré bychom vám rádi na tom­to mís­tě postup­ně před­sta­vi­li. Dnes je na řadě Nico­le Sei­dle­ro­vá a Michal Čer­ný, dva špič­ko­ví taneč­ní­ci s napros­to roz­díl­ným zamě­ře­ním a spo­leč­nou váš­ní pro pohyb.

Nico­le Sei­dle­ro­vá je cho­re­o­gra­f­kou, taneč­ni­cí, lek­tor­kou tan­ce a v sou­čas­né době také stu­dent­kou Aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Pra­ze. Tan­čí už od 4 let, před nástu­pem na Janáč­ko­vu kon­zer­va­toř v Ost­ra­vě se věno­va­la latin­sko-ame­ric­kým a stan­dard­ním tan­cům. Po absol­vo­vá­ní kon­zer­va­to­ře byla při­ja­ta na Aka­de­mii múzic­kých umě­ní v Pra­ze, obor Peda­go­gi­ka tan­ce se zamě­ře­ním pře­de­vším na tanec moder­ní a sou­čas­ný.  V sou­čas­né době spo­lu­pra­cu­je s Čes­kou tele­vi­zí, Národ­ním diva­dlem morav­sko­slez­ským a nově i s diva­dlem Hyber­nia a Hudeb­ním diva­dlem Kar­lín v Pra­ze. Spo­lu­pra­co­va­la s uměl­ci jako Ivan­ka Kubi­co­vá, Joe Ale­ga­do, Jiří Horák, Jan Kuneš a Nata­ša Novot­ná, Hana Gose­ling, Yu Allen, Neng Shang, Jean­ne Solan, Jarek Ceme­rek, David Str­nad, Ale­xan­dr Pere­da, Jan Kodet, Joffrey Ballet Scho­ol. Jako lek­tor­ka vyu­ču­je v Stage Pra­ha con­tem­po­ra­ry, vyu­ží­vá jak kla­sic­kou, tak moder­ní techniku.

Michal Čer­ný  se začal věno­vat tan­ci v roce 2009 ve sku­pi­ně Fan­ta­sy dan­ce stu­dio. Poz­dě­ji pře­šel do sku­pi­ny Last minu­te a Out of bounds, s kte­rou vyhrál 1.místo na TSR s cho­re­o­gra­fií Orchest­ra, zúčast­nil se sou­tě­že Čes­ko­slo­ven­sko má talent, kde postou­pil až do semi­fi­ná­le. V roce 2011 byl na stá­ži v New Yor­ku, kde se vzdě­lá­val v dnes vel­mi popu­lár­ních sty­lech waac­king a vogue. V New Yor­ku půso­bil i v letech 2013 – 2014, kdy stu­do­val na pres­tiž­ním Broadway Dan­ce Cen­ter. Asis­to­val lek­to­rům jako Derek Mit­chell, Prin­cess Locke­roo, Lau­re Cour­telle­mont. Stal se čle­nem com­pa­ny Dere­ka Mit­chel­la a vystu­po­val s ním na význam­ných taneč­ních akcích jako Car­ni­val v NYc a v LA.  Je čle­nem a cho­re­o­gra­fem ve sku­pi­ně Pro­jekt AWA, se kte­rou dosá­hl mno­ha úspě­chů, jako je repre­zen­ta­ce ČR na Mis­trov­ství svě­ta.   Ve Stage Pra­ha půso­bí jako lek­tor hip hopu  a waacku .

12.10.2014