Eifmanův Rodin – baletní brilance

Balet Národ­ní­ho diva­dla se posled­ní dobou sna­ží, abychom moh­li čes­ký balet kon­fron­to­vat se zahra­nič­ní­mi špičkami.

Vlo­ni napří­klad hos­to­va­la v praž­ské insce­na­ci Giselle pri­ma­ba­lerí­na mos­kev­ské­ho Vel­ké­ho diva­dla Svetla­na Zacha­ro­va. Letos z Rus­ka při­jel celý sou­bor – Stát­ní aka­de­mic­ké diva­dlo bale­tu Bori­se Eif­ma­na ze Sankt Petěr­bur­gu. Ten­to sou­bor navští­vil Pra­hu před dese­ti lety s insce­na­cí Rudá Giselle. Ten­to­krát na scé­ně Stát­ní ope­ry uve­dl 18. a 19. říj­na tři roky sta­rý Eif­ma­nův balet Rodin.

Kla­sic­ký balet se těší v Rus­ku pokor­né úctě a poku­sy o jeho nové podo­by se čas­to setká­va­jí s nedů­vě­rou. To pla­ti­lo i o Eif­ma­no­vě výraz­ně autor­ském balet­ním sou­bo­ru, kte­rý zalo­žil v roce 1977 (mož­ná to lze při­rov­nat k Pavlu Šmo­ko­vi a Praž­ské­mu komor­ní­mu bale­tu, kte­rý vzni­kal ve stej­né době jako opo­zi­ce ke kamen­ným balet­ním sou­bo­rům). V kon­tex­tu sou­čas­né pro­gre­siv­ní evrop­ské balet­ní tvor­by však pat­ří Eif­man pře­ce jen už do sta­ré – byť vel­mi dob­ré – školy.

Lib­re­to bale­tu Rodin vychá­zí z milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku socha­ře Augusta Rodi­na, jeho druž­ky Rose Beuret a milen­ky a múzy Camille Clau­del. Na celo­ve­čer­ní balet se to nezdá až tak boha­tá záplet­ka, Eif­man ji však doká­že šikov­ně roz­vést. Aniž by pří­běh sle­do­val přís­ně line­ár­ně, jeho expre­siv­ní obra­zy jsou dob­ře čitel­né a nako­nec se pro­po­jí do půso­bi­vé­ho cel­ku. Eif­man posti­hu­je odhod­la­ný boj Rose Beuret o Rodi­na, i psy­chic­ké násled­ky u Camille Clau­del poté co se s ní Rodin defi­ni­tiv­ně roze­jde. Ostat­ně scé­ny v léčeb­ně pro dušev­ně nemoc­né, v níž Camille Clau­del strá­vi­la zby­tek své­ho živo­ta, balet lemu­jí a opro­ti zbyt­ku se vymy­ka­jí infan­til­ně pokři­ve­nou pohy­bo­vou cha­rak­te­ris­ti­kou. Eif­man pohy­bem zachy­cu­je i samot­ný pro­ces tvor­by – to když na kru­ho­vém sto­le for­mu­je mate­ri­ál a vytvá­ří z něj umě­lec­ké dílo (ve sku­teč­nos­ti taneč­ní­ci ukry­tí pod plach­tou pro­mě­ňu­jí svou for­ma­ci v reak­ci na pro­ces Rodi­no­va sochá­ní). Jako pro­ti­pól k tvor­bě si vší­má i recep­ce díla ve scé­ně s umě­lec­ký­mi kri­ti­ky (v nesym­pa­tic­kých zele­ných oble­cích s rudý­mi notýsky v rukou).
Rodin má moder­ní a funkč­ní výtvar­ný out­fit – napří­klad scé­na, v níž se Rodin vplé­tá mezi ostat­ní taneč­ní­ky do jakési kovo­vé kon­struk­ce, půso­bí dojmem vyci­ze­lo­va­né­ho obrazu.

Byť jde o kva­lit­ní insce­na­ci, její nej­vět­ší devi­zou jsou sami taneč­ní­ci. Ve sbo­ru je jeden jako dru­hý – výbor­ně dis­po­no­va­ní, urostlí taneč­ní­ci a vyso­ké štíh­lé balet­ky. A sólis­té? Mají vyni­ka­jí­cí tech­ni­ku, díky níž i takřka akro­ba­tic­ké due­ty ply­nou v brisk­ním tem­pu a zce­la samo­zřej­mě. Zda­le­ka to však není jen doko­na­lá artis­ti­ka, ale plno­krev­né taneč­ně-herec­ké výko­ny, s nimiž se na čes­kých jeviš­tích nese­tká­vá­me. Pla­tí to o tro­ji­ci pro­ta­go­nis­tů – Ole­gu Gaby­še­vo­vi (Rodin), Lyu­bov Andreye­vě (Camille Clau­del) a Julii Man­že­les (Rose Beuret).

Hos­to­vá­ní Eif­ma­no­va sou­bo­ru s bale­tem Rodin nám dalo nahléd­nout do nej­vyš­ších pater balet­ní brilance.

Cho­re­o­gra­fie a režie: Boris Eif­man, Hud­ba: Mau­ri­ce Ravel, Camille Saint-Saëns, Jules Mas­se­net, Scé­na: Zino­vij Mar­go­lin, Kos­týmy: Olga Šaiš­me­la­švi­li, Svět­la: Gleb Fil­štin­skij, Boris Eifman
Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.