KATHAK V DIVADLE KAMPA

Stu­dio Cita­de­la zve na uni­kát­ní vystou­pe­ní mis­tra San­di­pa Mallicka.

V sobo­tu 18. říj­na od 19:30 hod. se ode­hra­je v Diva­dle Kam­pa oje­di­ně­lé taneč­ní před­sta­ve­ní — kon­cert indic­ké­ho kla­sic­ké­ho tan­ce kathak v podá­ní taneč­ní­ho mis­tra z Kalka­ty San­di­pa Mal­lic­ka. San­dip hos­tu­je pra­vi­del­ně v Evro­pě, během letoš­ní­ho tur­né zaví­tá opět do Pra­hy na pozvá­ní taneč­ní lek­tor­ky Iva­ny Hes­so­vé ze Stu­dia Cita­de­la. Jako host v pro­gra­mu vystou­pí také čes­ká taneč­ni­ce katha­ku Anež­ka Hes­so­vá. 18. a 19. 10. 2014 se dále v rám­ci akce kona­jí v Cita­de­le worksho­py katha­ku pro veřejnost.

Kathak pat­ří mezi hlav­ní indic­ké kla­sic­ké tan­ce. Má původ ve sta­ré hin­du­is­tic­ké Indii. Slo­vo kathak zna­me­ná vypra­věč, tedy ten, kte­rý vyprá­ví pří­běhy bohů a bohyň. Původ­ně chrá­mo­vý tanec se v sou­čas­né době pre­zen­tu­je v diva­dlech a je to jeden z nej­roz­ší­ře­něj­ších kla­sic­kých tan­ců Indie. Tech­ni­ka katha­ku se opí­rá o roz­vi­nu­tou cho­re­o­gra­fic­kou řeč, zná­zor­ňo­va­nou ryt­mic­ký­mi  pohy­by nohou, na kte­rých má taneč­ník navá­za­né rol­nič­ky (ghun­ga­ru), mudra­mi, vir­tu­óz­ní­mi otočka­mi, expre­sí obli­če­je a figu­ra­tiv­ní­mi pozi­ce­mi těla. Kathak je jed­na z nej­star­ších taneč­ních tech­nik, jež dodnes pře­kva­pu­je živel­nou ener­gií, dyna­mi­kou a neo­če­ká­va­ný­mi ryt­mic­ký­mi formami.

San­dip Mal­lick je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný taneč­ník, cho­re­o­graf a peda­gog. Tech­ni­ku katha­ku začal stu­do­vat ve věku čtyř let pod vede­ním Guru Smt. Sre­e­lekha Mukherjee a dodnes  pro­hlu­bu­je své stu­di­um tan­ce u nej­lep­ších indic­kých kathak taneč­ní­ků (mj. Pt. Birju Maha­raj).
Ve svém taneč­ním umě­ní kom­bi­nu­je San­dip vlast­ní tvůr­čí před­sta­vi­vost se vším, co se nau­čil od mis­trů kla­sic­ké­ho tan­ce kathak. V jeho podá­ní zís­ká­vá kathak nový roz­měr. V Kalka­tě zalo­žil taneč­ní ško­lu „Nata­raj”, vyu­ču­je v Pada­tik Dan­ce Cen­t­ru, vystu­pu­je  na všech význam­ných fes­ti­va­lech v Indii a od roku 2002 pořá­dá worksho­py a před­sta­ve­ní v zahra­ni­čí (Vel­ká Bri­tá­nie, Němec­ko, Špa­něl­sko, Itá­lie, Čes­ká repub­li­ka, Kana­da, USA, Sin­ga­pur, Toron­to).
www.sandipmallick.com

Iva­na Hes­so­vá — taneč­ni­ce a lek­tor­ka tan­ce kathak. Stu­dij­ní poby­ty v Indii u vyni­ka­jí­cích taneč­ní­ků katha­ku: 1997 (Bena­res), 2001 (Ban­ga­lo­re, Bena­res), 2006/09 (Kolka­ta Nata­raj Dan­ce Scho­ol). Zaklá­dá sku­pi­nu Dama­ru — indic­ký tanec a indic­ká hud­ba (fes­ti­va­ly v ČR i zahra­ni­čí). Spo­lu­prá­ce s mno­ha čes­ký­mi a indic­ký­mi uměl­ci.
www.kathak.wz.cz

Anež­ka Hes­so­vá — taneč­ni­ce a lek­tor­ka. V roce 2008 stu­do­va­la na pres­tiž­ní ško­le katha­ku Dhwa­ni v New Dilí (roč­ní sti­pen­di­um od ICCR — Indi­an Coun­cil for Cul­tu­ral Relati­on). Dal­ší stu­dij­ní poby­ty v Indii — 2001 Ban­ga­lo­re a Bena­res a 2006 Kolka­ta. Vystu­pu­je v ČR a zahra­ni­čí. Věnu­je se také diva­dlu a fil­mu.
www.anezkahessova.me.cz

Mís­to koná­ní: Diva­dlo Kam­pa, Nos­ti­co­va 2a, Pra­ha 1 — Malá Stra­na. Cena vstu­pen­ky: 180,- / 150,-Kč
Kapa­ci­ta sálu diva­dla je ome­ze­ná. Rezer­va­ce vstu­pe­nek: rezervace@divadlokampa.cz.
Infor­ma­ce a při­hláš­ky na worksho­py katha­ku zís­ká veřej­nost na adre­se: Ivana.Hessova@quick.cz.
Kon­takt: MgA. Iva­na Hes­so­vá, Stu­dio Cita­de­la, e: ivana.hessova@quick.cz, m: 606 952 175, www.studiocitadela.cz