Ken Mai zatančí butó v NoDu

Tanec jako vyjá­d­ře­ní sta­vu tís­ně, výbuš­ný a expre­siv­ní. Plný silo­vých gest. Tak se dá při­blí­žit japon­ský tanec butó. V Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD vystou­pí 20. říj­na v rám­ci naro­ze­ni­no­vých oslav BE22 jeden z jeho nej­vý­raz­něj­ších před­sta­vi­te­lů Ken Mai, cha­rak­te­ris­tic­ký duchov­ním roz­mě­rem svých choreografií.

Roz­ší­ře­ním do celé­ho svě­ta nabral taneč­ní směr butó tolik forem, že je těž­ké ho jed­no­znač­ně vystih­nout. Svůj původ má v pová­leč­ném Japon­sku, kde vyvi­nul jako reak­ce na teh­dej­ší na taneč­ní scé­nu, kte­rá ustr­nu­la v imi­ta­ci západ­ní kul­tu­ry a násle­do­vá­ní tra­dič­ních japon­ských stylů.

V rám­ci naro­ze­ni­no­vých oslav ROXY/NoD bude­te mít mož­nost nahléd­nout do duše toho­to str­hu­jí­cí­ho tan­ce na vlast­ní oči. V pro­sto­rách diva­del­ní­ho sálu NoD totiž vystou­pí jeden z nej­vý­raz­něj­ších před­sta­vi­te­lů této ško­ly, japon­ský taneč­ník Ken Mai. Mai stu­do­val ten­to uni­kát­ní styl u obou jeho zakla­da­te­lů, Tat­su­mi­ho Hiji­ka­ty i Kazua Ohna. „Ken Mai jde ve sto­pách Kazua Ohna, kte­rý byl, jak zná­mo, zakla­da­te­lem zžen­šti­lé vět­ve tem­né­ho tan­ce. Pro tuto větev je pro­to typic­ký transves­tis­mus – pře­vlé­ká­ní do žen­ských šatů, a také taneč­ní pro­jev s rysy melan­cho­lic­ké­ho maso­chis­mu.“  (Nina Van­ge­li, Diva­del­ní noviny)

Ve svém novém sólo­vém pro­jek­tu Dhya­na / Medi­tati­on se Mai sou­stře­dí na téma mysti­ky živo­ta, smr­ti, ero­ti­ky a lás­ky. Taneč­ní před­sta­ve­ní věnu­je jed­né z nej­slav­něj­ších indic­kých sva­tých žen Anan­da­ma­yi Ma a celé­mu svě­tu. Pro­střed­nic­tvím medi­ta­ce Dhya­na se Mai sna­ží pohl­tit tmu a nasto­lit svět­lo mezi nebem a zemí. Pro Kena Maie je cha­rak­te­ris­tic­ký duchov­ní roz­měr jeho cho­re­o­gra­fií, ale také smy­sl pro humor. Butó kom­bi­nu­je s bur­leskou, prv­ky bojo­vých umě­ní a čas­to také s akro­ba­cií a zpě­vem. Ve své tvor­bě je ovliv­něn němec­kým expre­si­o­nis­mem a extra­va­gant­ní kos­týmy dopl­ňu­je výraz­ným líčením.

Ken Mai solo per­for­man­ce: https://www.youtube.com/watch?v=ET3ko9Qn41k

Ken Mai  ve video­kli­pu black meta­lo­vé kape­ly Black Cru­ci­fi­xi­ons: https://www.youtube.com/watch?v=gleNGBRlLQQ

Více infor­ma­cí: www.nod.roxy.cz

Bar­bo­ra Trn­ko­vá
PR NOD
barbora@roxy.cz
+420 732 838 142

 

7.10.2014