Proces Dory Hoštové

…bez pří­bě­hu, bez emo­cí, beze smyslu…bez humo­ru, bez režie, bez nad­hle­du… trap­ný, nud­ný, dlou­hý… prázd­ný, nahý, krát­ký… bez kon­ce a bez názo­ru. Pořád málo, a přes­to pří­liš moc!

Oce­ňo­va­ná taneč­ni­ce, cho­re­o­gra­f­ka a peda­gož­ka Dora Hoš­to­vá uve­de ve stře­du 17. pro­sin­ce své nové autor­ské před­sta­ve­ní s názvem Pro­ces. K vlast­ní tvor­bě se Hoš­to­vá vra­cí po téměr čtyř­le­té pře­stáv­ce a její dlou­ho oče­ká­va­ná insce­na­ce bude posled­ní pre­mi­é­rou Expe­ri­men­tál­ní­ho pro­sto­ru NoD v roce 2014. Kam až doká­že v před­sta­ve­ní zajít?

Popis sotva vyjá­d­ří dění na jeviš­ti, jedi­né, co lze udě­lat, je před­sta­ve­ní zažít. A hle­dá se smy­sl. Sle­du­je­te ohro­mu­jí­cí výko­ny, kuli­sa stří­dá kuli­su. Ale není to i tak pře­ce jenom málo? Tvůr­čí tým Pro­ce­su dotvá­ří herec Jan Čtvrt­ník a dra­ma­tur­gy­ně Mar­ta Ljub­ko­vá, před­sta­ve­ní dopl­ňu­je živou hud­bou Joha­na Švar­co­vá. Kdo a co nako­nec bude hrát?

„Dora pat­ří k ori­gi­nál­ním taneč­ní­kům a cho­re­o­gra­fům, kte­ří se sna­ží stá­le hle­dat nové způ­so­by vyjá­d­ře­ní a má tak v dra­ma­tur­gii NoDu své mís­to. Před­sta­ve­ní Pro­ces kolem sebe navíc vyza­řu­je auru dob­ro­druž­ství,” dodá­vá dra­ma­turg Expe­ri­men­tál­ní­ho pro­sto­ru NoD Adam Halaš.

„Mys­lím, že Dora Hoš­to­vá se nyní nachá­zí v pře­lo­mo­vém momen­tě živo­ta a že stej­ně pře­lo­mo­vý bude i Pro­ces,” slibuje.

Vstu­pen­ky v ceně 250 Kč / 150 Kč je mož­né zakou­pit či zamlu­vit onli­ne na webu goout.cz či kaž­dý všed­ní den od 16:00 do 20:00 v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD, Dlou­há 33, Pra­ha 1.

www.nod.roxy.cz