s vášní pro pohyb

Seri­ál, v němž před­sta­vu­je­me lek­to­ry, kte­ré může­te potkat ve stu­diu Stage, pokra­ču­je. Dnes jsou na řadě Moni­ka Reb­co­vá a Hon­za Pen­ti­full, dva špič­ko­ví taneč­ní­ci s napros­to roz­díl­ným zamě­ře­ním a spo­leč­nou váš­ní pro pohyb.

Při­po­meň­me však, cen­t­rum STAGE na praž­ských Vino­hra­dech, nabí­zí širo­kou pale­tu taneč­ních kur­zů, a že zájem­ci z řad veřej­nos­ti, ať už začá­teč­ní­ci nebo pokro­či­lí, tu najdou takřka vše od afro dan­ce přes kla­sic­ký balet, hip hop, con­tem­po­ra­ry dan­ce, twerk, lati­nu, modern jazz a step. Výu­ku tan­ce ve STAGE zajiš´tují lek­to­ři, pat­ří­cí mezi špič­ku čes­ké a svě­to­vé taneč­ní scé­ny. A nyní tedy dal­ší tvá­ře stu­die Stage:

Moni­ka Diat­ta-Reb­co­vá, taneč­ni­ce, taneč­ní peda­gog a cho­re­o­graf, je absol­vent­kou taneč­ní kated­ry HAMU, kde také vyu­ču­je. Celý život se zabý­vá tan­cem, jógou a zdra­vot­ním cvi­če­ním, rela­xa­cí a stre­čin­kem. Od r. 1990 — 2009 absol­vo­va­la stá­že moder­ní­ho i afric­ké­ho tan­ce a hry na afric­ký buben djem­be např. v Dráž­ďa­nech, Ber­lí­ně, Mni­cho­vě, Amster­da­mu, Paří­ži, Isle Jour­da­in, Lon­dýně, USA a v Gam­bii. Vyu­ču­je pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ky, mimy i her­ce a tan­čí­cí i netan­čí­cí veřej­nost. Se sou­bo­rem MONIKA REBCOVÁ DANCE vystu­po­va­la od r. 1989 s vlast­ní­mi cho­re­o­gra­fie­mi ve Fran­cii, Ang­lii, Por­tu­gal­sku, Němec­ku, Rakous­ku, Bel­gii a v USA. V r. 1993 obdr­že­la jed­nu z hlav­ních cen za cho­re­o­gra­fii v cho­re­o­gra­fic­ké sou­tě­ži „Prix Voli­ni­ne“ ve Fran­cii. V taneč­ním cen­t­ru Stage vyu­ču­je afro dance.

Jan Mika ali­as Hon­za Pen­ti­full se od roku 2003 aktiv­ně věnu­je taneč­ní­mu sty­lu BREAK DANCE. Už v šest­nác­ti letech byl vybrán do top osmič­ky na nej­pres­tiž­něj­ší sou­tě­ži jed­not­liv­ců té doby BBOY KING, kde zís­kal 2. mís­to. Od té doby je respek­to­ván jako jeden z nej­lep­ších taneč­ní­ků bre­ak dan­ce na čes­ké i mezi­ná­rod­ní taneč­ní scé­ně. Jeho síla spo­čí­vá v komlex­nos­ti, neboť se věnu­je všem odvět­vím bre­akdan­ce jako jsou toprock, foo­twork, fre­e­zes, power­mo­ves a jeho spe­ci­a­li­tou je jeho fle­xi­bil­ní styl. Je spo­luza­kla­da­te­lem taneč­ní sku­pi­ny PENTIFULL CREW (původ­ně Kids Bre­a­kers). Pen­ti­full lze pova­žo­vat za rari­tu na čes­ké taneč­ní scé­ně. Jed­ná se o bre­ak dan­ce sku­pi­nu, kte­rá jako jedi­ná spo­leč­ně pra­vi­del­ně tré­nu­je a vystu­pu­je ve stej­ném slo­že­ní již více než 6 let, což se evi­dent­ně vyplá­cí, pro­to­že je drži­te­lem titu­lů mis­trů ČR v bre­ak dan­ce z let 2008 a 2009. Hon­za je lek­to­rem bboyingu.