zpětné zrcátko — říjen

Říjen si na sobě dal kul­tur­ně-spo­le­čen­sky zále­žet. Během jed­no­ho měsí­ce pro­běh­lo zhru­ba pět fes­ti­va­lů, kte­ré měly co doči­ně­ní s tan­cem. Jeden ješ­tě neskon­čil a dru­hý už navazoval.

Ces­tou z fes­ti­va­lu na fes­ti­val jsme se moh­li dva­krát zasta­vit ve voleb­ních míst­nos­tech a zvo­lit zastu­pi­te­le do měst a obcí a taky do sená­tu. 25 letům svo­bod­né­ho pohy­bu byla zasvě­ce­ná už sed­má pře­hlíd­ka slo­ven­ské taneč­ní tvor­by Hybaj ho! K nej­vět­ším pec­kám pro­gra­mu pat­ři­ly mj. hvězdy z Bru­se­lu Les Slo­vaks. „Chtě­jí po mně, abych dělal Spí­cí kra­sa­vi­ci! Tako­vý oblud­ný balet!“ — bědu­je nad zakáz­kou pro pet­ro­hrad­ský Michai­lov­ský balet zou­fa­lý Nacho Dua­to ve fil­mu Dis­por­trét, doku­men­tu, kte­rý zís­kal Křiš­ťá­lo­vou tro­fej tele­viz­ní­ho fes­ti­va­lu taneč­ních a hudeb­ních fil­mů Zla­tá Pra­ha.  Jed­nu z říj­no­vých nedě­lí roz­vib­ro­val Hrad­čan­ské náměs­tí a záro­veň sevill­ský La Pla­za Nue­va fla­men­ko­vý fla­shmob.  Dva­cet nahá­čů v per­for­man­ci Doris Uhlich More Than Naked zahá­ji­lo v Arše 4 + 4 dny v pohy­bu, kte­ré trva­ly osm dní a kro­mě výsta­vy, před­sta­ve­ní a jiných diva­del­ních akcí a inter­ven­cí pořá­dal fes­ti­val i mezi­ná­rod­ní sym­po­zi­um Czech Cra­sh, na kte­ré do Pra­hy při­je­lo 30 svě­to­vých fes­ti­va­lo­vých kurá­to­rů a obje­vi­li se i zhru­ba tři až čty­ři čeští uměl­ci. Slo­vin­ský cho­re­o­graf, kon­cep­tu­ál­ní umě­lec, autor Janez Jan­ša v pro­jek­tu Fal­con!, hovo­řil o svém roz­hod­nu­tí stát se po pade­sát­ce taneč­ní­kem. Zašel na pra­cov­ní úřad a zažá­dal o rekva­li­fi­ka­ci. Bylo mu u pře­páž­ky sdě­le­no, že tako­vý kurz není k dis­po­zi­ci, a to jenom z toho důvo­du, že jej zatím nikdo nevy­ža­do­val. To nezní jako „Vypad­ně­te!“, že ne? V Arše pro­bě­hl taneč­ní mara­ton, jehož se zúčast­ni­li pře­de­vším stu­den­ti Dun­can Cen­t­re a jejich peda­go­go­vé. Tím­to pro­jek­tem se roz­lou­či­la s Pra­hou Len­ka Flo­ry, kte­rá snad více než rok obě­ta­vě ved­la bra­nic­kou kon­zer­va­toř ve funk­ci pově­ře­né ředi­tel­ky, ale cosi ve vesmí­ru řeklo její­mu úsi­lí a ambi­cím „Stop!“  Na scé­ně Stát­ní ope­ry vystou­pil aka­de­mic­ký balet­ní sou­bor Bori­se Eif­man­na s bale­tem Rodin a okouz­lil kri­ti­ky. Na Masa­ry­ko­vě nádra­ží pro­bě­hl nenu­ce­ný tan­go event a okouz­lil prů­cho­zí kolemjdou­cí a čeka­jí­cí ces­tu­jí­cí. „Zabyd­le­te si svůj pro­stor, svo­ji uli­ci, svo­je mís­to ve měs­tě,” vyzý­va­li orga­ni­zá­to­ři tan­go sessi­on Rad­ka Šul­co­vá a Ondřej Kob­za úvo­dem. Míst­ní bez­do­mov­ci dlou­ho nesly­še­li nic tak rozum­né­ho. Na Piaz­ze­tě Národ­ní­ho diva­dla pro změ­nu vyrost­ly skle­ní­ky, v nichž se tan­co­va­lo a ohla­šo­va­lo, že Far­ma v jes­ky­ni osla­ví 12 let své explo­ziv­ní čin­nos­ti. Úvod­ní insce­na­ce její­ho retrospek­tiv­ní­ho pro­gra­mu Divadlo/Theatre pro­běh­lo na Nové scé­ně. Opět se potvr­di­lo, že ten pro­stor je čer­ná díra ener­gie. A že jí Far­ma má! Vyšlo letoš­ní tře­tí čís­lo Taneč­ní zóny. Pokra­čo­val pro­jekt Mluv­me o tan­ci, ten­to­krát v žiž­kov­ské Pra­cov­ně. Pro­bí­ral se dia­log umě­lec­kých gene­ra­cí, mlu­vi­lo se o vzta­hu tan­ce a hud­by, o stra­te­gii pře­ži­tí taneč­ní­ků na vol­né noze, nebo o tom, jak je to s anga­žo­va­nos­tí taneč­ních uměl­ců. „Jsou uměl­ci vždyc­ky levi­čá­ci, jenom pro­to, že jsou soci­ál­ně empa­tič­tí?“ pta­li se mode­rá­to­ři pub­li­ka. Nano­hach v Pon­ci uved­li nové dílo Dyp­tich v cho­re­o­gra­fii Micha­la Záho­ry — „Nejde o před­sta­ve­ní, bez něhož by se neda­lo v noci usnout, pokud si ale na něj udě­lá­te čas, mož­ná se vám bude spát – a snít – o pozná­ní lépe. …“ – píše Jakub Novák ve své refle­xi na našem webu. „Ale, kdy?“ – ptá se autor­ka těch­to řád­ků při pohle­du do lis­to­pa­do­vé­ho diáře.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.