Pozvánka na hřbitov

V pro­duk­ci Spo­leč­nos­ti pro taneč­ní a múzic­kou výcho­vu vzni­ká uni­kát­ní site spe­ci­fic pro­jekt na hud­bu Bohusla­va Mar­ti­nů a s tex­ty Suši­la a Erbe­na pod titu­lem KYTICE – mezi­ge­ne­rač­ní dia­log. Pro­jekt bude mít dvě uve­de­ní, a to 14. — 16. 9. 2014 ve 21.00 se na Malostran­ském hřbi­to­vě (zastáv­ka Bertramka).

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Poezie i trapnost zašlého cirkusu

Fran­couz­ská cir­ku­so­vá tru­pa Cirque Trot­to­la při­ja­la pozvá­ní na Let­ní Let­nou již po dru­hé. V roce 2009 před­sta­vi­la v Pra­ze s úspě­chem poe­tic­kou ces­tu do dět­ství v cir­ku­so­vé show Vol­chok a nyní se v cha­pi­te­aux na Let­né obje­vu­je s bur­lesk­ní novin­kou Mata­mo­re, kte­rou vytvo­ři­la spo­lu s dru­hou zná­mou fran­couz­skou cir­ku­so­vou znač­kou Le Petit thé­âtre Bara­que. Od roku 2009 se ale vní­má­ní nové­ho cir­ku­su u čes­ké­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Poezie i trap­nost zašlé­ho cirkusu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Moving Prague

V zápla­vě nega­tiv­ních zpráv, kte­ré se na nás hrnou z médií, je tu jed­na dob­rá – Pra­ha se zapo­jí do uni­kát­ní­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu Moving Cities. Jed­ná se o kolek­ci krát­kých taneč­ních videí věno­va­ných svě­to­vým met­ro­po­lím. Za pár dní čeští taneč­ní­ci vstou­pí do měs­ta, ovlád­nou jeho pro­stor a ele­gan­cí taneč­ní­ho pohy­bu pro­dchnou iko­nic­ká mís­ta Pra­hy – Vác­lav­ské náměs­tí, hrad­ní nádvo­ří,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Moving Pra­gue

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Baltass

K videu toho­to týd­ne nás inspi­ro­val prá­vě pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Let­ní Let­ná, kte­rý kro­mě vel­ko­le­pých show ve vel­kých sta­nech nabí­zí i nej­růz­něj­ší men­ší for­má­ty a atrak­ce. Mož­ná by se tam dob­ře vyjí­mal fran­couz­ský kou­zel­ník Yann Frisch s jeho nej­slav­něj­ším čís­lem « Bal­tass », kte­ré se sta­lo své­ho času úspěš­ným virálem.

Globe

Prv­ní pre­mi­é­rou nové sezó­ny bude mezi­ná­rod­ní pro­jekt věno­va­ný efek­tům glo­ba­li­za­ce pro­mít­nu­tým do rovi­ny indi­vi­du­ál­ní­ho lid­ské­ho života.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Mýty a válka na Divadelní Odysee

V polo­vi­ně léta skon­čil dese­ti­den­ní fes­ti­val Diva­del­ní Ody­sea, vel­ký mezi­ná­rod­ní pro­jekt, kte­rý bude až do roku 2017 puto­vat Evro­pou. Vět­ši­na praž­ské­ho pro­gra­mu pat­ři­la míst­ním uměl­cům, orga­ni­zá­to­ři ale při­ví­ta­li i něko­lik návštěv ze zahraničí.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mám spoustu materiálu…

V diva­dle Hyber­nia v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Ody­sea pro­běh­la 28. čer­ven­ce pre­mi­é­ra insce­na­ce Len­ky Vag­ne­ro­vé Sor­ce­rer. Cho­re­o­gra­fie, kte­rá se zabý­vá téma­tem stra­chu jako nej­sil­něj­ší lid­ské emo­ce, čaro­děj­nic­tvím a magií, vznik­la v kopro­duk­ci s němec­kým cho­re­o­gra­fem Feli­xem Lan­de­re­rem. S Len­kou jsme si poví­da­ly o vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní i o nej­bliž­ších plá­nech její company.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Sorcerer

Nabíd­nout turis­tům, kte­ří zaví­ta­jí do diva­dla Hyber­nie něco jiné­ho než osvěd­če­né Labu­tí jeze­ro, či Car­men, je poměr­ně smě­lý nápad. A kdo má v tako­vém pří­pa­dě v tuzem­sku poten­ci­ál oslo­vit širo­ké divác­ké spek­trum saha­jí­cí od náhodných/svátečních návštěv­ní­ků diva­del po divá­ky doko­na­le obe­zná­me­né s tím, co na poli živé­ho umě­ní sto­jí za to?

Publikováno
V rubrikách Recenze

Pina Bausch (1940 — 2009)

Jako při­po­mín­ku páté­ho výro­čí úmr­tí Piny Bausch uve­řej­ňu­je­me odkaz na doku­men­tár­ní film Annie Lin­sel z roku 2006. V příš­tím čís­le revue Taneč­ní zóna najde­te člá­nek, kte­rý při­po­men­te tuto zásad­ní umě­lec­kou osobnost.

tango vypuštěné na svobodu

Loď Tajem­ství na praž­ské Náplav­ce se na léto sta­la hoj­ně vyu­ží­va­nou diva­del­ní scé­nou a nut­no říci, že někte­rým pro­jek­tům slu­ší víc než black box uvnitř diva­del­ní budo­vy. To je prá­vě pří­pad před­sta­ve­ní Qui­lom­bo cho­re­o­gra­f­ky Patri­cie Porá­ko­vé, kte­ré prou­dí v rytmech divo­ké­ho tanga.

Publikováno
V rubrikách Recenze