VerTeDance: 10 let života

Ver­Te­Dan­ce, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších a také jeden z nejdéle kon­ti­nu­ál­ně fun­gu­jí­cích čes­kých taneč­ních sou­bo­rů, sla­ví 10 let své existence!

Sou­čás­tí retrospek­ti­vy To to letí! Ver­Te­Dan­ce: 10 let, při­pra­ve­né exklu­ziv­ně pro tuto pří­le­ži­tost, je pre­mi­é­ra nové­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu TRACES a čes­ká pre­mi­é­ra one-woman show Char­lot­ty Öfver­holm LUCKY. Dále jsou na pro­gra­mu oslav reprí­zy nej­ú­spěš­něj­ších insce­na­cí – Simu­lan­te ban­de, Kolik váží vaše tou­ha?, Korek­ce. 

Retrospek­ti­va sym­bo­lic­ky pro­po­jí tři pro­sto­ry, s nimiž je sou­bor spja­tý – diva­dlo Ponec, Diva­dlo Archa, Stu­dio ALTA. V Pon­ci bude do 21.11.  insta­lo­vá­na pro­dej­ní výsta­va taneč­ních foto­gra­fií Voj­tě­cha Brt­nic­ké­ho, kte­rá mapu­je tvor­bu VerTeDance.

Čer­s­tvým dár­kem k jubi­leu je Cena Diva­del­ních novin za pro­jekt KOREKCE, kte­rý se na jaře stal Taneč­ní insce­na­cí roku 2014.

Naro­ze­ni­no­vou osla­vu zakon­čí 21. 11. večí­rek To to letí! Osla­va 10 let živo­ta ve Stu­diu ALTA, na kte­rý zvou zakla­da­tel­ky sou­bo­ru Vero­ni­ka Knytlo­váTere­za Ondro­vá zce­la zdarma.

13. 11., 20.00 hod. — Simu­lan­te Ban­de / Diva­dlo Archa
18. 11., 20.00 hod. — TRACES + LUCKY (pre­mi­é­ra!) / PONEC — diva­dlo pro tanec
19. 11., 20.00 hod. — Kolik váží vaše tou­ha? / PONEC — diva­dlo pro tanec
20. 11., 20.00 hod. — KOREKCE / PONEC — diva­dlo pro tanec
21. 11., 19.30 hod. — To to letí! Osla­va 10 let živo­ta – večí­rek / Stu­dio ALTA