Zpětné zrcátko: září

Zbě­si­lost času a našich srd­cí způ­so­bu­je, že nám uni­ká spous­ta věcí. Nelze je vrá­tit, ovliv­nit, natož zno­vu pro­žít. Lze se za nimi pou­ze ohlédnout.

Zača­la dal­ší diva­del­ní sezo­na. Na praž­ském magis­trá­tu zase­da­la taneč­ní gran­to­vá komi­se. Skon­čil 11. roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a diva­dla Let­ní Let­ná. Po Pra­ze se pro­chá­zel ang­lic­ky mlu­ví­cí bru­net s kame­rou a kom­pli­ko­val pomo­cí vyni­ka­jí­cích taneč­ní­ků měst­skou dopra­vu – pro­běh­lo natá­če­ní fil­mu Moving Pra­gue. Requi­em Len­ky Kni­hy Bar­tůň­ko­vé mělo v Nodu der­ni­é­ru, Glo­be Jiří­ho Bar­to­van­ce pre­mi­é­ru v Pon­ci. Pro­běh­la val­ná hro­ma­da spol­ku vydá­va­jí­cí­ho Taneč­ní zónu, kte­rá potvr­di­la Vla­di­mí­ra Hul­ce ve funk­ci šéf­re­dak­to­ra. Malostran­ský hřbi­tov roz­tan­či­la mezi­ge­ne­rač­ní Kyti­ce Evy Bla­žíč­ko­vé. V Brně pro­bě­hl diva­del­ní fes­ti­val nezá­vis­lé­ho diva­dla, kte­rý se ode­hrá­vá na uli­ci. Zášti­tu nad fes­ti­va­lem bez pří­stře­ší pře­vzal pri­má­tor měs­ta Brna Bc. Roman Onder­ka, MBA. Dal­ší Nová gene­ra­ce stu­den­tů HAMU se před­ved­la na scé­ně Dis­ku. Čes­ko bráz­dil býva­lý taneč­ník Mer­ce Cun­ningha­ma Daniel Squi­re, kte­rý před­ná­šel a vedl worksho­py v pří­sluš­né taneč­ní tech­ni­ce. Taneč­ní Stu­dio Stage osla­vi­lo prv­ní naro­ze­ni­ny. Michal Zahál­ka pře­vzal prv­ní Sti­pen­dij­ní cenu pro mla­dé talen­ty diva­del­ní kri­ti­ky. „Měl jsem štěs­tí na lidi,“ řekl Zahál­ka v děkov­ném vystou­pe­ní slo­vy Jiři­ny Boh­da­lo­vé. Ke kon­ci měsí­ce se pře­krý­va­ly dva fes­ti­va­ly — …next wave…! a Hybaj ho! Ale jenom časo­vě – tema­tic­ky moc ne. Měsíc skon­čil uzá­věr­kou gran­tů na Minis­ter­stvu kul­tu­ry a Peklem v Nodu.

7.10.2014

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.