O tanci v Pracovně

V říj­nu pokra­ču­je již dru­há série debat Mluv­me o tan­ci, orga­ni­zo­va­ná Janou Novo­ry­to­vou a Hon­zou Malí­kem, ten­to­krát v žiž­kov­ské Pracovně.

Prv­ní z nich, nazva­ná 25 let – jed­na taneč­ní gene­ra­ce, pro­běh­la hned 1. říj­na. Večer zahá­ji­la Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá se svým ener­gic­kým, eklek­tic­kým, někdy až robo­tic­kým tan­cem s bube­ní­kem Ivem Sed­láč­kem v zádech. Svůj vyčer­pá­va­jí­cí „nářez“ zakon­či­li una­ve­ným a poklid­ným popí­je­ním piva, čímž při­pra­vi­li půdu jem­něj­ší čás­ti veče­ra, ver­ni­sá­ži fotek brněn­ské­ho foto­gra­fa Mar­ka Pro­cház­ky Zevnitř zří­tel­nic v pro­sto­rách baru Pracovny.

Hlav­ní pro­gram uved­li Lucia Kaši­a­ro­vá a Petr Tyc. Ten hned na úvod dis­ku­se roz­dě­lil 25 let pore­vo­luč­ní­ho tan­ce u nás na tři gene­ra­ce –prv­ní, do níž sám pat­ří, tvo­ří jeho vrs­tev­ní­ci, jako zástup­ce dru­hé gene­ra­ce uve­dl Kris­týnu Lho­tá­ko­vou a Pet­ru Haue­ro­vou, tře­tí gene­ra­cí jsou samo­zřej­mě uměl­ci půso­bí­cí v sou­čas­nos­ti. Pod­le Tyce prv­ní dvě gene­ra­ce půso­bi­ly v ješ­tě ne zce­la ote­vře­ném pro­stře­dí – a to je důvod, proč se mla­dí tvůr­ci díva­jí „ven“ a neo­hlí­že­jí se za svý­mi před­chůd­ci. Téma „doma – ven­ku“ a „ome­ze­ní – ote­vře­nost“ se pro­lí­na­lo celou dis­ku­sí, jinak to v post­ko­mu­nis­tic­ké zemi asi ani nejde. Petr Tyc zdů­raz­ňo­val „han­di­cap“, kte­rý měl on a jeho gene­ra­ce, totiž ome­ze­né pod­mín­ky bez mož­nos­ti kon­fron­ta­ce se zahra­nič­ní tvor­bou; spo­leč­nost (včet­ně sebe), kte­rá v tom­to pro­stře­dí půso­bi­la, pak ozna­čil za neto­le­rant­ní – k tomu, co dří­ve nezna­la. Opo­no­va­la mu Lucia Kaši­a­ro­vá spo­lu s něko­li­ka stu­den­ty kon­zer­va­to­ří. Pod­le nich je neo­me­ze­né množ­ství výbě­ru a mož­nos­tí nao­pak ome­zu­jí­cí a vytvá­ří spo­leč­nost ignorantskou.

Pod­le Pet­ra Tyce je taneč­ní scé­na u nás pořád ve stá­diu zro­du, „zaslou­ži­lí“ cho­re­o­gra­fo­vé mají stej­né pod­mín­ky jako začí­na­jí­cí a pře­de­vším u nás chy­bí pro­dukč­ní domy a prak­tic­ky nee­xis­tu­je prá­ce na zakáz­ku (vzá­pě­tí si ovšem pro­ti­ře­čil, když zmí­nil, že cho­re­o­graf má tvo­řit z vnitř­ní potře­by a ne pro hono­rář). Na kon­sta­to­vá­ní neu­stá­le se rodí­cí scé­ny navá­za­la Yvo­na Kre­u­zman­no­vá myš­len­kou, že mla­dí dnes nema­jí na co nava­zo­vat a vlast­ně nezna­jí linii, ve kte­ré pokra­ču­jí, včet­ně fak­tu, že gene­ra­ce např. Jana Kode­ta nebo Moni­ky Reb­co­vé byla odcho­va­ná v ama­tér­ském pro­stře­dí, stej­ně jako tře­ba Eva Bla­žíč­ko­vá. Zásad­ní vliv měl u nás, pod­le ní, od 70. let Pavel Šmok, a až začát­kem 90. let k nám zača­la Kre­u­zman­no­vá vozit „oprav­du“ con­tem­po­ra­ry; mezi Šmokem a sou­čas­nou gene­ra­cí tak vznik­la vel­ká pro­past. Lea Šve­jdo­vá pak zmí­ni­la pro vývoj scé­ny u nás pod­stat­nou věc, a to že prv­ní absol­ven­ti Dun­can Cen­t­ra nemě­li v 90. letech vlast­ně kde vystu­po­vat; až v roce 2001 vznik­lo diva­dlo Ponec, kte­ré násle­do­val Alfred ve dvo­ře, NoD nebo stu­dio Alta.
 Okra­jo­vě bylo zmí­ně­no téma odbor­né kri­ti­ky a reflexe, kte­ré bylo rych­le uza­vře­no tím, že Taneč­ní zóna a Taneč­ní aktu­a­li­ty jsou na tak malou zemi dosta­teč­né. Vět­ší pozor­nost byla věno­vá­na škol­ství, a to nejen oblas­ti vzdě­lá­vá­ní pro­fe­si­o­ná­lů, ale hlav­ně ama­té­rů – samo­zřej­mě pře­de­vším v základ­ních umě­lec­kých ško­lách, kte­ré u nás mají dlou­hou tra­di­ci, ale jejich úro­veň je spor­ná. Zkost­na­tě­lost ve vzdě­lá­vá­ní dětí ovšem není jen důsled­kem peda­go­gic­ké­ho vede­ní; změ­ně brá­ní i poža­dav­ky rodi­čů, což potvr­di­la jak mode­rá­tor­ka dis­ku­se hereč­ka Danie­la Voráč­ko­vá, kte­rá půso­bí v dět­ském stu­diu Alfre­da ve dvo­ře, tak Lucia Kaši­a­ro­vá, kte­rá v Altě pořá­dá kur­zy pro děti. Rodi­če míva­jí jas­nou před­sta­vu o tom, jak má správ­né „tan­co­vá­ní“ nebo správ­ný „dra­maťák“ vypa­dat a odliš­ný způ­sob prá­ce v nich vzbu­zu­je pode­zře­ní. „Zuš­ky“ a růz­né krouž­ky ovšem ne-vycho­vá­va­jí jen pro­fe­si­o­ná­ly a tvůr­ce, ale i divá­ky – a tím se vra­cí­me zpět k téma­tu neu­stá­lé­ho zro­du a jen pozvol­né­ho vývo­je čes­ké taneč­ní scény…

V dis­ku­si bylo ote­vře­no, nebo spí­še zno­vu­o­te­vře­no hod­ně témat, o kte­rých se samo­zřej­mě dlou­ho­do­bě ví a na kte­ré téměř při kaž­dé podob­né dis­ku­si při­jde řeč. Na kaž­dý zmí­ně­ný pro­blém se ale naba­lu­jí dal­ší a dal­ší, tak­že bylo někdy pro mode­rá­to­ry obtíž­né udr­žet deba­tu pohro­ma­dě. Nej­spíš pod­le oče­ká­vá­ní mezi pub­li­kem a dis­ku­tu­jí­cí­mi sedě­li pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci a cho­re­o­gra­fo­vé a žád­ný „oby­čej­ný“ divák. Dobrou polo­vi­nu ale tvo­ři­li stu­den­ti kon­zer­va­to­ří, kte­ří se nebá­li do dis­ku­se při­spí­vat, a jejich pří­spěv­ky byly čas­to vel­mi pod­nět­né. Zapo­je­ní „nových tvá­ří“ nejen do dis­ku­sí, ale do taneč­ní­ho dění obec­ně by moh­lo být jed­nou z cest z blud­ných kruhů.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.