5 otázek pro Danu Pala, choreografku tanečního site specific Materia

11. a 12. 4. 2014 ve 20 hodin budou v kos­te­le Nej­svě­těj­ší­ho Srd­ce Páně na náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad v Pra­ze uve­de­ny dvě reprí­zy taneč­ní­ho site  spe­ci­fic před­sta­ve­ní Mate­ria. Veřej­nost má po něko­li­ka měsí­cích opět jedi­neč­nou pří­le­ži­tost nově nahléd­nout a zpro­střed­ko­va­ně pro­žít tvor­bu slo­vin­ské­ho archi­tek­ta Josi­pha Pleč­ni­ka a pro­stor jeho pro­slu­lé praž­ské sakrál­ní stavby.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Flashmob — Den tance

Do vel­ko­le­pých oslav Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce orga­ni­zo­va­ných Vizí tan­ce zbý­vá něko­lik týd­nů, spí­še dnů. Máte-li zájem užít si spo­leč­ně v úte­rý 29. dub­na parád­ní zába­vu nauč­te se krát­kou cho­re­o­gra­fii na hit Wil­la Smi­the Men in Black.

Korekce

Videem toho­to týd­ne nemů­že být nic jiné­ho než pozván­ka na vítěz­nou cho­re­o­gra­fii roku! Je tu tedy KOREKCE v režii Jiří­ho Havel­ky, rea­li­zo­va­ná Ver­te­Dan­ce a jejich přá­te­li. Jsme doja­ti. A gratulujeme. 

TŘI PŘEDSTAVENÍ, JEŽ ZRYCHLÍ TEP

Rumun­ská nezá­vis­lá scé­na žije, tepe, pul­zu­je. Na vlast­ní oči se o tom může­te při­jít pře­svěd­čit do diva­dla Alfred ve dvo­ře. 8. — 10. dub­na – tři veče­ry, tři různá autor­ská před­sta­ve­ní.  Malý exkurz do sou­čas­né rumun­ské ino­va­tiv­ní taneč­ní a diva­del­ní tvor­by pořá­dá občan­ské sdru­že­ní Motus ve spo­lu­prá­ci s Rumun­ským kul­tur­ním insti­tu­tem a Národ­ním cen­t­rem pro tanec v Buku­reš­ti (CNDB).

Publikováno
V rubrikách Aktuality

And the winner is.…

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma má své vítě­ze. Čty­ři dny tan­ce, dis­ku­sí, pre­zen­ta­cí vyvr­cho­li­ly v nedě­li slav­nost­ním udí­le­ním cen. Odbor­ná poro­ta v mezi­ná­rod­ním slo­že­ní roz­hod­la, že Insce­na­cí roku se stá­vá KOREKCE sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce v režii Jiří­ho Havelky.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Materia — o tanci, hudbě, architektuře a člověku

Na pro­jek­tu spo­lu­pra­cu­jí cho­re­o­gra­f­ka Dana Pala, hudeb­ní skla­da­tel Jiří Lukeš, scé­no­gra­f­ka Ha Tha­nh Ngu­yen a light — desig­nér Jan Komá­rek. Spo­lu s taneč­ní­ky a hudeb­ní­ky zkou­ma­jí ve dvou děj­stvích fyzic­ký i dušev­ní mate­ri­ál, vlast­nos­ti pro­sto­ru, pro­ces tvor­by archi­tek­ta a jeho vyu­ži­tí pro stav­bu choreografie.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Ten­to roz­ho­vor vzni­kl týden před pre­mi­é­rou nové­ho pro­jek­tu sou­bo­ru Far­ma v jes­ky­ni. V rádiu šly zprá­vy o obsa­zo­vá­ní zákla­den na Kry­mu a pře­dem pře­po­klá­da­ných výsled­cích tam­ní­ho refe­ren­da. Ven­ku se po mno­ha týd­nech schy­lo­va­lo k deš­ti. Napě­tí všu­de kolem.  Na drá­ze mezi Buben­čí a Hole­šo­vi­ce­mi to jis­kři­lo ješ­tě o tro­chu víc. To se reži­sér Vili­am Dočo­lo­man­ský pře­mís­ťo­val ze zku­šeb­ní­ho záze­mí, kte­ré má Far­ma… Pokra­čo­vat ve čte­ní SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Znepokojující Informátoři

Oče­ká­va­né dílo Vila­ma Dočo­lo­man­ské­ho a sou­bo­ru Far­my v jes­ky­ni mělo ten­to týden pre­mi­é­ru v Diva­dle Ponec. Vidě­lo je nejen domá­cí pub­li­kum, ale i zahra­nič­ní hos­té Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Téma Infor­má­to­rů je glo­bál­ní a mělo by zne­po­ko­jit kaž­dé­ho (zákaz­ní­ka) kde­ko­li na světě.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Pot, krev a kupa emocí

V pátek a v sobo­tu 21. 3. a 22. 3. 2014 zažil sál taneč­ní­ho stu­dia Dan­ce Per­fect to, co ješ­tě nikdy před­tím. Konal se tu totiž kon­kurz na nové před­sta­ve­ní sou­bo­ru DOT504 a při­je­lo na něj sto taneč­ní­ků z celé­ho světa.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Výzva k podání žádostí o grant

Dne 27. 3. 2014 Minis­ter­stvo finan­cí ve spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvem kul­tu­ry vyhlá­si­lo Výzvu k podá­ní žádos­tí o grant v pro­gra­mo­vé oblas­ti č. 17 „Pod­po­ra roz­ma­ni­tos­ti v kul­tu­ře a umě­ní v rám­ci evrop­ské­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví“ v rám­ci Pro­gra­mu CZ06 – Kul­tur­ní dědic­tví a sou­čas­né umě­ní, kte­rý je finan­co­ván z EHP fon­dů 2009 – 2014. Uzá­věr­ka pro před­klá­dá­ní žádos­tí o grant je 26. 6. 2014 v 19,00 hodin. Text… Pokra­čo­vat ve čte­ní Výzva k podá­ní žádos­tí o grant

Publikováno
V rubrikách Aktuality