Do-Theatre zhmotní sny

Do Pra­hy se vra­cí svě­to­vě pro­slu­lé taneč­ní diva­dlo Do-The­a­t­re. Prů­kop­ní­ci  fyzic­ké­ho diva­dla a tvůr­ci nalé­ha­vých a poe­tic­kých cho­re­o­gra­fií do Čes­ké repub­li­ky popr­vé při­ve­zou vizu­ál­ně str­hu­jí­cí před­sta­ve­ní Gof­ma­ni­a­na. Dust of Dre­ams. Pub­li­ku jej zahra­jí rov­nou dva­krát, 23. a 24. říj­na, k pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ni­no­vých oslav klu­bu ROXY a Expe­ri­men­tál­ní­ho pro­sto­ru NoD BE22, kte­ré trva­jí od 20. do 26. října.

Do-The­a­t­re zabí­rá již od deva­de­sá­tých let jedi­neč­né posta­ve­ní na evrop­ské diva­del­ní scé­ně a bez pře­s­tá­ní dále roz­ví­jí svůj ori­gi­nál­ní styl. Za více než 20 let exis­ten­ce vystu­po­val sou­bor ve více než 30ti zemích po celém svě­tě. V čele Do-The­a­t­re sto­jí reži­sér, cho­re­o­graf a taneč­ník Evge­ny Koz­lov, kte­rý ve své tvor­bě pro­po­ju­je diva­dlo s tan­cem, hud­bou a vizu­ál­ním umě­ním.  Čas­to spo­lu­pra­cu­je s fil­ma­ři či psy­cho­te­ra­pe­u­ty. „Taneč­ní před­sta­ve­ní se mi vět­ši­nou zda­jí nud­ná, radě­ji sle­du­ji fil­my, poslou­chám hud­bu, čtu kni­hy, nebo jed­no­du­še čer­pám ze svých snů a pozo­ro­vá­ní okol­ní­ho svě­ta,” popi­su­je Koz­lov svou inspiraci.

„Tato rus­ká migru­jí­cí sku­pi­na fyzic­ké­ho diva­dla pat­ří k zakla­da­tel­ské gene­ra­ci  osm­de­sá­tých let a má její cha­rak­te­ris­tic­ké pozná­va­cí zna­ky– vyho­le­né hla­vy, nahé hrud­ní­ky, zcit­li­vě­lé pro pro­stor a těles­ný kon­takt, šero­svit na scé­ně, posi­lu­jí­cí výraz exis­ten­ci­ál­ní úzkos­ti, opo­ru v nevy­po­či­ta­tel­né intu­i­ci, sklo­ny ke gro­tes­ce. Má však také neza­mě­ni­tel­né zabar­ve­ní své­ho původu.

Všech­ny rus­ké sku­pi­ny fyzic­ké­ho diva­dla vždy do svých insce­nač­ních smě­sí při­mí­chá­va­ly (tro­chu hete­ro­gen­ně) — ele­men­ty rus­ké­ho bala­gá­nu – jar­ma­reč­ní­ho diva­dla, čas­to lout­ko­vé­ho. Pochmur­ný sar­kas­mus, kte­rý z této smě­si vzlí­ná, má oka­mži­tě roz­po­zna­tel­né aró­ma. Je tro­chu retro, pro­to nos­tal­gic­ký, alter­na­tiv­ní pro­jev odvě­ké rus­ké chandry.

Zakla­da­tel a umě­lec­ký vedou­cí Do-The­a­t­re Evge­ny Koz­lov, půvo­dem a ova­nu­tím z Petěr­bur­gu s jeho vrs­tev­na­tou umě­lec­kou pamě­tí, je gene­rač­ním nosi­te­lem víry v posvát­né poslá­ní umě­ní, v jehož kra­ji­ně byd­lí spí­še než ve sku­teč­nos­ti. Zasvě­ce­ní v Pra­ze Do-The­a­t­re zna­jí, a infor­ma­ce o jeho říj­no­vém hos­to­vá­ní má pro ně eso­te­ric­kou hod­no­tu …,” dodá­vá ke zprá­vě o pří­jez­du sku­pi­ny naše před­ní taneč­ní pub­li­cist­ka Nina Vangeli.

23. a 24. říj­na před­ve­de Do-The­a­t­re v čes­ké pre­mi­é­ře před­sta­ve­ní Gof­ma­ni­a­na. Dust of Dre­ams, inspi­ro­va­né fan­ta­zi­e­mi výstřed­ní­ho němec­ké­ho spi­so­va­te­le, hudeb­ní­ho skla­da­te­le a malí­ře E. T. A. Hof­f­man­na. Výprav­ná a inspi­ra­tiv­ní taneč­ně-diva­del­ní show s magic­kou scé­no­gra­fií, ori­gi­nál­ní hud­bou, pro­jek­ce­mi, surre­ál­ný­mi kos­týmy a mas­ka­mi vyprá­ví pří­běh osa­mě­lé duše, kte­rá upřed­nos­ti­la sně­ní a ilu­ze před vše­mi svo­dy toho­to svě­ta. Líbez­né sny stří­da­jí­cí noč­ní můry, skvě­lý hudeb­ní dopro­vod a hut­ná atmo­sfé­ra zaru­ču­jí, že návště­va
diva­dla po sobě divá­kům zane­chá víc, než jen husí kůži.

Před­sta­ve­ní je inspi­ro­vá­no nere­a­li­zo­va­ným scé­ná­řem Andre­je Tar­kov­ské­ho „Hof­f­man­ni­a­na”, věno­va­ným posled­ním dnům Hof­f­man­no­va živo­ta. Ten kro­mě Fran­ze Kaf­ky či E. A. Poea inspi­ro­val k tvor­bě napří­klad Nei­la Gai­ma­na či The
Resi­dents. Přijď­te se také pono­řit do jejich světa.

Podí­vej­te se na trai­ler k před­sta­ve­ní: http://youtu.be/exK79mQixfo

Do-The­a­t­re: Gof­ma­ni­a­na. Dust of Dre­ams, 23. a 24. 10. 2014 / 20:00, Tanec: Ale­xan­der Bon­da­rev, Evge­ny Koz­lov, Daria Sha­pran, Iri­na Koz­lo­va, Hud­ba: Anton Ber­man, Scé­na: Ale­xan­der Bon­da­rev, Video: Tanya Wil­li­ams, Max Pfe­f­fer, Tech­ni­ka: Max Pfe­f­fer, Pro­duk­ce: Plat­for­ma Pro­ducti­ons, Do-The­a­t­re & Phi­lo­so­phicum. Před­sta­ve­ní je mezi­ná­rod­ně srozumitelné.

Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit na webu GoOut nebo kaž­dý všed­ní den od 16:00 do 20:00 v NoD.

8.10.2014