chtěly být baletkami

Foto: Martin Mařák

Ve čtvr­tek 2. říj­na uved­la Miřen­ka Čecho­vá a Tan­te­hor­se v Pon­ci reprí­zu insce­na­ce Fai­th. Miřen­ka je autor­kou kon­cep­tu a video­pro­jek­cí i reži­sér­kou, k cho­re­o­gra­fii a inter­pre­ta­ci při­zva­la taneč­ni­ci Andreu Miltnerovou.

Toto zdán­li­vě neob­vyk­lé spo­je­ní – sku­pi­ny, kte­rá expe­ri­men­tu­je s diva­del­ním tva­rem a mnoh­dy se pohy­bu­je na hra­ni­ci diva­del­ní­ho a vizu­ál­ní­ho umě­ní, a taneč­ni­ce, kte­rá se zabý­vá barok­ním tan­cem – má ale logi­ku. Miřen­ka Čecho­vá před stu­di­em alter­na­tiv­ní­ho diva­dla na DAMU a non­ver­bál­ní­ho diva­dla na HAMU vystu­do­va­la kla­sic­kou taneč­ní kon­zer­va­toř, Andrea Milt­ne­ro­vá tan­čí v barok­ních ope­rách ve vel­kých evrop­ských oper­ních domech, ale ve svých vlast­ních dílech se sna­ží o fúzi baro­ka s dal­ší­mi taneč­ní­mi sty­ly. Obě vytvá­ří vlast­ní ori­gi­nál­ní mix, kte­rý se roz­hod­ně neslu­ču­je s uni­fi­ko­va­nou balet­ní tech­ni­kou. Fai­th je o víře v umě­ní, víře mla­dých kon­zer­va­to­ris­tek, že se sta­nou slav­ný­mi balet­ka­mi, že obsto­jí v tvr­dém kon­ku­renč­ním pro­stře­dí a že úspěch pře­bi­je hodi­ny dři­ny na balet­ním sále.

Miřen­ku k vytvo­ře­ní insce­na­ce inspi­ro­va­la jak vlast­ní zku­še­nost, tak osud Taťá­ny Juři­co­vé, někdej­ší sólist­ky bale­tu Národ­ní­ho diva­dla, kte­rá přes vel­ké úspě­chy a dvě ceny Thá­lie spácha­la v roce 2002 sebe­vraž­du. Obě taneč­ni­ce se v rolích peda­gož­ky a stu­dent­ky setka­ly na kon­zer­va­to­ři. V momen­tu pozná­ní a v hlu­bo­ké osob­ní kri­zi vidí Miřen­ka Čecho­vá para­le­ly mezi jejich životy.

Pro­stor jeviš­tě je roz­dě­len na dvě čás­ti. Vět­ší z nich tvo­ří jen bílý bale­ti­zol a zad­ní bílá pro­jek­ční plo­cha – prázd­ný balet­ní sál, do kte­ré­ho mla­dá taneč­ni­ce vchá­zí s vel­kým oče­ká­vá­ním, ale také s vel­ký­mi oba­va­mi. Zde zkou­ší mož­nos­ti své­ho těla, se zved­nu­tou nohou hle­dá balanc, jako atlet vybí­há k závo­du, ale po něko­li­ka met­rech běhu se vždy vra­cí zno­vu na start. Ve spod­ním prádle pozo­ru­je svo­je tělo, mač­ká si nee­xis­tu­jí­cí špe­ky na steh­nech. Čer­no­bí­lá pro­jek­ce je spíš abs­trakt­ní – spa­da­né lis­tí, stro­my, dlaž­dič­ky. Vytvá­ří ale, ať už záměr­ně nebo ne, nové význa­my díky hře stí­nů. Když sto­jí taneč­ni­ce při­pra­ve­ná v prv­ní pozi­ci, čer­ný stín dělá dojem taneč­ních piš­ko­tů, v růz­ně zkres­le­ných veli­kos­tech zob­ra­zu­je silu­e­tu těla, kte­rá je pro balet­ku alfou i omegou.

Užší část, tma­vá a se zrca­dlem v poza­dí, je vyhra­ze­na pro Andreu Milt­ne­ro­vou, uči­tel­ku, balet­ku v kor­ze­tu a pomuchla­né tutu. Balet­ka ale netan­čí, cvi­čí, v přes­ném ryt­mu a s počí­tá­ním pro­chá­zí všech­ny pozi­ce rukou, str­nu­le a stá­le rych­le­ji, a hlav­ně „smi­le, smi­le, smi­le“ za všech okol­nos­tí. Inter­pret­ky se na jeviš­ti málo­kdy sku­teč­ně set­ka­jí, jejich pro­stor a svět se pří­liš nepro­tí­ná. V levé čás­ti uči­tel­ka s chlad­ným výra­zem, nepří­stup­ná, pře­svěd­če­ná o tom, že co dělá, dělá správ­ně. V pra­vé adept­ka bale­tu, kte­rá neu­stá­le pochy­bu­je – o sobě, o svém těle i o tan­ci samot­ném. Potká­va­jí se až s blí­ží­cím se závě­rem v asi nej­sil­něj­ší scé­ně insce­na­ce, v níž domi­nu­je prk­no jako kla­di­na s pev­ným stře­dem a obě­ma kon­ci na koleč­kách. Jed­na z taneč­nic je vždy na kla­di­ně, ať už v něja­ké pozi­ci, nebo bez­vlád­ně polo­že­ná přes ni, pří­pad­ně sto­če­ná kolem sloup­ku, kte­rý kla­di­nu ukot­vu­je k pod­la­ze, dru­há kla­di­nu s náma­hou tla­čí před sebou a tím ji otá­čí doko­la, jako těž­ké mlýn­ské kolo, kte­ré jede naprázd­no, ale nesmí se zastavit.

Nevý­ho­dou insce­na­ce je to, že je pře­dem jas­né, o co půjde, a kdo netu­ší hned, pocho­pí během prv­ních něko­li­ka minut. Že je balet nároč­ná dis­ci­plí­na, ve kte­ré je těž­ké obstát, že stu­di­um na kla­sic­ké kon­zer­va­to­ři obná­ší sebeza­pře­ní i sebe­po­pře­ní a v mno­ha pří­pa­dech nená­vrat­ně ničí tělo, je poměr­ně zná­má věc. Fai­th tak (ač s množ­stvím inten­ziv­ních momen­tů) uka­zu­je na jed­né vodo­rov­né plo­še stá­le stej­nou myš­len­ku. Před­sta­ve­ní pro­to půso­bi­lo jako slab­ší odvar dru­hé čás­ti večera.

V Pon­ci totiž po před­sta­ve­ní násle­do­va­lo uve­de­ní doku­men­tu Miřen­ky Čecho­vé Byla jsem balet­kou, kde zpo­ví­dá pěti­ci žen, kte­ré absol­vo­va­ly taneč­ní kon­zer­va­toř. Tepr­ve síla, řek­ně­me, neu­mě­lec­ké, civil­ní výpo­vě­di dá člo­vě­ku beze zbyt­ku pocí­tit rea­li­tu stu­den­tů, kte­ří na ško­lu při­chá­ze­jí v dese­ti letech a jejichž osob­nost je tak v nej­kri­tič­těj­ším obdo­bí živo­ta for­mo­vá­na stát­ní insti­tu­cí. Od potla­čo­vá­ní osob­nos­ti, zadu­pá­vá­ní sebe­vě­do­mí a sna­hy vytvo­řit sil­ně kon­ku­renč­ní pro­stře­dí, přes vědo­mé niče­ní těla, poru­chy pří­jmu potra­vy a poci­tu viny za kaž­dou sně­de­nou kalo­rii až po fakt, že stu­dent, kte­rý z jakých­ko­li důvo­dů ško­lu opus­tí, nemá vědo­mos­ti na to, aby se dostal ale­spoň na prů­měr­nou střed­ní ško­lu. Výpo­vě­di žen, kte­ré od dět­ství žily jen bale­tem, a najed­nou se jim jejich svět od zákla­dů roz­sy­pal, zahr­nu­jí depre­se, nená­vist k vlast­ní­mu tělu a sebe­po­ško­zo­vá­ní, alko­hol, dro­gy. Miřen­ka Čecho­vá uved­la, že doku­ment je ote­vře­ním téma­tu, kte­ré­mu se ješ­tě chce věno­vat a mlu­vit o něm – my, kte­ří jsme se ve svě­tě bale­tu nikdy nepo­hy­bo­va­li, mož­ná netu­ší­me, jak moc je to potřeba.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.